RAZPIS 2005 (Akcija 1 & Akcija 2)

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2005 
Oznaka
 
Rok
petek, 29. oktober 2004 zaprt

1. RAZPISNO BESEDILO
Na strežniku EK je razpisno besedilo (spodaj le v slovenščini) na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije:
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2005_en.html

2. SPECIFIKACIJE RAZPISA
Specifikacije razpisa je Evropska komisija pripravila le v treh delovnih jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) in so na voljo na naslovu:
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2005_en.html

Kulturna stična točka v Sloveniji je pripravila slovenski prevod specifikacij razpisa, ki temelji na originalu v angleškem jeziku. S slovenskim prevodom si lahko pomagate pri pripravah projektnih prijav, vendar priporočamo, da preverite tudi eno od treh uradnih jezikovnih različic specifikacij.

 

3. PRIJAVNICA IN DRUGI FORMULARJI
1. Prijavni obrazec za leto 2005 (na voljo v Word in PDF obliki)
– Prijavnica v angleškem jeziku (Word)
– Prijavnica v angleškem jeziku (PDF)
Prijavnica v treh delovnih jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) je na voljo na spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html

2. Obrazec s podatki o banki (“The financial identification form”)
Prijavitelji iz Slovenije (ki imajo bančni račun odprt v Sloveniji) uporabijo naslednji obrazec:
– The financial identification form (PDF)
– The financial identification form (Excel)
Obrazci za prijavitelje iz drugih držav so na voljo na zgornjem spletnem naslovu.

Prijavitelji bodo prijavnico lahko pripravili v katerem koli od uradnih jezikov EU (20), vendar Komisija priporoča uporabo enega od treh delovnih jezikov EU. Na ta način bodo prijavitelji prispevali h krajšanju razpisne procedure.
Vse obvezne priloge bodo lahko v originalnem jeziku.


 

Razpis 2005 – RAZPISNO BESEDILO
POZIV K ODDAJI PONUDB – GD EAC št. 39/04
Kultura 2000: Poziv k oddaji ponudb 2005 (2004/C 174/21)

 

1. CILJI IN OPIS
Program Kultura 2000 prispeva h krepitvi kulturnega območja, skupnega evropskim narodom. Vsako leto Skupnost podpre letne in večletne kulturne dogodke in projekte, izvedene v partnerstvu ali v obliki mrež.
Letni projekti morajo vključevati kulturne izvajalce iz najmanj treh držav in večletni projekti morajo vključevati kulturne izvajalce iz najmanj petih držav, ki sodelujejo v programu Kultura 2000.
V skladu s členom 1 (letni projekti) program Kultura 2000 nudi podporo na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, likovnih in vizualnih umetnosti, literature in knjige ter prevajanja.
V skladu s členom 2 (večletni projekti) program Kultura 2000 nudi podporo na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, likovnih in vizualnih umetnosti, literature ter knjige.

 

2. UPRAVIČENI KANDIDATI
Ponudbe lahko oddajo javne in zasebne organizacije s statusom pravne osebe, katerih glavna dejavnost se odvija na področju kulture.
Te organizacije morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav, ki sodelujejo v programu:
– v 25 državah članicah Evropske unije od 1. maja 2004,
– v treh državah članicah EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška),
– v državah kandidatkah, za katere veljajo ustrezna določila.

 

3. RAZPOLOŽLJIVA FINANČNA SREDSTVA IN TRAJANJE PROJEKTOV
Celotni proračun za projekte, ki jih podpira ta razpis za predloge, je okrog 28 milijonov evrov (dejavnost 1 in dejavnost 2).
Sredstva, zahtevana za letne projekte, morajo biti v obsegu od 50.000 evrov do 150.000 evrov in ne smejo presegati 50 odstotkov celotnega upravičenega proračuna.
Pri prevodnih projektih sredstva Skupnosti pokrijejo prevajalčevo plačilo za vse knjige iz vloge (najmanj 4 in največ 10 knjig, ki izpolnjujejo pogoje), s tem da v celoti ne presegajo 50.000 evrov ali 60 odstotkov vseh operativnih stroškov.
Sredstva, zahtevana za večletne projekte, morajo biti višja od 50.000 evrov in nižja od 300.000 evrov ter ne smejo presegati 60 odstotkov celotnega upravičenega proračuna. Projekti se morajo začeti pred 15. novembra 2005.

 

Trajanje letnih projektov naj ne bi bilo daljše od 12 mesecev.
Trajanje večletnih projektov mora biti najmanj 24 mesecev in naj ne bi bilo daljše od 36 mesecev.
V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo s strani upravičenca se trajanje izbranih projektov lahko podaljša za največ 6 mesecev z dopolnitvenim postopkom

 

4. ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG
Roka za predložitev vlog za sredstva Skupnosti sta:
– 15. oktober 2004 za letne in prevajalske projekte,
– 29. oktober 2004 za večletne projekte.

 

5. DODATNE INFORMACIJE
Zahteve in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani Komisije:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Vloge za sredstva morajo biti v skladu s specifikacijami in morajo biti predložene na obrazcih, priloženih specifikacijam.