Podpora za razvoj posameznih projektov 2015

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2015 
Oznaka
EACEA 17/2014 
Rok
četrtek, 15. januar 2015 rezultati
četrtek, 16. april 2015 rezultati

Rezultati za rok 16. april 2015

Na drugem, aprilskem razpisnem roku za podporo razvoju posameznih filmskih projektov sta slovenska producenta, zavoda VERTIGO in NOSOROGI, uspešno pridobila skupaj 55 000 EUR podpore, kar letošnji izkupiček evropskih sredstev za razvoj novih slovenskih filmov skupaj z uspešnima projektoma iz prvega roka zviša na 130 000 EUR.
Več informacij: Media podpora za dva nova filma slovenskih ustvarjalcev

Rezultati za rok 15. januar 2015

Na januarskem razpisnem roku razpisa EACEA/17/2014 za podporo razvoju samostojnih projektov sta slovenska prijavitelja TRAMAL FILM in FILM IT skupaj pridobila 75 000 EUR – čestitamo!

Oba uspešna prijavitelja sta podporo podprograma MEDIA pridobila prvič in se ob tem odlično odrezala: vsak v svoji žanrski kategoriji – kjer sta bil točkovna praga najvišja doslej – sta zasedli izvrstni 7. mesti med prijavami igranih oz. dokumentarnih filmov iz 30 držav.

več lahko preberete v članku

http://ced.wiki.ljudmila.net/nova-slovenska-filma-med-7-najbolje-ocenjenimi-evropskimi-filmskimi-projekti/

Več informacij: EACEA 17/2014 – rezultati 1. roka (15. 1. 2015)

Namen podpore

Podpora razvoju posameznih projektov je namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki so producirale in distribuirale vsaj eno predhodno referenčno avdiovizualno delo in želijo razvijati projekt z mednarodnim potencialom za kinematografsko, televizijsko ali digitalno distribucijo.

Kdo se lahko prijavi?

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del in so registrirane vsaj 12 mesecev v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA.

Družba prijaviteljica mora dokazati predhodne dosežke na področju avdiovizualne produkcije in nedavne komercialne distribucije vsaj enega upravičenega avdiovizualnega dela v zadnjih dveh letih (od 1. 1. 2012).

Distribucija pomeni vse načine komercialnega razširjanja dela: prikazovanje v kinematografih, TV, DVD in distribucija prek svetovnega spleta. Kot dokazilo o distribuciji šteje izključno dokument, iz katerega je razviden datum začetka distribucije v preteklih dveh letih (med 1.1.2012 in dnevom prijave). V primeru distribucije prek spleta je potrebno oddati dokumentacijo z dokazili o prihodkih na osnovi spletne distribucije v omenjenem referenčnem obdobju.

POSAMEZNI DOSEŽKI

navedba osebe kot direktorja ali enega od delničarjev družbe prijaviteljice kot producenta ali pooblaščenega producenta v špici referenčnega avdiovizualnega dela.Prijavitelj mora imeti večinske avtorske pravice za predlagani projekt ter finančno in operativno kapaciteto njegove izvedbe.

NEUPRAVIČENI PRIJAVITELJI

niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe. Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV postajami (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj) se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave.

Upravičeni projekti

Upravičene so razvojne dejavnosti za avdiovizualna dela, ki so namenjena:

a) prikazovanju v kinematografih:

igrani filmi, animirani filmi in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo vsaj 60 minut

b) televizijskem prikazovanju in razširjanju na digitalnih platformah:

igrani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 90 minut

animirani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 24 minut

ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 50 minut (v primeru nanizank posamezna epizoda traja vsaj 25 minut)

V primeru predvajanja na digitalnih platformah mora biti zgoraj navedeno trajanje posameznih del vezano na uporabniško izkušnjo.

Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za čezmejno doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

NEUPRAVIČENI PROJEKTI

niso upravičeni posnetki dogodkov, TV igre, pogovorne oddaje, realnostni šovi, izobraževalne in “how-to” oddaje, marketinški projekti za promocijo posameznega podjetja ali inštitucije,dokumentarne oddaje za promocijo turizma, reportaže o živalih ter projekti, ki vsebujejo nasilje, rasizem, pornografske elemente ali druge vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo in politiko Evropske unije (promocija alkohola, tobaka, drog, nespoštovanje človekovih pravic, varnosti ljudi, svobode govora itd.).

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Projektni prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatnih 25 avtomatičnih točk (skupaj 125).

Merila Definicije Najvišje št. točk
1 Pomen in evropska dodana vrednost Kakovost projekta in potencial za evropsko distribucijo 50
2 Kakovost vsebine in dejavnosti Kakovost razvojne strategije 10
3 Razširjanje rezultatov projekta Kakovost evropske in mednarodne distribucijske in tržne strategije 20
4 Kakovost projektne ekipe Izkušnje, potencial in ustreznost ustvarjalne ekipe 10
5 Učinek in zdržnost Kakovost finančne strategije in potencialna izvedljivost projekta 10

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveritinavodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Avtomatične točke se dodelijo:

prosilcem iz držav z majhno produkcijsko zmogljivostjo (10 točk);

projektom, namenjenim mlademu občinstvu (10 točk);

projektom, ki nastajajo v koprodukciji z družbo, ki ima sedež v sodelujoči državi z drugačnim uradnim jezikom (5 točk).

