Projekti literarnega prevajanja 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA/13/2018 
Rok
sreda, 23. maj 2018 rezultati

Rezultati za rok 23. maj 2018

Slovenske založbe so na letošnjem razpisu Kultura za prevajanje evropskega leposlovja podrle rekord! Ker imamo največje število odobrenih projektov na državo, hkrati pa tudi 100-odstotno uspešnost oddanih prijav, so slovenske založbe tokrat na absolutnem prvem mestu. Več tukaj.

Namen podpore

Evropska komisija je 27. marca 2018 objavila razpis EACEA/13/2018. Glavni cilji razpisa za projekte literarnega prevajanja so (1) podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, (2) spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, (3) izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter (4) doseganje novih občinstev.

Prednostne naloge so:
– podpora promociji evropske prevodne literature,
– spodbujanje prevodov iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), ker lahko prispevajo k širšemu kroženju del;
– spodbujanje prevodov manj zastopanih žanrov, kot so npr. dela za otroke in mladino, stripi, kratke zgodbe ali poezija;
– spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij pri distribuciji in promociji del;
– spodbujanje prevodov del, dobitnikov nagrad EU za književnost (EUPL).
– povečanje prepoznavnosti prevajalcev. Zato bo od založnikov zahtevano, da v vsako prevedeno knjigo vključijo biografijo prevajalca.

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in na datum roka za vložitev vlog kot pravna oseba delujejo vsaj 2 leti.

Upravičeni projekti

Na razpisu za leto 2018 bo možna prijava v okviru kategorije 1 – dvoletni projekti in kategorije 2 – triletni okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA).
Ne glede na izbrano kategorijo lahko prijavitelj na tem razpisu odda samo eno prijavo.

KATEGORIJA 1 – Dvoletni projekti
Trajanje: največ 2 leti.
Število vključenih prevodnih del: od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.
Projekti morajo vključevati strategijo prevajanja, izdajanja, distribucije in promocije prevedenih leposlovnih del.

KATEGORIJA 2 – Triletni okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA – Framework Partnership Agreement)
Trajanje: največ 3 leta.
Število prevodnih del: od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del na leto, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.
Projekt mora vključevati 3-letni akcijski načrt na osnovi dolgoročne strategije prevajanja, distribucije in promocije prevedenih del skozi celotno trajanje projekta.
 

Upravičeni jeziki:
– izvirni in ciljni jezik morata biti »uradno priznana jezika« držav, ki sodelujejo v (pod)programu Kultura. To so uradno priznani jeziki v sodelujočih državah, kot so opredeljeni v ustavi ali temeljnem zakonu zadevne države.;
– izvirni ali ciljni jezik mora biti »uradno priznan jezik« držav EU/EFTA;
– prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike držav EU/EFTA;
– ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo obrazložitev);
– prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost, zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen!

Upravičena dela v papirni ali digitalni obliki (e-knjige), če izpolnjujejo ostala merila za upravičenost:
– leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo (npr. romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje). Stvarna literatura ni upravičena, npr. avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (npr. s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (npr. fiziko, matematiko itd.)!;
– leposlovna dela, ki so že bila objavljena;
– avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu;
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo prijavitelji pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

Upravičene dejavnosti:
– prevod, objava, distribucija in promocija upravičenih leposlovnih del (glej zgoraj);
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih;
– prevod izvlečkov leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (40): kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del, njihova raznovrstnost in izboljšanje dostopa do njih.
Kakovost vsebine in dejavnosti (25): kako bo projekt izveden v praksi: kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje prevajalcev, primerna razporeditev sredstev glede na predlagane aktivnosti.
Promocija in komuniciranje prevedenega kompleta (20): pristop k promociji prevedenih leposlovnih del v Evropi in zunaj nje. V kolikor paket vključuje dela dobitnikov nagrade EUPL, bo posebna pozornost namenjena njihovi dobri promociji.
Dobitniki nagrade EU za književnost (15): Za vse knjige, katerih avtorji so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL), se bo dodelilo avtomatične točke, in sicer skupaj največ 15 točk. V enem kompletu se lahko predloži največ 10 knjig, od tega se prejme avtomatične točke za največ 3 knjige avtorjev, dobitnikov EUPL (5 točk za vsako EUPL knjigo).

Vrsta in obseg podpore

Kategorija 1: Podpora EU znaša največ 100.000 EUR za celoten projekt, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta.
Kategorija 2: Podpora EU znaša največ 100.000 EUR na leto, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta vsako leto izvajanja.

Upravičeni stroški

Stroški za prevajanje, izdajo, distribucijo in promocijo.
Stroški za nakup avtorskih pravic niso upravičeni!

Pred začetkom priprave spletne prijave natančno preberite (NUJNO glej splet Izvajalske agencije EACEA, ki lahko tudi v obdobju objavljenega razpisa naknadno spreminja obrazce oz. razpisno dokumentacijo):
– obvestilo o objavi razpisa (Call notice) – povzetek razpisa (kmalu bodo na voljo prevodi v uradne jezike, tudi slovenščino);
– smernice razpisa (Guidelines 2018) s podrobnimi pogoji za prijavo;
– vodnik za prijavitelje (Guide for applicants 2018) s podrobnimi navodili za pripravo prijave.

Prijavni obrazec in vse priloge je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, ki ga je treba pravilno izpolniti in vanj vključiti vse ustrezne in veljavne priloge ter dokazila. Prijavni obrazci so dostopni prek spleta EACEA.

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu EK (Participant Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Prijava je možna do srede, 23. maja 2018 do 12.00 po srednjeevropskem času.

Časovnica

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
27. marec 2018 23. maj 2018 do 12.00 3,5 mesecev sept. 2018 okt.–dec. 2018 januar–marec 2019

 

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogramom Kultura sta kontaktni osebi na CED Slovenija Maša Ekar in Mateja Lazar.
Ekipa CED Slovenija bo organizirala delavnico za prijavitelje, ki bo potekala predvidoma v četrtek, 26. aprila 2018. Več informacij bo kmalu na voljo.
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo tudi za individualno svetovanje o razpisu po predhodnem dogovoru. Na voljo smo vam tudi v času uradnih ur prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice in težave pri oddaji vloge
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri težavah, povezanih z nedelovanjem e-prijavnice ali ob oddaji prijavnice prek spleta, se obrnite na HelpDesk Izvajalske agencije EACEA prek maila eacea-helpdesk@ec.europa.eu ali tel. +32 2 299 0705.

Svetujemo tudi, da si preberete nekaj praktičnih nasvetov, ki smo jih pripravili za vas: Tik tak, ko tečejo zadnje ure pred oddajo prijave. Srečno!