TV prikazovanje 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 20/2019 
Rok
četrtek, 28. november 2019 zaprt
četrtek, 14. maj 2020 zaprt

Namen podpore

Gre za finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV prikazovalci (TV hišami ali spletnimi platformami) iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA. Cilj je večanje zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanje vključevanja TV/spletnih prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del.

V ospredju so dela z močno vsebino in potencialom kroženja, posebna pozornost pa bo namenjena tistim produkcijam, ki poleg vključevanja ustvarjalcev iz več držav izkazujejo inovativnost na ustvarjalnem in/ali področju financiranja.

Podprtih bo približno 50 TV del.

Upravičen prijavitelji

Neodvisne evropske avdiovizualne produkcijske hiše s sedežem v eni od držav članic podprograma MEDIA, ki imajo večinske pravice za projekt, ki ga prijavljajo, in lahko dokažejo predhodne izkušnje.

Najmanj trije izdajatelji TV programov ali spletni ponudniki vsebin iz različnih držav članic podprograma morajo biti udeleženi kot kupci (ang. pre sale) ali koproducenti del (ne smejo pa biti večinski koproducenti prijavljenih projektov).

POZOR: Televizijskim/spletnim prikazovalcem dodeljene pravice do uporabe je treba podeliti nazaj producentu po največ 7 letih za predprodajo ali po 10 letih za koprodukcijo.
Prijavitelji lahko prijavijo več kot en projekt.

Upravičeni projekti

Igrani filmi (one-off) ali serije (izključno 1. / 2. / 3. sezona) = v trajanju najmanj 90 min.
Ustvarjalni dokumentarni filmi (one-off in izključno prve sezone serij) = najmanj 50 min.
Animirani filmi (one-off in izključno prve sezone serij) = najmanj 24 min.

Trajanje projekta: 24 ali 36 mesecev (če gre za serijo).
Pri izvedbi del morajo biti obsežno udeleženi strokovnjaki iz MEDIA držav.

Projekt se prijavlja najkasneje na prvi dan produkcije; stroški so upravičeni od podpisa pogodbe ALI dneva prijave, ko je to utemeljeno.

Poudarek je na inovativnosti projekta!

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjega vrednotenja:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk): Evropska dimenzija financiranja projekta.
Kakovost vsebine in dejavnosti (55 točk): Kakovost projekta ter kakovost strategij distribucije, trženja in promocije.
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost (20 točk): Soudeležba izdajalcev televizijskih programov in potencial za mednarodno kroženje.
Organizacija projektne skupine (5 točk): Razdelitev vlog in odgovornosti produkcijske in ustvarjalne skupine.

Dodatne točke:
– projekt, namenjen mlademu občinstvu do 16. leta starosti (5 dodatnih točk);
– podjetje prijavitelja s sedežem v državi z majhno ali srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 dodatnih točk).

Zgornja merila so podrobno in natančno razložena v prilogi Navodil za ocenjevalce (str. 8-12).

Vrsta in obseg podpore

Proračun razpisa je 13,5 milijonov EUR.
Za   prvega   od   dveh   rokov   je   na   voljo   okvirni   znesek   6 milijonov EUR,   za   drugega   pa 7,5milijona EUR. Podpora je namenjena približno 50 projektom.

Na voljo so naslednje oblike podpor za:
koprodukcijske dramske TV nanizanke do 10 % vseh upravičenih stroškov ALI* največ 1.000.000 EUR (slednje izključno v primeru, da gre za 1. ali 2. sezono serije, upravičeni proračun produkcije znaša najmanj 10.000.000 EUR, delo pa vključuje vsaj 6 nadaljevanj po vsaj 45 minut ter nastaja v koprodukciji dveh produkcijskih podjetij iz različnih MEDIA držav);
igrane in animirane filme do 12,5 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 500.000 EUR;
ustvarjalne dokumentarne filme do 20 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 300.000 EUR.
* upošteva se nižji znesek.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so podrobno navedeni v Podrobnih smernicah za razpis TV prikazovanje (točka 11. 2.).

Velja naslednje:
Skupni predvideni proračun za produkcijo:
– Prispevek televizijske hiše/spletne platforme ne sme presegati 70 %.
– Najmanj 50 % mora biti evropskega izvira oz. iz MEDIA držav.
– Najmanj 50 % finančnih sredstev je treba zajamčiti s finančnimi viri tretjih oseb (bodisi z neposrednim financiranjem ali s predprodajo pravic). Tretje osebe so lahko TV prikazovalci, spletne platforme, distributerji, koproducenti, javni skladi, investitorji, sredstva, pridobljena iz davčnih shem.

Osebni vložek producenta, zaprošeni znesek podpore MEDIA ali bančne garancije/posojila NE veljajo kot tretji viri financiranja.

Stroški koproducentov
– Stroški koproducentov so upravičeni, če jih ob prijavi prijavitelj navede kot partnerje (vključno z navedbo njihovih PIC številk) in njihov vložek ter stroške opredeli v proračunu.
– V primeru koprodukcije, naj nosilec prijave že ob oddaji projekta navede, kako bo znesek podpore razdeljen med druge koproducente.

Dokazila
– Upravičena dokazila (pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri) ne smejo biti starejša od enega leta (od roka prijave). E-mail korespondenca ne zadostuje kot dokazilo.

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice preberite:

Smernice za prijavo 2020, in sicer A del – Splošne smernice in B del – Podrobne smernice za razpis TV prikazovanje (EACEA 20/2019)
Pogosta vprašanja in odgovori
Vodič z navodili za prijavitelje
Tehnični vodič za spletno prijavo

Vsa navodila in prijavni obrazci (z izjemo Prilog 1 – opisa projekta in 4 – podpornih dokazil koproducentov in partnerjev) so na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije: EACEA 20/2019.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
28. nov. 2019 do 17:00 dec.2019–apr. 2020 maj 2019 junij 2020 Po podpisu sporazuma*
14. maj 2020 do 17:00 jun.–sept. 2020 okt. 2020 nov. 2020 Po podpisu sporazuma*

* Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge.

Obdobje upravičenosti stroškov: Stroški so upravičeni 24 mesecev (ali 36 mesecev v primeru serij) od podpisa pogodbe z Izvajalsko agencijo.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

Kontakt na Izvajalski agenciji: EACEA-MEDIA-TV@ec.europa.eu

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se pravočasno (obvezno pred 17:00 na dan roka) obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Proračun razpisa se je v primerjavi s preteklim razpisom (EACEA 25/2018) povečal za 1 milijon EUR, tj. na 13,5 milijona EUR.

Projekt je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 28. nov. 2019 ali 14. maja 2020.