RAZPIS 2006 (Akcija 1 & Akcija 2)

Program
Kultura 2000 (2000-2006) 
Leto
2006 
Oznaka
 
Rok
torek, 18. oktober 2005 zaprt

I. RAZPIS


Uradni list Evropske unije C 172/31, 12.7.2005
POZIV K ODDAJI PREDLOGOV – GD EAC št. 39/05

Kultura 2000: Poziv k oddaji predlogov 2006


1. CILJI IN OPIS
Program Kultura 2000 prispeva h krepitvi kulturnega območja, skupnega evropskim narodom. Vsako leto Skupnost podpre letne in večletne kulturne dogodke in projekte, izvedene v partnerstvu ali v obliki mrež.

Letni projekti morajo vključevati kulturne izvajalce iz najmanj treh držav in večletni projekti morajo vključevati kulturne izvajalce iz najmanj petih držav, ki sodelujejo v programu Kultura 2000. V skladu z Akcijo 1 (letni projekti) program Kultura 2000 nudi podporo na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, upodabljajočih in vizualnih umetnosti, književnosti in knjige ter prevajanja.
V skladu z Akcijo 2 (večletni projekti) program Kultura 2000 nudi podporo na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, upodabljajočih in vizualnih umetnosti, književnosti ter knjige.


2. UPRAVIČENI KANDIDATI
Ponudbe lahko oddajo javne in zasebne organizacije s statusom pravne osebe, katerih glavna dejavnost se odvija na področju kulture.
Vloge lahko predložijo organizacije, ki imajo sedež v eni od naslednjih držav:
– v 25 državah Evropske unije;
– v treh državah članicah EGP/EFTA (Islandija, Liechtenstein in Norveška);
– v državah pristopnicah: Bolgarija in Romunija;
– v državi kandidatki: Turčija.
Vendar je treba omeniti, da je sodelovanje Turčije v programu odvisno od sporazuma, ki bo sklenjen med vlado Turčije in Evropsko komisijo. Turške organizacije bodo upravičene do vodenja ali soorganiziranja projektov, če bo takšen sporazum začel veljati do konca izbirnega postopka.


3. SREDSTVA IN TRAJANJE PROJEKTA
Celotni proračun za projekte, ki jih podpira ta poziv za oddajo predlogov, je približno 28 milijonov EUR (Akcija 1 in Akcija 2).
Sredstva, zahtevana za letne projekte, morajo biti v obsegu od 50.000 EUR do 150.000 EUR in ne smejo presegati 50 % celotnega upravičenega proračuna projekta.
Pri prevodnih projektih sredstva Skupnosti zajemajo plačilo prevajalca (prevajalcev) za vse knjige iz vloge (najmanj 4 in največ 10 knjig, ki izpolnjujejo pogoje), s tem da v celoti ne presegajo 50 000 EUR ali 60 % vseh operativnih stroškov.
Sredstva, zahtevana za večletne projekte, morajo biti višja od 50 000 EUR vendar ne višja od 300.000 EUR letno ter ne smejo presegati 60 % celotnega upravičenega proračuna projekta.
Projekti se morajo začeti pred 15.11.2006.
Trajanje letnih projektov ne sme biti daljše od 12 mesecev.
Trajanje večletnih projektov mora biti najmanj 24 mesecev in ne sme biti daljše od 36 mesecev.
V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo s strani upravičenca se trajanje izbranih projektov lahko podaljša za največ 6 mesecev z dopolnitvenim postopkom.


4. ROK
Vloge morajo biti poslane Komisiji najpozneje do:
– 17. oktobra 2005 za letne in prevodne projekte,
– 28. oktobra 2005 za večletne projekte.


5. DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije in prijavni obrazci so na voljo na naslednji spletni strani Komisije:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Vloge morajo biti v skladu z zahtevami, določenimi v specifikacijah, in morajo biti predložene na predvidenem obrazcu.

Razpis v slovenskem jeziku v pdf obliki:

Na strežniku Europa je razpis za leto 2006 na voljo v vseh uradnih jezikih EU:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2006_en.html
II. SPECIFIKACIJE RAZPISA


Na zgornjem naslovu so v treh jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) na voljo tudi specifikacije razpisa, ki določajo prioritete programa za leto 2006, merila upravičenosti, finančne postopke in pogoje za sodelovanje na razpisu.
Kulturna stična točka v Sloveniji je pripravila slovenski prevod specifikacij razpisa 2006, ki temelji na originalu v angleškem jeziku. S slovenskim prevodom si lahko pomagate pri pripravi projektne prijave, vendar priporočamo, da natančno preberete tudi eno od treh uradnih jezikovnih različic specifikacij.
III. PRIJAVNI OBRAZCI


1. Prijavnica za leto 2006 (na voljo v Word in PDF obliki):
– Prijavnica v angleškem jeziku [Word]
– Prijavnica v angleškem jeziku [PDF]
Prijavnica je v treh delovnih jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) na voljo tudi na spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html
Prijavitelji lahko prijavnico izpolnijo v katerem koli od uradnih jezikov EU (20), vendar Komisija priporoča uporabo enega od treh zgoraj naštetih delovnih jezikov EU, najbolje angleščine. Na ta način bodo prijavitelji prispevali h krajšanju razpisnih postopkov. Vse obvezne priloge so lahko v originalnem jeziku.


2. Obrazec s finančnimi podatki (na voljo v Word obliki):
– Form Financial Capacity (v slovenskem jeziku)


3. Obrazec s podatki o banki (na voljo v Excel obliki)
Prijavitelji iz Slovenije, ki imajo bančni račun odprt v Sloveniji, uporabijo naslednji obrazec:
– The financial identification form (v slovenskem jeziku)
Obrazec je v vseh uradnih jezikih EU na voljo tudi na strežniku Europa, kjer si preberite še izjavo Komisije o zaupnosti za pravne osebe in potrjevanje bančnih računov:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm


4. Obrazec s podatki o pravni osebi (na voljo v Excel obliki)
Obrazec “Legal Entity Form”, ki ga izpolnijo prijavitelj in soorganizatorji projekta, je v vseh uradnih jezikih EU na voljo na strežniku Europa:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_fr.htm#ptsksl