Razpis 2009: Program Kultura (2007-2013)

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2008 
Oznaka
 
Rok
petek, 1. maj 2009 zaprt

Pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov so podrobneje predstavljeni v Vodiču po programu Kultura 2007–2013 (Culture Programme 2007–2013 – Programme guide), objavljenem na spletnih straneh Izvršne agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Vodič po programu je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov.1. Cilji in opis programa
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva: Sklop 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 2
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Rok za oddajo vlog
5. Dodatne informacije in prijavni obrazci1. Cilji in opis programa

Program Kultura je bil vzpostavljen z namenom krepitve razvoja kulturnih dejavnosti med kulturnimi izvajalci iz držav članic Programa in prispeva pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.

Program spodbuja tri posebne cilje:
# transnacionalna mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju
# transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov
# spodbujanje medkulturnega dialoga


2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva

Namen razpisa za zbiranje predlogov je podpreti dejavnosti Programa, tj. projekte večletnega sodelovanja, ukrepe sodelovanja, posebne akcije (tretje države) in kulturne organizacije na evropski ravni, v okviru naslednjih Sklopov programa Kultura:

Sklop 1: podpora projektom in drugim kulturnim dejavnostim, katere namen je pomagati organizacijam, kot so gledališča, muzeji, strokovna združenja, raziskovalni centri, univerze, kulturne ustanove in javni organi iz različnih držav, ki sodelujejo v programu Kultura, vzpostaviti sodelovanje, s čimer je različnim sektorjem omogočeno skupno delovanje in širjenje kulturnega ter umetniškega dosega preko meja.

Ta sklop je razdeljen na sledeče štiri (4) kategorije (»podsklope«):

Sklop 1.1: Projekti večletnega sodelovanja dolgoročno krepijo sodelovanje med kulturnimi izvajalci. Vključujejo najmanj šest (6) kulturnih izvajalcev iz vsaj šestih (6) držav članic Programa in trajajo od 3 do 5 let. Finančna podpora EU znaša najmanj 200.000 in največ 500.000 evrov na leto, oz. največ 50 % vrednosti projekta.
Predvidena proračunska sredstva za leto 2009 za Sklop 1.1 znašajo 18.200.000 evrov.

Sklop 1.2.1: Ukrepi sodelovanja so dejavnosti sektorske ali večsektorske narave, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost in dolgoročno sodelovanje. Vključujejo najmanj tri (3) kulturne izvajalce iz vsaj treh (3) držav članic Programa in trajajo do 24 mesecev. Finančna podpora EU znaša najmanj 50.000 in največ 200.000 evrov, oz. največ 50 % vrednosti projekta.
Predvidena proračunska sredstva za leto 2009 za Sklop 1.2.1 znašajo 17.049.440 evrov.

Sklop 1.2.2: Projekti prevodov leposlovnih del, ki vključujejo največ 10 del za prevajanje s področja leposlovja, napisana v enem od uradnih jezikov držav, ki sodelujejo v Programu (tudi latinščina in stara grščina). Prevodni projekt traja največ 24 mesecev, finančna podpora EU pa znaša največ 50 % vrednosti projekta oz. najmanj 2.000 in največ 60.000 evrov (izključno za kritje prevajalskih honorarjev).
Predvidena proračunska sredstva za leto 2009 za Sklop 1.2.2 znašajo 2.000.000 evrov.

Sklop 1.3: Projekti sodelovanja s tretjimi državami so projekti kulturnega sodelovanja, katerih cilj so kulturne izmenjave med državami, ki sodelujejo v Programu, in tretjimi državami, ki so sklenile pridružitvene sporazume ali sporazume o sodelovanju z EU na področju kulture. Izvršna agencija bo posebej določila izbrano tretjo državo.
Projekti vključujejo vsaj tri (3) kulturne izvajalce iz vsaj treh (3) držav članic Programa in kulturno sodelovanje z vsaj eno (1) organizacijo iz izbrane tretje države in/ali vključujejo kulturne dejavnosti, ki se izvajajo v izbrani tretji državi. Finančna podpora EU znaša najmanj 50.000 in največ 200.000 evrov, oz. največ 50 % vrednosti projekta.
Predvidena proračunska sredstva za leto 2009 za Sklop 1.3. (sodelovanje s tretjimi državami) znašajo 1.024.000 evrov.

Sklop 2: Podpora kulturnim organizacijam na evropski ravni je namenjena spodbujanju stalne dejavnosti ustanov in mrež, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa na področju kulture ali cilj, ki je sestavni del politike EU na tem področju.
Finančna podpora EU znaša največ 80 % letnih upravičenih stroškov organizacije in je namenjena za štiri (4) vrste kategorij:
(a) ambasadorji;
(b) mreže;
(c) festivali;
(d) strukture za podporo politiki, ki se nanšajo na Evropsko strategijo za kulturo:
(i) platforme za strukturiran dialog;
(ii) združenja za analizo politike.

Predvidena proračunska sredstva za leto 2009 za Sklop 2 znašajo 7.100.000 evrov.


3. Merila o izpolnjevanju pogojev

Program Kultura podpira projekte, organizacije, promocijske dejavnosti in raziskave na vseh področjih kulture, razen na avdiovizualnem področju, za katerega obstaja ločen program Media. Kulturni izvajalci, vključujoč podjetja s področja kulture, lahko sodelujejo v programu Kultura, če delujejo kot neprofitni kulturni subjekti.

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove s pravnim statusom, ki delujejo na področju kulture in imajo sedež v eni od naslednjih držav:

– države članice EU,
– države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
– države kandidatke za članstvo v EU (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija),
– Srbija.


4. Rok za oddajo vlog

Projekti večletnega sodelovanja (Sklop 1.1): 1. oktober 2008
Ukrepi sodelovanja (Sklop 1.2.1): 1. oktober 2008
Projekti prevodov leposlovnih del (Sklop 1.2.2): 1. februar 2009
Projekti kulturnega sodelovanja s tretjimi državami (Sklop 1.3): 1. maj 2009
Podpora kulturnim organizacijam na evropski ravni (Sklop 2): 1. november 2008


5. Dodatne informacije in prijavni obrazci

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisi so na voljo v Vodiču po programu Kultura 2007–2013 (Culture Programme 2007–2013 – Programme guide), ki je objavljen na spletnih straneh EACEA.

Prijavni obrazci so na voljo na EACEA (glej Funding opportunities):
– Projekti večletnega sodelovanja (Sklop 1.1)
– Ukrepi sodelovanja (Sklop 1.2.1)
– Podpora kulturnim organizacijam na evropski ravni (Sklop 2)

Dodatne informacije so na voljo tudi na spletnih straneh Evropske komisije.Povzeto po UL EU C 141/27.