Projekti sodelovanja 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 45/2016 
Rok
sreda, 23. november 2016 rezultati

Rezultati za rok 23. november 2016

Na razpisu je bilo v hudi konkurenci odobrenih 66 projektov manjšega in 15 projektov večjega obsega. Izmed več kot 500 upravičenih prijav je bilo torej izbranih 81 projektov, prijavljenih iz 23 različnih držav. Med njimi je kar sedem projektov manjšega obsega s slovenskim vodjo, kar predstavlja desetino vseh odobrenih projektov v tej kategoriji! VEČ.

Namen razpisa

Razpis je bil objavljen 27. septembra 2016 in temelji na Uredbi (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Namenjen je podpori kulturno-umetniških projektov, katerih dejavnosti uresničujejo cilje in prednostne naloge, določene za podprogram Kultura.Prednostne naloge so spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov, razvoj občinstva, spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnih pristopov in novih načinov zagotavljanja učinka prelivanja v druge panoge ter pomoč pri vključevanju beguncev v družbo EU.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti in imajo sedež v državi, ki sodeluje v (pod)programu.Novost razpisa za leto 2017 je izstop Turčije iz programa Ustvarjalna Evropa in pogojni vstop Izraela. Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Prijave posameznikov niso upravičene.

Upravičeni projekti

Do podpore so upravičeni kulturno-umetniški projekti nepridobitne narave. Upravičene dejavnosti morajo biti namenjene uresničevanju ciljev in prednostnih nalog podprograma Kultura. Podpora bo namenjena projektom, ki se ukvarjajo predvsem z (A) nadnacionalno mobilnostjo, (B) razvojem občinstva in (C) krepitvijo zmogljivosti, tj. (1) digitalizacijo, (2) novimi poslovnimi modeli ter (3) izobraževanjem in usposabljanjem.

Glede na obseg, potrebe, vrsto, cilje in prednostne naloge projekta se morajo prijavitelji odločiti za prijavo v okviru kategorije:

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.

Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura.

Pri manjših in večjih projektih sodelovanja mora vodja projekta ali eden od partnerjev imeti uradni sedež v upravičenih državah, in sicer države članice EU, Islandije in Norveške.

Obdobje upravičenosti za obe kategoriji projektov je 48 mesecev.

Upravičene dejavnosti morajo biti namenjene uresničevanju ciljev in prednostnih nalog, določenih za podprogram Kultura. Povezane morajo biti s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, kot so opredeljeni v členu 2 uredbe o razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, 1855/2006/ES in 1041/2009/ES. Dejavnosti, namenjene izključno avdiovizualnim sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30 točk): CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE RAZPISA
Kako bo projekt prispeval h krepitvi profesionalizacije panoge ter zmožnosti za nadnacionalno in mednarodno delovanje, spodbujanju nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del ter mobilnosti umetnikov, doseganju novih in večjih občinstev ter izboljšanju dostopa do kulturnih in ustvarjalnih del.Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk): IZVEDBA PROJEKTA
Kako se bo projekt izvajal v praksi – kakovost dejavnosti in izdelkov, izkušnje osebja, odgovornega za projekt, in delovne ureditve.

Komunikacija in razširjanje rezultatov (20 točk): PROMOCIJA in RAZŠIRJANJE
Pristop projekta k obveščanju o dejavnostih in rezultatih projekta ter izmenjavi znanja in izkušenj znotraj panoge in prek meja. Cilj je čim bolj povečati učinek rezultatov projekta, tako da se dajo na voljo čim širšemu občinstvu na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, in da se doseg, ki izhaja neposredno iz projekta, preseže, njegov učinek pa ostane tudi po koncu trajanja projekta.

Kakovost partnerstva (20 točk): UČINKOVITA IZVEDBA in TRAJNOST
Koliko bosta splošna organizacija in usklajevanje projekta zagotovila učinkovito izvajanje dejavnosti in prispevala k njihovi trajnosti.

Vrsta in obseg podpore

Podprogram Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa ima za obdobje 2014–2020 na voljo proračun v višini 457,8 milijona EUR. Skupna odobrena proračunska sredstva za leto 2017 za ta razpis bodo znašala približno 35,5 milijonov EUR.Kategorija 1: za projekte sodelovanja manjšega obsega lahko zaprosite največ 200.000 EUR in do 60 % upravičenega proračuna.

Kategorija 2: za projekte sodelovanja večjega obsega lahko zaprosite največ 2 milijona EUR in do največ 50 % upravičenega proračuna.

– Razpis EACEA 45/2016, smernice razpisa za projekte sodelovanja (Guidelines) in razpisna dokumentacija so objavljene na spletu Izvajalske agencije EACEA.
– Vsaka organizacija, ki je vključena v projekt (vodja in vsi partnerji) mora biti registrirana na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti PIC kodo.
– Postopek prijave v celoti poteka prek spleta.
– Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).
– Pri oblikovanju projektnih idej, poleg pravne podlage o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa, upoštevajte tudi strateške dokumente.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis je bil objavljen 27. septembra 2016. Rok za oddajo vlog je 23. november 2016 do 12. ure.

Kategorija Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega

 

 

6 mesecev

 

 

maj 2017

 

 

junij–julij 2017

maj–december 2017
2 – Projekti sodelovanja večjega obsega junij–december 2017

Projekt je možno izvajati že maja, vendar bodo pogodbe med prijavitelji in EACEA podpisane šele med junijem in julijem 2017. To pomeni, da je prijavitelj za aktivnosti pred podpisom pogodbe (finančno) odgovoren za izvedbo projekta in v primeru ne podpisa pogodbe stroški ne bodo povrnjeni. Prav zato priporočamo začetek izvajanja projekta v poletnih ali jesenskih mesecih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram Kultura vprašajte Matejo Lazar in Mašo Ekar.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu).

Novo

Ključne spremembe: Turčija izstopa, Izrael pogojno vstopa, med prednostnimi nalogami se izpostavlja medverski dialog in spodbujanje vključevanja beguncev. Več o spremembah na CED Slovenija.