Projekti literarnega prevajanja 2015

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2015 
Oznaka
EACEA 46/2014 
Rok
sreda, 4. februar 2015 rezultati

Rezultati za rok 4. februar 2015

Izvajalska agencija EACEA je 24. julija 2015 objavila rezultate razpisa EACEA 46/2014 za podporo projektom literarnega prevajanja.
Slovenske založbe si skupaj z madžarskimi delijo prvo mesto po številu sofinanciranih prevodov (8), glede na stopnjo uspešnosti na razpisu (73%) pa so na samem vrhu. Čestitamo!
Več informacij: Rezultati razpisa za projekte literarnega prevajanja 2015

 

Namen razpisa

Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura (Kultura-razpisi-2015

Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu za projekte literarnega prevajanja
Glavni cilji podpore za projekte literarnega prevajanja so podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, in spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, kot tudi izboljšanje dostopa do teh literarnih del v Uniji in zunaj nje ter doseganje novih občinstev
Prednostne naloge so:
– 
Podpora kroženju evropske literature za zagotovitev najširše možne dostopnosti;
– podpora promociji evropske literature, vključno z ustrezno uporabo digitalnih tehnologij tako pri distribuciji kot tudi promociji del;
– dolgoročno spodbujanje prevajanja in promocije visokokakovostne evropske literature.Dodatna prednostna naloga podpore bo povečanje prepoznavnosti prevajalcev. Zato bo od založnikov zahtevano, da v vsako prevedeno knjigo vključijo biografijo prevajalca.

Upravičeni prijavitelji

Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in imajo na datum roka za vložitev vlog vsaj 2 leti pravno osebnost.

Upravičeni projekti / aktivnosti

Upravičeni projekti
Na razpisu za leto 2015 bo možna prijava samo v okviru kategorije 1 – dvoletni projekti.

Trajanje projekta: največ 2 leti (obdobje upravičenosti). Projekt se lahko začne izvajati med septembrom in decembrom 2015.
Število prevodnih del: od najmanj 3 do največ 10 upravičenih leposlovnih del, ki se prevajajo iz in v upravičene jezike.

Upravičeni jeziki: Ne glede na kategorijo finančne podpore, v okviru katere se lahko prijavijo založniki ali založniške hiše, mora projekt izpolnjevati tudi naslednje zahteve glede jezikov:
– izvirni jezik in ciljni jezik morata biti „uradno priznana jezika“ držav, ki sodelujejo v programu oz. podprogramu Kultura. Poleg tega mora biti bodisi izvirni bodisi ciljni jezik uradno priznan v eni od držav iz kategorije 1, 3, ali 4 upravičenih držav (glej točko II. 1, Kultura-razpisi-2015). „Uradno priznani jeziki“ so jeziki, opredeljeni v ustavi ali temeljnem zakonu zadevne države;
– upravičeni so tudi prevodi iz latinščine in stare grščine v uradno priznane jezike držav iz kategorije 1, 3, ali 4 upravičenih držav (glej točko II. 1, Kultura-razpisi-2015);
– ciljni jezik mora biti materni jezik prevajalca (razen v primerih redkeje uporabljanih jezikov, če založnik zagotovi zadovoljivo razlago);
prevodi morajo imeti čezmejno razsežnost, zato prevod nacionalne literature iz enega uradnega jezika v drug uradni jezik iste države ni upravičen!

Upravičena dela: Upravičena so dela v papirni ali digitalni obliki (e-knjige), če izpolnjujejo ostala merila za upravičenost:
– dela za prevod in promocijo morajo biti leposlovna dela z visoko literarno vrednostjo, ne glede na literarno zvrst, na primer romani, kratke zgodbe, drame, poezija, stripi in otroško leposlovje.
Stvarna literatura ni upravičena, na primer: avtobiografije ali biografije ali eseji brez leposlovnih elementov; turistični vodniki; družboslovna dela (na primer s področja zgodovine, filozofije, ekonomije itd.) in dela, povezana z drugimi znanostmi (na primer fiziko, matematiko itd.)!
– leposlovna dela so morala biti že objavljena;
– avtorji izvirnih leposlovnih del, razen del, napisanih v latinščini in stari grščini, morajo biti državljani ali prebivalci države, ki sodeluje v programu;
– leposlovna dela ne smejo biti že prevedena v ciljni jezik, razen če novi prevod ustreza jasno ocenjeni potrebi. V tem primeru morajo vložniki upoštevati petdesetletno časovno omejitev od zadnjega prevoda, pojasniti predvideni vpliv na nove bralce in zagotoviti prepričljivo razlago potrebe po novem prevodu v določen ciljni jezik.

Upravičene dejavnosti:
– 
prevod in objava leposlovnih del z visoko literarno vrednostjo, ne glede na literarno zvrst, na primer romanov, kratkih zgodb, dram, poezije, stripov in otroškega leposlovja;
– prevod izvlečkov leposlovnih del za kataloge založnikov in založniških hiš za pomoč pri spodbujanju prodaje pravic znotraj ali zunaj Evrope;
– posebne prireditve in trženje/distribucija, organizirani za promocijo prevedenih leposlovnih del v EU in zunaj EU, vključno z digitalnimi promocijskimi orodji in promocijo avtorjev na knjižnih sejmih in literarnih festivalih.

Zaželeni so prevodi iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), ker lahko prispevajo k širšemu kroženju del. Poleg tega so zaželeni prevodi in promocija avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (30): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt prispeval k nadnacionalnemu kroženju evropskih literarnih del in izboljšanju dostopa do njih. 
Kakovost vsebine in dejavnosti (25): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt izveden v praksi: kakovost dela, ki bo prevedeno, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekte, in organizacija izvajanja projekta. 
Promocija in komuniciranje prevedenega kompleta (20): S tem merilom se ocenjuje pristop projekta k promociji prevedenih leposlovnih del v Evropi in zunaj nje. 
Dobitniki nagrade EU za književnost (25): Za vse knjige, katerih avtorji so prejeli nagrado Evropske unije za književnost (EUPL), se bo dodelilo avtomatične točke in sicer skupaj največ 25 točk (v enem kompletu se lahko predloži največ 10 knjig). Točke se bodo dodelile na sledeč način:
1–2 EUPL knjigi = 10 točk
3–5 EUPL knjig = 15 točk
6–8 EUPL knjig = 20 točk
9–10 EUPL knjig = 25 točk

Vrsta in obseg podpore

Podpora EU znaša največ 100 000 EUR, kar lahko predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna projekta. Proračun razpisa za leto 2015 je ca. 3,7 milijona EUR.

Upravičeni stroški

Stroški za prevajanje, izdajo in promocijo.
Smernice razpisa za evropske platforme (guidelines)
Objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA)
FAQ: odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, ki jih je pripravila EACEA (faqs_en)