Projekti sodelovanja 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA 34/2018 
Rok
torek, 11. december 2018 rezultati

Rezultati za rok 11. december 2018

Med 106. projekti sodelovanja Kultura, izbranimi na evropski ravni, je letos rekordno število takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav. Od tega je pet projektov s slovenskim vodjo s skupno podporo EU v višini skoraj 1 milijon EUR. V 23. odobrenih projektih pa sodeluje še 24 slovenskih partnerjev. Več.

Namen razpisa

Razpis je bil objavljen 16. oktobra 2018. Namenjen je podpori kulturno-umetniških projektov, katerih dejavnosti uresničujejo cilje in prednostne naloge, določene za podprogram Kultura, kot npr. spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov; razvoj občinstev; krepitev zmogljivosti sektorjev z inovativnimi pristopi k ustvarjanju, razvoju in poslovanju; krepitev medkulturnega dialoga in pomoč pri vključenosti migrantov in beguncev, ter upoštevanje zapuščine evropskega leta kulturne dediščine.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih in imajo sedež v državi, ki sodeluje v podprogramu Kultura.
Prijavitelji (vodje projektov) morajo kot pravne osebe obstajati vsaj dve leti pred rokom za oddajo prijave.
Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.
Prijave posameznikov niso upravičene.

Upravičeni projekti

Do podpore so upravičeni kulturno-umetniški projekti nepridobitne narave. Upravičene dejavnosti morajo biti namenjene uresničevanju ciljev in prednostnih nalog podprograma Kultura. Podpora bo namenjena projektom, ki se ukvarjajo predvsem z (A) nadnacionalno mobilnostjo, (B) razvojem občinstva, (C) krepitvijo zmogljivosti, tj. (1) digitalizacijo, (2) novimi poslovnimi modeli ter (3) izobraževanjem in usposabljanjem, (D) z vključevanjem migrantov in beguncev in (E) zapuščino evropskega leta kulturne dediščine.Glede na obseg, potrebe, vrsto, cilje in prednostne naloge projekta se morajo prijavitelji odločiti za prijavo v okviru kategorije:

* KATEGORIJA 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.
* KATEGORIJA 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.

Obdobje upravičenosti za obe kategoriji projektov je 48 mesecev.
Organizacija je lahko v vlogi vodje zgolj enega projekta večjega obsega istočasno (ne sme biti časovnega prekrivanja). Dejavnosti, namenjene izključno avdiovizualnim sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30 točk): CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE RAZPISA
Kako bo projekt uresničil izbrane prednostne naloge na podlagi predlagane strategije.Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk): IZVEDBA PROJEKTA
Kako se bo projekt izvajal v praksi – kakovost dejavnosti in izdelkov, metodologija – in kako so aktivnosti povezane s cilji projekta.

Komunikacija in razširjanje rezultatov (20 točk): PROMOCIJA in RAZŠIRJANJE
Pristop projekta k obveščanju o dejavnostih in rezultatih projekta ter izmenjavi znanja in izkušenj znotraj panoge in prek meja. Cilj je čim bolj povečati učinek rezultatov projekta na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, in da se doseže trajnost učinka tudi po zaključku projekta.

Kakovost partnerstva (20 točk): UČINKOVITA IZVEDBA
Koliko bosta struktura in vodenje zagotovila učinkovito izvedbo projekta.

Vrsta in obseg podpore

* Kategorija 1: za projekte sodelovanja manjšega obsega lahko zaprosite največ 200.000 EUR in do največ 60 % upravičenega proračuna.
* Kategorija 2: za projekte sodelovanja večjega obsega lahko zaprosite največ 2 milijona EUR in do največ 50 % upravičenega proračuna.Skupna vrednost razpisa znaša 44,6 milijonov EUR, od tega je 17,8 milijona EUR (40 %) namenjenih podpori projektom sodelovanja manjšega obsega. 25 % sredstev za projekte manjšega obsega bo namenjenih kakovostnim projektom, ki se navezujejo na prednostno nalogo vključevanja migrantov in beguncev. EACEA si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

– Razpisna dokumentacija EACEA 34/2018 je objavljena na spletu Izvajalske agencije EACEA.
– Razpis EACEA 34/2018, slo. / angl.
– Smernice razpisa (Guidelines) v celoti, angl.
– Vsaka organizacija, ki je vključena v projekt (vodja in vsi partnerji) mora biti registrirana na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti PIC kodo.
– Postopek prijave v celoti poteka prek spleta.
– Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).
– Pri oblikovanju projektnih idej, poleg pravne podlage o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa, upoštevajte tudi strateške dokumente.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis je bil objavljen 16. oktobra 2018. Rok za oddajo vlog je 11. december 2018 do 12. ure (CET).

Kategorija Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega

 

 

6 mesecev

 

 

jun. 2019

 

 

jul.–sept. 2019

 

1. sept.–15. dec. 2019

2 – Projekti sodelovanja večjega obsega

Projektne aktivnosti se NE SMEJO pričeti pred podpisom pogodbe z EACEA in nikakor ne pred 1. septembrom 2019!

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram Kultura vprašajte Matejo Lazar (mateja.lazar(at)ced-slovenia.eu) in Mašo Ekar (masa.ekar(at)ced-slovenia.eu).
V četrtek, 8. novembra 2018, ekipa CED Slovenija organizira brezplačno tehnično delavnico na kateri bo podrobno predstavila razpis in razpisno dokumentacijo. Ponovitve ne bo!

KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87. Možni termini od 13. novembra 2018 dalje.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu).

Novo

Dve novi prednostni nalogi:
(1) izboljšati medkulturni dialog, spodbujati skupne vrednote EU ter medsebojno razumevanje in spoštovanje drugih kultur in s tem prispevati k socialni vključenosti migrantov in beguncev (izključno projekti in organizacije s področja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev);
(2) upoštevati zapuščino evropskega leta kulturne dediščine za izboljšanje ozaveščenosti o skupni zgodovini in vrednotah ter krepitev občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.Za več o spremembah glej na CED Slovenija.