Projekti sodelovanja 2015

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2015 
Oznaka
EACEA 32/2014 
Rok
sreda, 1. oktober 2014 rezultati

Rezultati za rok 1. oktober 2014

Slovenija tudi v letu 2015 ohranja odličen nivo z lanskoletnega razpisa in sicer s štirimi projekti, ki jih vodijo slovenske organizacije. Čestitamo zavodu Exodos, gledališču Glej, Mini teatru in Društvu slovenskih pisateljev ter ostalim organizacijam.
Več informacij: Rezultati: Projekti sodelovanja 2015

 

Namen razpisa

Razpis za zbiranje predlogov (EACEA 32/2014) – Nadnacionalni projekti sodelovanja Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura
Podprogram Kultura podpira kulturne in ustvarjalne organizacije, ki delujejo čezmejno v Evropi in izven nje in s svojimi aktivnostmi prispevajo k uresničevanju dveh osrednjih ciljev podprograma: A – krepijo zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za mednarodno delovanje
– 
zagotavljanje spretnosti, kompetenc in znanj za prilagajanje digitalnim tehnologijam in preizkušanje inovativnih pristopov za privabljanje občinstva ter novih poslovnih modelov ;
– mednarodno uveljavljanje izvajalcev v Evropi in izven nje;
– krepitev evropskih kulturnih organizacij in mednarodnega mreženja, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti.B – spodbujajo mednarodno mobilnost umetnikov in izvajalcev ter kroženje evropskih umetniških in kulturnih del
– 
mednarodne turneje, prireditve, razstave, festivali, izmenjave …;
– kroženje evropske literature (za doseganje široke dostopnosti):
– razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska kulturna/ustvarjalna dela in kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih.Glavni cilji podpore za projekte nadnacionalnega sodelovanja na področju kulture so:
– podpora zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje ter
– spodbujanje nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del ter nadnacionalne mobilnosti kulturnih in ustvarjalnih akterjev, zlasti umetnikov.

Prednostne naloge na področju (1.) krepitve zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno delovanje so:
– podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem zagotavljajo spretnosti, kompetence in znanja, ki prispevajo h krepitvi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno s spodbujanjem prilagajanja digitalnim tehnologijam, preizkušanjem inovativnih pristopov za razvoj občinstva ter preizkušanjem novih poslovnih modelov in modelov upravljanja;
– podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem omogočajo sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje njihovih poklicnih poti in dejavnosti v Uniji in zunaj nje, po možnosti na podlagi dolgoročnih strategij;
– zagotavljati podporo za krepitev evropskih kulturnih in ustvarjalnih organizacij ter mednarodnega mreženja, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti.

Prednostne naloge na področju (2.) spodbujanja nadnacionalnega kroženja in mobilnosti so:
– Podpirati mednarodne kulturne dejavnosti, na primer razstave, izmenjave in festivale;
– Podpirati kroženje evropske literature, da se zagotovi njena kar se da široka dostopnost;
Podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska kulturna in ustvarjalna dela ter snovno in nesnovno kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih. Namen razvoja občinstva je pomagati, da evropski umetniki/kulturni delavci ter njihova dela dosežejo čim več ljudi v Evropi, in razširiti dostop do kulturnih del na premalo zastopane skupine. Namenjen je tudi pomoči kulturnim organizacijam, da se prilagodijo na potrebo po uporabi novih in inovativnih načinov interakcije z občinstvi, da bi jih obdržale, ustvarile nova občinstva, razvejale občinstva, vključno z doseganjem trenutnih „ne-občinstev“, in izboljšale izkušnjo obstoječih in bodočih občinstev ter poglobile odnos z njimi.

Za ta ukrep je značilen prilagodljiv, interdisciplinaren pristop. Projekti se lahko osredotočajo na eno ali več prednostnih nalog, v eni ali več točkah vrednostne verige v enem ali več kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti in imajo sedež v državi, ki sodeluje v (pod)programu*. Prijave posameznikov niso upravičene. *Vse države članice EU in tiste države ne-članice EU, ki so podpisale sporazum z EK o sodelovanju v (pod)programu. Več informacij o sodelovanju tretjih držav v okviru programa tukaj.

Upravičeni projekti / aktivnosti

Upravičeni projekti
Glede na obseg, potrebe, vrsto, cilje in prednostne naloge projekta se morajo prijavitelji odločiti za prijavo v okviru kategorije 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega ALI kategorije 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega.Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej Uredbo št. 1295/2013).Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav (glej Uredbo št. 1295/2013). Obdobje upravičenosti: Najdaljše trajanje za obe kategoriji projektov je 48 mesecev. Začetek izvajanja projekta:
– Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega: med majem in decembrom 2015.
– Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega: med junijem in decembrom 2015. Upravičene dejavnosti
Upravičene dejavnosti morajo biti namenjene uresničevanju ciljev in prednostnih nalog, določenih za podprogram Kultura.

Dejavnosti morajo biti povezane s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, kot so opredeljeni v členu 2 uredbe o razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, 1855/2006/ES in 1041/2009/ES. Dejavnosti, namenjene izključno avdiovizualnim sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene. Vendar so avdiovizualne dejavnosti lahko upravičene, če so pomožne dejavnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki niso avdiovizualni.

Merila za dodelitev podpore

Smernice razpisa za projekte sodelovanja (Guidelines).

Vrsta in obseg podpore

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega je predmet vloge za največ 200.000 EUR, kar predstavlja največ 60 % upravičenega proračuna.Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega je predmet vloge za največ 2 milijona EUR, kar predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna.
– Smernice razpisa za projekte sodelovanja (Guidelines)
– Uradna spletna stran razpisa: EACEA 
– 
PIC koda: Vsaka organizacija, ki je vključena v projekt (vodja in vsi partnerji) mora biti registrirana na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti PIC kodo. 
– 
Pravna podlaga: UREDBA (EU) št. 1295/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Pozor

Zgornja predstavitev razpisa v slovenskem jeziku predstavlja zgolj povzetek razpisnih pogojev. Vsi prijavitelji morajo pred začetkom priprave projektne prijave obvezno natančno prebrati smernice razpisa, ki so na voljo v angleškem, nemškem in francoskem jeziku in natančno predstavljajo razpisne pogoje in postopek prijave. Angleška različica predstavlja izvorno besedilo in je edina pravno zavezujoča.