Evropske mreže 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 39/2016 
Rok
petek, 25. november 2016 rezultati

Rezultati za rok 25. november 2016

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) je objavila rezultate razpisa za Evropske mreže (EACEA 39/2016). Podprtih je bilo 28 mednarodnih združenj s sedežem v sedmih različnih državah. Več o rezultatih razpisa tukaj.

Namen razpisa

Razpis EACEA 39/2016 je bil objavljen 7. oktobra 2016 in temelji na Uredbi (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020). 
Podpora je namenjena dejavnosti evropskih mrež na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z namenom strukturiranega učinka na akterje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Upravičeni prijavitelji

Do podpore so upravičene evropske mreže, ki:
– so dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (lahko tudi vključujejo člane iz AV sektorja; glej podprogram MEDIA za podporo mrežam, ki pokrivajo izključno avdiovizualne panoge in/ali dejavnosti);
– imajo vsaj 2 leti pravno osebnost in so ustanovljene v eni od držav članic (pod)programa;
– sestavljene iz vsaj 15 organizacij članic (pravna oseba!) z uradnim sedežem v vsaj 10 različnih državah, ki sodelujejo v programu. Vsaj 5 izmed teh organizacij članic mora imeti uradni sedež v 5 različnih državah članicah EU ali EGP (Norveška in Islandija).Novost razpisa za leto 2017 je izstop Turčije iz programa Ustvarjalna Evropa in pogojni vstop Izraela. Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA. Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti morajo biti skladni s cilji in prednostnimi nalogami (pod)programa (glej smernice razpisa, poglavje 2).
Dejavnosti morajo biti povezane s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, kot so opredeljeni v členu 2 uredbe o razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, 1855/2006/ES in 1041/2009/ES. Dejavnosti, namenjene izključno AV sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene. Vendar so AV dejavnosti lahko upravičene, če so pomožne dejavnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki niso AV.
Vloga za okvirni sporazum o partnerstvu (framework partnership agreement) mora vsebovati akcijski načrt, ki pokriva celotno trajanje sporazuma.
Projekti, zajeti v okvirni sporazum o partnerstvu, morajo vsebovati tudi popoln opis dejavnosti, ki bodo izvedene v prvem letu. Za naslednje tri leta bodo vložniki, izbrani na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, povabljeni, da predložijo popoln opis dejavnosti za posamezno leto.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30): kako bodo dejavnosti mreže prispevale h krepitvi profesionalizacije sektorja in zmogljivosti za nadnacionalno delovanje, k spodbujanju nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del in mobilnosti umetnikov ter k izboljšanju dostopa do kulturnih in ustvarjalnih del.

Kakovost vsebine in dejavnosti (25):
kako bo projekt izveden v praksi (kakovost dejavnosti in rezultatov, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja dela).Komuniciranje in razširjanje (15): pristop mreže h komuniciranju dejavnosti in rezultatov ter delitvi znanja in izkušenj znotraj sektorja in prek meja. Cilj je čim bolj povečati vpliv rezultatov projekta na način, da se dajo na čim širšo razpolago na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, tako da dosežejo tudi tiste, ki niso neposredno udeleženi v projektu, in zagotovijo vpliv tudi po izteku življenjske dobe projekta.Kakovost evropske mreže (30): pokritost mreže in način, kako bo zagotovila možnost podpiranja teh dejavnosti ter razširjanja njihovih rezultatov zunaj članov mreže.

Vrsta in obseg podpore

Posebna letna nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, ne smejo presegati 250.000 EUR. Zahtevana nepovratna sredstva ne smejo presegati 80 % letnega upravičenega proračuna. 
Za prvo leto podpore dejavnosti evropskih mrež na podlagi okvirnih sporazumov o partnerstvu je Evropska komisija namenila 6.200.000 EUR.
Razpis EACEA 39/2016, smernice razpisa za evropske mreže (Guidelines) in razpisna dokumentacija so objavljene na spletu Izvajalske agencije EACEA.
Vsak prijavitelj mora biti registriran na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti PIC kodo.
Postopek prijave v celoti poteka prek spleta.
Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Rok za prijavo in časovnica

Razpis je bil objavljen 7. oktobra 2016.

Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
25. november 2016 do 12. ure 4 mesece marec 2017 april–maj 2017 junij–december 2017

Pomnite, da je razpis za evropske mreže v okviru Ustvarjalne Evrope do konca leta 2020 objavljen zadnjič(!), Evropska komisija pa bo na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu podprla projekte mrež za 4-letno obdobje.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram Kultura vprašajte Matejo Lazar in Mašo Ekar.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu).

Pozor

Upoštevajte, da je Turčija izstopila iz Ustvarjalne Evrope, pri čemer turške organizacije od 1. januarja 2017 ne bodo več upravičene do polnopravnega sodelovanja pri programu. 
Pomnite, da je razpis za evropske mreže v okviru Ustvarjalne Evrope do konca leta 2020 objavljen zadnjič(!), Evropska komisija pa bo na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu podprla projekte mrež za 4-letno obdobje.