Projekti sodelovanja 2014

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2014 
Oznaka
EAC/S16/2013 
Rok
sreda, 5. marec 2014 rezultati

Rezultati za rok 5. marec 2014

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) iz Bruslja je 14. avgusta 2014 objavila rezultate razpisa “Projekti sodelovanja za leto 2014″ (EAC/S16/2013). Slovenske organizacije sodelujejo v vsakem tretjem od skupno 64 podprtih projektov! Med izbranimi so tudi štirje projekti s slovenskim koordinatorjem – čestitamo KUD Sodobnost, Zavodu Projekt Atol, Aksiomi in Umetnostni galeriji Maribor!
Več informacij: Rezultati razpisa za projekte sodelovanja 2014

Namen razpisa

Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura (glej tukaj)Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu za projekte sodelovanja
Glavni cilji podpore za projekte nadnacionalnega sodelovanja na področju kulture so:
– podpora zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje ter
– spodbujanje nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del ter nadnacionalne mobilnosti kulturnih in ustvarjalnih akterjev, zlasti umetnikov.Prednostne naloge na področju (1.) krepitve zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno delovanje so:
– podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem zagotavljajo spretnosti, kompetence in znanja, ki prispevajo h krepitvi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno s spodbujanjem prilagajanja digitalnim tehnologijam, preizkušanjem inovativnih pristopov za razvoj občinstva ter preizkušanjem novih poslovnih modelov in modelov upravljanja;
– podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem omogočajo sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje njihovih poklicnih poti in dejavnosti v Uniji in zunaj nje, po možnosti na podlagi dolgoročnih strategij;
– zagotavljati podporo za krepitev evropskih kulturnih in ustvarjalnih organizacij ter mednarodnega mreženja, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti.Prednostne naloge na področju (2.) spodbujanja nadnacionalnega kroženja in mobilnosti so:
– podpirati mednarodne kulturne dejavnosti, na primer razstave, izmenjave in festivale;
– podpirati kroženje evropske literature, da se zagotovi njena kar se da široka dostopnost;
– podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska kulturna in ustvarjalna dela ter snovno in nesnovno kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih.
Namen razvoja občinstva je pomagati, da evropski umetniki/kulturni delavci ter njihova dela dosežejo čim več ljudi v Evropi, in razširiti dostop do kulturnih del na premalo zastopane skupine. Namenjen je tudi pomoči kulturnim organizacijam, da se prilagodijo na potrebo po uporabi novih in inovativnih načinov interakcije z občinstvi, da bi jih obdržale, ustvarile nova občinstva, razvejale občinstva, vključno z doseganjem trenutnih „ne-občinstev“, in izboljšale izkušnjo obstoječih in bodočih občinstev ter poglobile odnos z njimi.

Za ta ukrep je značilen prilagodljiv, interdisciplinaren pristop. Projekti se lahko osredotočajo na eno ali več prednostnih nalog, v eni ali več točkah vrednostne verige v enem ali več kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Upravičeni prijavitelji

Glej splošne pogoje pod II. 2. upravičeni prijavitelji (glej).

Upravičeni projekti / aktivnosti

Upravičeni projekti
Glede na obseg, potrebe, vrsto, cilje in prednostne naloge projekta se morajo vložniki odločiti za prijavo v okviru kategorije 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega ali kategorije 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega.Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej točko II. 1). Za več glej tudi abc o projektih sodelovanja – manjši.Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej točko II. 1). Za več glej tudi abc o projektih sodelovanja – večji.Obdobje upravičenosti: Najdaljše trajanje za obe kategoriji projektov je 48 mesecev.

Upravičene dejavnosti: glej II.4. upravičene dejavnosti.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (35): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt prispeval h krepitvi profesionalizacije sektorja in zmogljivosti za nadnacionalno delovanje, k spodbujanju nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del in mobilnosti umetnikov ter k izboljšanju dostopa do kulturnih in ustvarjalnih del.Kakovost vsebine in dejavnosti (25): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt izveden v praksi (kakovost dejavnosti in rezultatov, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja dela), s posebnim poudarkom na tem, kako lahko te dejavnosti pomagajo pri učinkoviti izvedbi strategije razvoja občinstva.Komuniciranje in razširjanje (20): S tem merilom se ocenjuje pristop projekta h komuniciranju dejavnosti in rezultatov ter delitvi znanja in izkušenj znotraj sektorja in prek meja. Cilj je čim bolj povečati vpliv rezultatov projekta na način, da se dajo na čim širšo razpolago na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, tako da dosežejo tudi tiste, ki niso neposredno udeleženi v projektu, in zagotovijo vpliv tudi po izteku življenjske dobe projekta.Kakovost partnerstva (20): S tem merilom se ocenjuje obseg, v katerem bosta splošna organiziranost in koordinacija projekta zagotovili učinkovito izvajanje dejavnosti in prispevali k njihovi trajnosti.

Vrsta in obseg podpore

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega je predmet vloge za največ 200 000 EUR, kar predstavlja največ 60 % upravičenega proračuna.Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega je predmet vloge za največ 2 milijona EUR, kar predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna.
Smernice razpisa za projekte sodelovanja (EACEA)
Razpisno besedilo za leto 2014 (tukaj)