Novice

Končno objavljen razpis za projekte sodelovanja 2017!

Evropska komisija je 27. septembra 2016 objavila razpis EACEA 45/2016: Podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2017. Ključne spremembe: Turčija izstopa, Izrael pogojno vstopa, med prednostnimi nalogami se izpostavlja medverski dialog in spodbujanje vključevanja beguncev. Postopek prijave v celoti poteka preko spleta. Razpisni rok: 23. november 2016 do 12.00.

Kultura · 28. septembra 2016

Namen podprograma Kultura je podpreti projekte, ki se ukvarjajo predvsem z (A) nadnacionalno mobilnostjo; (B) razvojem občinstva in (C) krepitvijo zmogljivosti, tj. (1) digitalizacijo, (2) novimi poslovnimi modeli ter (3) izobraževanjem in usposabljanjem. Več o razpisu na CED Slovenija.

Najpomembnejše spremembe smernic razpisa za leto 2017

– Medverski dialog in spodbujanje vključevanja beguncev sta (bolj) eksplicitno omenjena v različnih prednostnih nalogah razpisa.

– Vključen je seznam držav upravičenk za ta razpis. POZOR: Turčija se je odločila, da se umakne iz Ustvarjalne Evrope. Izrael pa je sprožil postopek in lahko postane upravičen pod pogojem, da bo sporazum med EU in Izraelom podpisan do datuma objave rezultatov tega razpisa.

– Merila za izključitev (gl. poglavje 7) so veliko bolj podrobna. Vsi vodje projektov, tudi tisti, ki zaprošajo za dotacijo EU pod 60.000 EUR, morajo predložiti častno izjavo (declaration on honour). Ta izjava vključuje vse partnerje. Predloga izjave je na voljo na spletni strani EACEA.

– Nekoliko je spremenjena predstavitev finančnih določil (gl. poglavje 11), vendar pa vsebina ostaja ista kot v preteklosti.

– Postopek prijave v celoti poteka preko spleta. Nobenih dokumentov se ne pošilja po pošti. Ker pa je velikost e-prilog omejena na samo 10 MB, EACEA zahteva, da ima prijavitelj na voljo vrsto dokumentov, da jih bo lahko na zahtevo EACEA med razpisnim postopkom nemudoma posredoval. Zato je najbolje, da tudi te dokumente zberete oz. pripravite do dneva roka za oddajo.

Spremembe elektronskega obrazca so minimalne

– Na seznamu držav, ki v projektu sodelujejo oz. imajo od njega koristi, niso navedene le upravičene in potencialno upravičene države, ampak vse države sveta. To pomeni, da lahko prijavitelji natančno opredelijo tudi tretje države, s katerimi bodo sodelovali.

– Podvprašanja v okviru meril za ocenjevanje so bila preoblikovana, saj veliko prijaviteljev ni dobro razumelo vidika samovrednotenja, ki je del teh vprašanj.

Podrobni pogoji razpisa za zbiranje predlogov so na voljo v smernicah (Guidelines) za podporo za projekte evropskega sodelovanja za leto 2017 in so sestavni del razpisa za zbiranje predlogov. Razpisno besedilo in dokumentacija sta dostopna preko spleta Izvajalske agencije EACEA. Rok za oddajo vlog je 23. november 2016 do 12. ure.

Jesenska delavnica za projekte sodelovanja 2017Ali že veste, na katerih področjih prijavnega postopka najdete lastne pomanjkljivosti in bi morali projekt izpopolniti? Če še ne, vam priporočamo obisk jesenske delavnice za projekte sodelovanja v dveh delih, 20. oktobra in 8. novembra (ponovitve ne bo!).