TV prikazovanje 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/25/2018 
Rok
torek, 18. december 2018 zaprt
torek, 28. maj 2019 zaprt

Namen podpore

Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe in spletne ponudnike vsebin s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV/spletnih prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del. Gre za finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV prikazovalci (TV hišami ali spletnimi platformami) iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA.

Upravičen prijavitelji

Neodvisne evropske avdiovizualne produkcijske hiše s sedežem v eni od držav članic podprograma MEDIA, ki imajo večinske pravice za projekt, ki ga prijavljajo, in lahko dokažejo predhodne izkušnje. Najmanj trije izdajatelji TV programov ali spletni ponudniki vsebin iz različnih držav članic podprograma morajo biti udeleženi kot kupci (ang. pre sale) ali koproducenti del (ne smejo biti večinski koproducenti prijavljenih projektov).

POZOR: Televizijskim/spletnim prikazovalcem dodeljene pravice do uporabe je treba podeliti nazaj producentu po največ 7 letih za predprodajo ali po 10 letih za koprodukcijo.
Prijavitelji lahko prijavijo več kot en projekt.

Upravičeni projekti

Igrani filmi (one-off) ali serije (izključno 1. / 2. / 3. sezona) = v trajanju najmanj 90 min.
Ustvarjalni dokumentarni filmi (one-off in izključno prve sezone serij) = najmanj 50 min.
Animirani filmi (one-off in izključno prve sezone serij) = najmanj 24 min.

Trajanje projekta: 24 ali 36 mesecev (če gre za serijo).
Pri izvedbi del morajo biti obsežno udeleženi strokovnjaki iz MEDIA držav.
Projekt se prijavlja najkasneje na prvi dan produkcije; stroški so upravičeni od podpisa pogodbe ALI dneva prijave, ko je to utemeljeno.
Poudarek je na inovativnosti projekta!

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjega vrednotenja:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk): Evropska dimenzija financiranja projekta.
Kakovost vsebine in dejavnosti (55 točk): Kakovost projekta ter kakovost strategij distribucije, trženja in promocije.
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost (20 točk): Soudeležba izdajalcev televizijskih programov in potencial za mednarodno kroženje.
Organizacija projektne skupine (5 točk): Razdelitev vlog in odgovornosti produkcijske in ustvarjalne skupine.

Dodatne točke:
– projekt, namenjen mlademu občinstvu do 16. leta starosti (5 dodatnih točk);
– podjetje prijavitelja s sedežem v državi z majhno ali srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 dodatnih točk).

Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Podrobne smernice za razpis TV prikazovanje in Navodila za ocenjevanje projektov ter Pogosta vprašanja in Navodila za ocenjevalce, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena.

Vrsta in obseg podpore

Proračun razpisa je 12,5 milijonov EUR.
Za prvega od dveh razpisnih rokov je na voljo 6 milijonov EUR, za drugega pa 7,5 milijonov EUR.
Podpora je namenjena približno 50 projektom.

Na voljo so naslednje oblike podpor za:
koprodukcijske dramske TV nanizanke do 10 % vseh upravičenih stroškov ALI* največ 1.000.000 EUR (slednje izključno v primeru, da gre za 1. ali 2. sezono serije, upravičeni proračun produkcije znaša najmanj 10.000.000 EUR, delo pa vključuje vsaj 6 nadaljevanj po vsaj 45 minut ter nastaja v koprodukciji dveh produkcijskih podjetij iz različnih MEDIA držav);
igrane in animirane filme do 12,5 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 500.000 EUR;
ustvarjalne dokumentarne filme do 20 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 300.000 EUR.
* upošteva se nižji znesek.

Upravičen stroški

Upravičeni stroški so podrobno navedeni v Podrobnih smernicah za razpis TV prikazovanje (točka 11. 2.), pomembnejše razlage pa so na voljo v Pogostih vprašanjih in odgovorih (str. 10–13).

Velja naslednje:

Skupni predvideni proračun za produkcijo:
– Prispevek televizijske hiše/spletne platforme ne sme presegati 70 %.
– Najmanj 50 % mora biti evropskega izvira oz. iz MEDIA držav.
– Najmanj 50 % finančnih sredstev je treba zajamčiti s finančnimi viri tretjih oseb (bodisi z neposrednim financiranjem ali s predprodajo pravic). Tretje osebe so lahko TV prikazovalci, spletne platforme, distributerji, koproducenti, javni skladi, investitorji, sredstva, pridobljena iz davčnih shem. Osebni vložek producenta, zaprošeni znesek podpore MEDIA ali bančne garancije/posojila NE veljajo kot tretji viri financiranja.

Stroški koproducentov
– Stroški koproducentov so upravičeni, če jih ob prijavi prijavitelj navede kot partnerje (vključno z navedbo njihovih PIC številk) in njihov vložek ter stroške opredeli v proračunu.
– V primeru koprodukcije, naj nosilec prijave že ob oddaji projekta navede, kako bo znesek podpore razdeljen med druge koproducente.

Dokazila
– Upravičena dokazila (pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri) ne smejo biti starejša od enega leta (od roka prijave). E-mail korespondenca ne zadostuje kot dokazilo.

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija (in koproducenti, katerih stroški se v prijavi navajajo kot upravičeni) registrirati na uporabniškem portalu Evropske komisije (Funding and Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice obvezno preberite:
Splošne smernice
Podrobne smernice za razpis TV prikazovanje
Vodič z navodili za prijavitelje
Pogosta vprašanja in odgovori
Tehnični vodič za spletno prijavo

Vsa navodila in prijavni obrazci (z izjemo Prilog 1 – opisa projekta in 4 – podpornih dokazil koproducentov in partnerjev) so na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije: EACEA 25/2018.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
18. dec. 2018 do 12:00 jan.–apr. 2019 maj 2019 jul.– avg. 2019 Po podpisu sporazuma*
25. maj 2019 do 12:00 jun.–sept. 2019 okt. 2019 nov.–dec. 2019 Po podpisu sporazuma*

* Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se pravočasno (obvezno pred 12:00 na dan roka) obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Smernice 2019: Izvajalska agencija je spremenila format smernic za prijavo za vse razpise. Sedaj jih sestavljajo A – Splošne informacije in B – podrobne informacije o posameznem razpisu.

Merila za dodelitev podpore so prenovljena. Glej Podrobne informacije o razpisu za TV prikazovanje (točka 9. Award criteria).

Proračun razpisa se je v primerjavi s preteklim razpisom (EACEA 21/2017) povečal za 1,5 milijona EUR, tj. na 12,5 milijona EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov: Stroški so upravičeni 24 mesecev (ali 36 mesecev v primeru serij) od podpisa pogodbe z Izvajalsko agencijo. Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge.