Razpis za leto 2013 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2013 
Oznaka
 
Rok
sreda, 7. november 2012 zaprt


1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa in predvidena proračunska sredstva
3. Upravičeni kandidati in države
4. Merila vrednotenja
5. Rok za oddajo vlog
6. Koristni nasveti
7. Dodatne informacije1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.

Program ima tri posebne cilje:
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
– podpiranje nadnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov,
– spodbujanje medkulturnega dialoga.

Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t. i. tretje države).


2. Predmet razpisa

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodeliti podporo Skupnosti dejavnostim sektorske ali večsektorske narave iz vseh kulturnih in umetniških področij (z izjemo avdiovizualnega), tj. za projekte večletnega sodelovanja (Sklop 1.1) in ukrepe sodelovanja (Sklop 1.2.1).

Sklop 1.1: Projekti večletnega sodelovanja (trajajo od najmanj 36 do največ 60 mesecev)
Cilj je spodbujati večletne transnacionalne kulturne povezave s spodbujanjem sodelovanja najmanj šestih (6) kulturnih izvajalcev iz vsaj šestih (6) držav, ki sodelujejo v programu, da v obdobju treh do petih let delujejo na posameznih področjih in medsektorsko ter razvijejo skupne kulturne dejavnosti. Na voljo je financiranje med najmanj 200.000 EUR in največ 500.000 EUR na leto, vendar je podpora EU omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov. Cilj financiranja je pomagati pri vzpostavitvi ali širjenju geografskega dosega projekta in doseči njegovo trajnost tudi po obdobju financiranja.

Sklop 1.2.1: Projekti sodelovanja (trajajo do 24 mesecev)
Spodbujajo skupne aktivnosti najmanj treh (3) kulturnih izvajalcev iz vsaj treh (3) držav, ki sodelujejo v programu in se izvajajo v obdobju do največ dveh let. Posebna pozornost se posveča dejavnostim, ki proučujejo načine za dolgoročno sodelovanje. Na voljo je financiranje med najmanj 50.000 EUR in največ 200.000 EUR, vendar je podpora EU omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov.


3. Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

• države članice EU (27),
• države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
• države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija),
Bosna in Hercegovina ter Albanija.


4. Merila vrednotenja

Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

1) stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt; (0- 20 točk)
2) pomen dejavnosti za posebne cilje programa; (0- 20 točk)
3) raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti; (0- 20 točk)
4) kakovost partnerstva med koordinatorjem in soorganizatorji; (0- 10 točk)
5) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo rezultate, ki dosežejo cilje programa; (0- 10 točk)
6) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo; (0- 10 točk)
7) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo dolgoročni učinek (trajnost); (0- 10 točk)

Več informacij o postopku izbora projektov je na voljo tukaj >>>
Glej tudi Vodnik po programu Kultura!


5. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

E-vloge za leto 2013 morajo biti poslane najkasneje do 7. novembra 2012 do 12.00 ure.
Prijavni obrazci so dostopni na spletni strani EACEA (sklop 1.1 in sklop 1.2.1).

Pozor:
Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in tudi papirnati obliki skupaj s prilogami na USB ključku ali na CD-romu (NOVO!).
Prijavitelji, ki bodo letos oddajali prijavo, morajo prijavnico oddati preko spleta najkasneje 7. novembra 2012 do 12.00 ure (srednjeevropski poletni čas), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami in dokumenti na USB ključku ali CD-romu pa najkasneje do vključno 7. novembra 2012 (do 24:00 ure – dokazilo je poštni žig).

Ne pozabite na kuverti navesti evidenčne številko prijavnice, ki jo boste prejeli takoj, ko boste e-prijavnico oddali preko spleta.
Če katerih od zahtevanih dokumentov (obveznih prilog – npr. bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov) ne uspete shraniti na USB ključ ali CD-rom, jih morate poslati v papirnati različici.

Naslov za oddajo prijavnice v papirnati obliki:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Programme strand (navedite ime sklopa)
Avenue du Bourget 1
BE – 1140 Brussels
Belgium


6. Postopek oddaje prijave

Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:
1.
Natančno preberite Vodnik po programu Kultura (Culture Programme Guide)
2. Natančno preberite navodila za prijavitelje (Instructions for applicants), ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave. Prijavnica je dostopna na spletnih straneh EACEA (sklop 1.1 in sklop 1.2.1).
3. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
4. preizkusite testno verzijo e-prijavnice >>>
5. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader
6. natančno sledite navodilom na strani EACEA (sklop 1.1 in sklop 1.2.1).
7. preden odpošljete e-prijavnico in oddate papirnato verzijo, preverite, ali je prijava popolna, s pomočjo kontrolnega obrazca (Check list) na spletni strani EACEA!

Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji spletni strani kadarkoli do izteka razpisnega roka objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom in v času priprave razpisne dokumentacije, redno preverjate spletno stran za posamezen sklop:
– sklop 1.1: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_11_2012_en.php
– sklop 1.2.1: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_121_2012_en.php

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju ali oddajanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski agenciji:

HelpDesk service
T: +32 229 90705
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu (natančno opišite tehnično težavo; priporoča se, da priložite dokument s sliko ekrana (print screen), ki prikazuje tehnično težavo, na katero ste naleteli)

Pomoč uporabnikom je na voljo od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 17.30 ter ob petkih med 8.30 in 17.00 uro. 7. novembra 2012 pa se pisarna zapre že ob 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.


7. Dodatne informacije

V primeru dodatnih informacij glede razpisa ali če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju prijavnice in pripravi prijavne dokumentacije kontaktirajte našo Kulturno stično točko v Sloveniji vsak delovni dan med 10.00 in 13.00 uro: T: +386 1 431 83 85, E: ccpinfo@scca-ljubljana.si