Podprogram MEDIA

Ustvarjalna Evropa pod eno streho združuje dva podprograma – MEDIA in Kultura. MEDIA podpira dejavnosti, ki prispevajo k osrednjima ciljema tega podprograma.

Cilji podprograma MEDIA

I. krepitev zmogljivosti evropskega kinematografskega in avdiovizualnega sektorja
– spodbujanje usposabljanja, mreženja in nadgrajevanja veščin z namenom prilagajanja hitrim spremembam na trgu, predvsem na področju digitalnih medijev
– podpora pri razvoju in produkciji avdiovizualnih del, ki imajo potencial doseganja mednarodnih trgov, ter spodbujanje mednarodnih koprodukcij (vključno s TV prikazovalci)
– spodbujanje poslovnega sodelovanja in izmenjave na koprodukcijskih dogodkih in spletnih platformah za omogočanje pozicioniranja avdiovizualnih del v mednarodnem prostoru 

II. spodbujanje mednarodnega kroženja evropskih avdiovizualnih del za doseganje občinstev

– spodbujanje filmske distribucije prek podpore mednarodnim trženjskim dejavnostim, znamčenju in prikazovanju avdiovizualnih del
– promocija, trženje in mednarodna distribucija prek spletnih platform
– spodbujanje razvoja občinstev prek filmskih festivalov, filmske vzgoje in posebnih dogodkov
– podpora in promocija inovativnih poslovnih modelov distribucije in prikazovanja avdiovizualnih del za uspešno izkoriščanje digitalnih tehnologij

25MEDIA

Razpisne kategorije:

Podpora producentom

Krepitev zmogljivosti izkušenih neodvisnih evropskih producentov, ki razvijajo kakovostna avdiovizualna dela s potencialom za mednarodno kroženje, se dosega prek različnih shem podpore: 
– Razvoj samostojnih in skupin projektov (od 3 do 5 filmov) za izkušene producente (produkcija in nedavna komercialna distribucija vsaj enega filma), ki želijo razvijati nove animirane, igrane ali ustvarjalne dokumentarne projekte za kinematografsko, TV- ali digitalno distribucijo. Posebna pozornost je namenjena distribucijsko-marketinški strategiji kot osnovi za doseganje čim širšega občinstva, dodatne točke pa se dodelijo (1) koprodukcijam s tujejezičnimi državami, (2) igranim filmom za otroke in/ali (3) prijaviteljem iz držav z nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo.
– Razvoj videoiger (koncept ali prototip videoigre) je na voljo neodvisnim evropskim producentom na področju razvoja, produkcije in komercialne distribucije videoiger, ki razvijajo nove projekte z interaktivno in narativno dimenzijo ter potencialom za mednarodno kroženje.
– TV predvajanje za prikazovanje kakovostnih mednarodnih TV produkcij, ki nastajajo v sodelovanju neodvisnega producenta in televizij iz najmanj treh držav, članic podprograma MEDIA.
Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Distribucija

Mednarodno kroženje evropskih avdiovizualnih del vključuje podpore za distributerje, prodajne zastopnike in ponudnike spletnih distribucijskih platform: 
– Selektivna podpora za kinematografsko distribucijo tujega evropskega filma v izvedbi združenja najmanj sedmih distributerjev omogoča prikazovanje in promocijo filma s ciljem doseganja čim širšega občinstva na različnih ozemljih.
– Avtomatična podpora distributerjem in podpora za mednarodne prodajne zastopnike spodbuja kroženje novejših evropskih filmov na osnovi predhodne tržne uspešnosti distributerja oz. prodajnega zastopnika. Pri avtomatični podpori gre za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo tujih evropskih del.
– Video na zahtevo spodbuja preizkušanje novih načinov (spletne) distribucije evropskih avdiovizualnih del na platformah videa na zahtevo za izboljšanje njihovega kroženja in doseganje svetovnega občinstva.Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Usposabljanje in mreženje

Dejavnostim, ki omogočajo izmenjavo znanj, izkušenj in veščin ter spodbujajo mreženje za opolnomočenje obetavnih evropskih avdiovizualnih strokovnjakov in uspešno pozicioniranje njihovih del na mednarodnih trgih, se lahko dodeli ena izmed naslednjih podpor za: 
– Usposabljanje za organizatorje mednarodnih strokovnih programov, ki izobražujejo evropske avdiovizualne strokovnjake na različnih področjih, npr. razvoj občinstev, trženje, distribucija in prikazovanje, finančni, zakonski in poslovni vidiki razvoja in produkcije projektov ter raba digitalnih tehnologij.
– Dostop do trgov za organizatorje koprodukcijskih dogodkov, tržnic in pitching forumov za prodajno predstavljanje avdiovizualnih del ter spletnih orodij in baz podatkov za strokovnjake iz AV industrije.
– Mednarodni koprodukcijski skladi (že obstoječim) za spodbujanje visokokakovostnih koprodukcij evropskih producentov s tretjimi državami.Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Promocija in občinstvo

Za dejavnosti, ki mednarodnim občinstvom omogočajo dostop do evropske filmske dediščine ter spodbujajo njihovo aktivno udeležbo, so na voljo podpore za: 
– Filmske festivale, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav. Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih ter raznolikih (ob)festivalskih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev in filmske pismenosti mladih.
– Razvoj občinstev s projekti, ki spodbujajo zanimanje in s tem širjenje občinstva za evropske filme, tj. promocijski dogodki za prikazovanje uspešnih evropskih filmov na različnih platformah in najmanj petih ozemljih ali panevropski projekti sodelovanja organizatorjev programov filmske vzgoje.
– Kinematografske mreže za evropska združenja prikazovalcev, ki dajejo velik poudarek na kulturno in geografsko raznolikost predvajanih evropskih filmov ter pobude za razvoj (mladih) občinstev.Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Uporabne informacije:

Kdo lahko sodeluje?

Evropske neodvisne družbe in institucije iz filmskega in AV sektorja, s sedežem v državah članicah, ki sodelujejo v (pod)programu. Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Razpisi?

Razpisi podprograma MEDIA imajo en ali več razpisnih rokov na leto, odvisno od razpisa. Ni pa nujno, da Komisija vsako leto objavi razpise v vseh shemah podprograma MEDIA, zato nujno preverite splet EACEA oziroma bazo razpisov na CED Slovenia.

Pomembno: vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Razpisna besedila bodo vsako leto posodobljena, zato jih je nujno treba preveriti na spletnih straneh Evropske komisije ali Izvajalske agencije EACEA!

Potrebujete pomoč?

Ekipa CED Slovenija ima dolgoletne izkušnje na področju mreženja, informiranja in svetovanja glede mehanizmov financiranja na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Na voljo sem vam Sabina Briški (vodja za podprogram MEDIA). 

kultorkiEkipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.