Projekti literarnega prevajanja 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA 13/2016 
Rok
sreda, 27. april 2016 rezultati

Rezultati za rok 27. april 2016

Na zadnjem razpisu za založnike programa Ustvarjalna Evropa je med 242 prispelimi vlogami iz Slovenije uspelo le Cankarjevi založbi – čestitamo! Največ bodo prevajale srbske založbe, med najuspešnejšimi tudi latvijske založbe. Več o rezultatih tukaj.

Namen podpore

Evropska komisija je 8. marca 2016 objavila razpis EACEA 13/2016. Glavni cilji podpore za projekte literarnega prevajanja so podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, in spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, kot tudi izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter doseganje novih občinstev
Prednostne naloge so:
– podpora kroženju evropske literature za zagotovitev najširše možne dostopnosti;
– podpora promociji evropske literature, vključno z uporabo digitalnih tehnologij pri distribuciji in promociji del;
– spodbujanje prevajanja in promocije visokokakovostne evropske literature;
– spodbujanje prevodov iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), ker lahko prispevajo k širšemu kroženju del;
– spodbujanje prevodov manj zastopanih žanrov kot so npr. dela za otroke in mladino, stripi, kratke zgodbe ali poezija;
– spodbujanje prevodov del, dobitnikov nagrad EU za književnost (EUPL).
Dodatna prednostna naloga podpore bo povečanje prepoznavnosti prevajalcev. Zato bo od založnikov zahtevano, da v vsako prevedeno knjigo vključijo biografijo prevajalca.

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in imajo na datum roka za vložitev vlog vsaj 2 leti pravno osebnost.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti: na razpisu za leto 2016 bo možna prijava samo v okviru kategorije 1 – dvoletni projekti.

Trajanje projekta največ 2 leti (obdobje upravičenosti). Projekt se lahko začne izvajati med septembrom in decembrom 2016. Število prevodnih del od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.

Upravičeni jeziki:
– izvirni jezik in ciljni jezik morata biti »uradno priznana jezika« držav, ki sodelujejo v (pod)programu (Kultura). Poleg tega mora biti bodisi izvirni bodisi ciljni jezik uradno priznan (opredeljeno v ustavi ali temeljnem zakonu zadevne države) v eni od držav iz kategorije 1, 3, ali 4 upravičenih držav (glej smernice, točko 6.1.);
– prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike držav iz kategorije 1, 3, ali 4 upravičenih držav (glej smernice, točko 6.1.);
ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo razlago);
– prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost, zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen!

Upravičena dela v papirni ali digitalni obliki (e-knjige), če izpolnjujejo ostala merila za upravičenost:
leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo (npr. romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje). Stvarna literatura ni upravičena, npr. avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (npr. s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (npr. fiziko, matematiko itd.)!;
avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu;
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo vložniki upoštevati petdesetletno časovno omejitev od zadnjega prevoda, pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

Upravičene dejavnosti:
– prevod, objava, distribucija in promocija upravičenih leposlovnih del (glej zgoraj);
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih;
– prevod izvlečkov leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (40): kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del in izboljšanju dostopa do njih. 
Kakovost vsebine in dejavnosti (25): kako bo projekt izveden v praksi: kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja projekta. 
Promocija in komuniciranje prevedenega kompleta (20): pristop projekta k promociji prevedenih leposlovnih del v Evropi in zunaj nje.
Dobitniki nagrade EU za književnost (15): Za vse knjige, katerih avtorji so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL), se bo dodelilo avtomatične točke, in sicer skupaj največ 15 točk. V enem kompletu se lahko predloži največ 10 knjig, od tega največ 5 knjig avtorjev, dobitnikov EUPL. Točke se bodo dodelile na sledeč način: 1 EUPL knjiga = 3 točke, 2 EUPL knjigi = 6 točk, 3 EUPL knjige = 9 točk, 4 EUPL knjige = 12 točk, 5 EUPL knjige = 15 točk.

Vrsta in obseg podpore

Podpora EU znaša največ 100.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta.

Upravičeni stroški

Stroški za prevajanje, izdajo in promocijo.
Smernice razpisa za projekte literarnega prevajanja (guidelines).
Objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA).
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic, vložiti pa jih je treba na predvidenih e-obrazcih.
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Prijava je možna do 27. aprila 2016 do 12. ure po srednjeevropskem času. POMNITE: na dan roka za oddajo vloge je v Sloveniji državni praznik. Pomeni, da zaradi tega Izvajalska agencija ne bo odobrila podaljšanja roka za oddajo vloge. Prijavitelji morajo to upoštevati pri načrtovanju oddaje vloge.
Časovnica 

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
marec 2016 27.april 2016 4 mesece september 2016 oktober–november 2016 januar–februar 2017

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram Kultura je kontaktna oseba na CED Slovenija Maša Ekar (masa.ekar@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Pozor / novo

Letošnji razpis prinaša nekatere novosti, npr. prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!
Sprememba je tudi pri merilih za dodelitev podpore. Kriterij ustreznosti ima višje število točk, tj. 40 (prej 30), avtomatičnih točk za dobitnike nagrade EUPL je zdaj manj, in sicer 15 (prej 25) – glej tukaj.
Razpis za projekte literarnega prevajanja za leto 2016 bi moral biti objavljen že novembra lani. Vzrok zamude kasnejše objave je revizija smernic razpisa, ki ga je opravila Komisija. Posledično je tudi časovnica razpisa nekoliko spremenjena, in sicer:

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek izvajanja projekta
marec 2016 27.april 2016 4 mesece september 2016 oktober–november 2016 januar–februar 2017