Tako izbrani kot neizbrani projekti po končanem postopku izbire dobijo obvestilo z vsebinsko utemeljitvijo doseženega števila točk

Vrsta in obseg podpore

Finančni prispevek, ki se znotraj podprograma MEDIA lahko dodeli za razvoj posameznega projekta, je pavšal oz. fiksni znesek (lump sum). Je nespremenljiv in vezan na opredeljen žanr in način distribucije avdiovizualnega dela (namesto subvencij na podlagi proračuna projekta):

v primeru animiranih filmov 60 000 EUR

v primeru igranih filmov

a) 50 000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije enak/večji od 1,5 milijona EUR ali

b) 30 000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije manjši od 1,5 milijona EUR

v primeru ustvarjalnih dokumentarnih filmov 25 000 EUR

Ob prijavi se stroški razvoja posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:

  1. ustvarjalni razvoj projekta: pridobitev pravic, proces pisanja scenarija in stroški svetovalcev, raziskave (vključno z arhivskimi) in/ali stroški iskanja lokacij, iskanje ključnih članov filmske ekipe in igralske zasedbe
  2. produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta (potni stroški in dnevnice, stroški akreditacij, produkcija demo posnetkov, napovednikov (teaser, trailer) in/ali pilota, promocijska gradiva in drugi produkti komunikacijske strategije, stroški vezani za predstavitev projekta in prevajanje ipd.)
  3. osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve

Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge (ali do prvega snemalnega dne, ki je lahko najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge).

V primeru, da je projekt podprt s sredstvi podprograma MEDIA, po koncu projekta prijavitelj ne uveljavlja dejanskih nastalih stroškov, ampak dokaže*, da so bili cilji doseženi, in upraviči predhodni izračun pavšala.

*Pavšalni način financiranja prinaša koristi uspešnim prijaviteljem, ker zagotavlja poudarek na rezultatih razvojnega procesa ter ukinja ali poenostavlja izpolnjevanje določenih administrativnih zahtev:

znesek podpore je znan ob izboru in končnem izplačilu

ni več izpolnjevanja obsežnih računovodskih in administrativnih zahtev

nadzor in poročanje o izvedbi projekta je poenostavljeno, saj podpora ni povezana z njegovim proračunom, ampak temelji navsebinski utemeljitvi napredovanja razvoja projekta

ni več neodvisnega revizijskega potrjevanja izvedbe projekta

Prijava poteka izključno po elektronski poti (brezpapirni pristop). Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se zato morajo pred izpolnjevanjem spletne prijavnice najprej registrirati na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s ciljem pridobivanja tim. identifikacijske kode PIC (ang. Participant Identification Code), ki bo osnovni predpogoj za spletno prijavo.Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:Smernice za prijavo 2015

Vodič po postopku prijave

Podrobna navodila za spletno prijavo

Tehnična podpora za oblikovanje elektronske prijavnice

Navodila za ocenjevanje projektov

Elektronska prijavnica je dostopna na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Za ogled je na voljo tudi osnutek prijavnice.

KORAKI

1) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s PIC številko
2) Spletna prijava projekta na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (skupaj do 5 MB):

  1. Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu)
  2. Proračun in finančni načrt projekta ( obrazec )
  3. Častna izjava prijavitelja ( obrazec )
  4. Predhodne izkušnje prijavitelja (obrazec)

Podroben opis naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment, režisersko eksplikacijo, zgodboris ipd.)

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave:

15. januar 2015 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)

16. april 2015 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)

Rezultati prvega roka bodo znani maja, rezultati drugega roka pa septembra 2015. Odločba o subvenciji (tim. Grant Decision) bo uspešnemu prijavitelju dodeljena v mesecu po objavi rezultatov.

Po sklenitvi sporazuma Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:

70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma

preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec končnega poročila je del Odločbe o subvenciji).

Svetovanje

Zaradi zahtevnosti prijave (in v izogib morebitnim tehničnim težavam pri oddaji prijave na zadnji dan roka) je zelo priporočljivo, da se priprave strategij in izpolnjevanja prijavnice lotite pravočasno (vsaj en mesec pred rokom oddaje) in v sodelovanju s pristojnimi svetovalci Centra Ustvarjalna Evropa (obvezne prijave na svetovalne sestanke sprejemamo po telefonu 01 87 87 300 ali e-mailu sabina.briski@ced-slovenia.eu).

Pomembno

Ne pozabite oddati prijavnice najpozneje na dan roka oddaje do 12:00 po srednjeevropskem času.

Zgoraj navedene informacije so le povzetek razpisa – vsa razpisna dokumentacija je s podrobnimi navodili na voljo na spletni strani podprograma MEDIA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2015_en

Funkcionalni e-mail: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU

EACEA Helpdesk kontakt v Bruslju za tehnično pomoč
pri izpolnjevanju e-prijavnice:

E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705