Projekti sodelovanja – Zahodni Balkan 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA 39/2019 
Rok
torek, 17. marec 2020 odprt

Namen razpisa

Izvajalska agencija EACEA je objavila razpis 17. decembra 2019. Razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu »Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu« (EACEA 39/2019) določa naslednje prioritete:
– povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih industrij za nadnacionalno in mednarodno delovanje;
– povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter transnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev;
– okrepiti medkulturni dialog med umetniki, kulturnimi subjekti in širšo javnostjo.

Razpis je financiran iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (razen AV) in imajo sedež v državi članici EU oz. v upravičenih državah programa IPA II za Zahodni Balkan, tj. Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.

Prijave posameznikov niso upravičene.

Prijavitelji (vodje projektov) morajo kot pravne osebe obstajati vsaj dve leti pred rokom za oddajo prijave.

Upravičeni projekti

Podpora omogoča povezovanje organizacij iz držav članic EU in Zahodnega Balkana, ki so upravičene do sredstev IPA II, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Partnerstvo vključuje najmanj 5 organizacij (vodja + 4 partnerji), pri čemer morata biti vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav članic EU in vsaj 2 organizaciji iz dveh različnih držav Zahodnega Balkana.

Projekti lahko trajajo najmanj 24 in največ 48 mesecev, dejavnosti pa se morajo začeti med 1. januarjem in 31. marcem 2021.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30 točk): CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE RAZPISA
Kako bo projekt uresničil izbrane prednostne naloge.

Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk): IZVEDBA PROJEKTA
Kako se bo projekt izvajal v praksi – kakovost dejavnosti in izdelkov, metodologija, usklajenost s predlaganim stroškovnikom – in kako so aktivnosti povezane s cilji projekta.

Komunikacija in razširjanje rezultatov (20 točk): PROMOCIJA in RAZŠIRJANJE
Pristop projekta k obveščanju o dejavnostih in rezultatih projekta ter izmenjavi znanja in izkušenj znotraj panoge in prek meja. Cilj je čim bolj povečati učinek rezultatov projekta na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, in da se doseže trajnost učinka tudi po zaključku projekta.

Kakovost partnerstva (20 točk): UČINKOVITA IZVEDBA
Ustreznost  partnerstva za izvedbo predlaganega projekta in koliko bosta struktura in vodenje zagotovila učinkovito izvedbo projekta.

Predlogi morajo doseči minimalno 75/100 točk in pri vsakem merilu vsaj 50 % točk.

Vrsta in obseg podpore

Zaprosite lahko za najmanj 100.000 EUR in največ 500.000 EUR in hkrati do največ 85 % upravičenega proračuna. Skupna vrednost razpisa znaša 5 milijonov evrov. Podpora bo dodeljena približno 20 projektom.

– Razpisna dokumentacija EACEA 39/2019 je objavljena na spletu Izvajalske agencije EACEA.
– Razpis EACEA 39/2019, angl.
– Smernice razpisa (Guidelines) v celoti, angl.
– Vsaka organizacija, ki je vključena v projekt (vodja in vsi partnerji) mora biti registrirana na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti PIC kodo.
– Postopek prijave v celoti poteka prek spleta.
– Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).
– Pri oblikovanju projektnih idej, poleg pravne podlage o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa, upoštevajte tudi strateške dokumente.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za oddajo vloge je do 17. marca 2020 do 17. ure (CET).

Objava razpisa 17. dec. 2019
Rok za oddajo vloge 17. mar. do 17.00 (CET)
Ocenjevanje projekta mar.–jun.
Obveščanje prijaviteljev jul.
Sporazum o podpori sept.–dec. (do 31. dec. 2020)
Začetek izvajanja projekta med 1. jan. in 31. mar. 2021

Projektne dejavnosti pa se morajo začeti med 1. januarjem in 31. marcem 2021.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram Kultura vprašajte Matejo Lazar (mateja.lazar@ced-slovenia.eu) in Mašo Ekar (masa.ekar@ced-slovenia.eu). V sredo, 12. februarja 2020, ekipa Motovile organizira tehnično delavnico za prijavitelje.

KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice: Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (EACEA-IPA-WESTERN-BALKANS-PROJECTS@ec.europa.eu).

Pozor

Projekti, ki so bili predloženi na redni razpis Kultura za projekte sodelovanja za leto 2020 (EACEA 32/2019, rok 27. nov. 2019), niso upravičeni.