TV prikazovanje 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 21/2017 
Rok
četrtek, 16. november 2017 rezultati
četrtek, 24. maj 2018 zaprt

Rezultati za rok 16. november 2017

Rezultati dostopni prek spleta EACEA.

Namen podpore

Shema za vključevanje evropskih AV del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del. Gre za finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim hišam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju s TV prikazovalci iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA.

Upravičeni prijavitelji

Neodvisne evropske avdiovizualne produkcijske hiše s sedežem v eni od MEDIA držav, ki imajo večinske pravice za projekt, ki ga prijavljajo, in lahko dokažejo predhodne izkušnje. Najmanj trije izdajatelji TV programov iz različnih MEDIA držav morajo biti udeleženi kot kupci (pre sale) ali koproducenti del (ne smejo biti večinski koproducenti prijavljenih projektov).

Radiodifuzijskim družbam dodeljene pravice do uporabe je treba podeliti nazaj producentu po največ 7 letih za predprodajo ali po 10 letih za koprodukcijo.

Upravičeni projekti

– Drame (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 90 minut, ki so zlasti namenjene za televizijsko predvajanje. Upravičene so tudi nadaljevanke ali druga in tretja sezona obstoječih dramskih serij.
Ustvarjalni dokumentarni filmi (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 50 minut, ki so zlasti namenjeni za televizijsko predvajanje. Nadaljevanke in druga, tretja ali nadaljnja sezona obstoječih dokumentarnih serij niso upravičene.
Animirani filmi (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 24 minut, ki so zlasti namenjeni za televizijsko predvajanje. Nadaljevanke in druga, tretja ali nadaljnja sezona obstoječih animiranih serij niso upravičene. Projekti lahko trajajo največ 30 ali 42 (v primeru nanizank) mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjega vrednotenja:

Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk): Evropska dimenzija financiranja projekta.
Kakovost vsebine in dejavnosti (45 točk): Kakovost projekta ter kakovost strategij distribucije, trženja in promocije.
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost (30 točk): Soudeležba izdajalcev televizijskih programov in potencial za mednarodno kroženje.
Organizacija projektne skupine (5 točk): Razdelitev vlog in odgovornosti produkcijske in ustvarjalne skupine.

Avtomatske točke:
– projekt, namenjen mlademu občinstvu (5 dodatnih točk);
– podjetje vlagatelja s sedežem v državi z majhno ali srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 dodatnih točk).

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti navodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).
Avtomatične točke se dodelijo izključno dobro utemeljenim projektom namenjenim mlademu občinstvu (do 16. let) (5 točk).

Vrsta in obseg podpore

Proračun razpisa je 12,5 milijonov EUR.

Na voljo so naslednje oblike podpor za:
koprodukcijske dramske TV nanizanke do 10 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 1.000.000 EUR (v primeru, da gre za prvo ali drugo sezono in upravičeni proračun produkcije znaša najmanj 10.000.000 EUR, delo pa vključuje vsaj 6 nadaljevanj po najmanj 45 minut ter nastaja v koprodukciji z družbo iz druge MEDIA države);
igrane in animirane filme do 500.000 EUR ali* 12,5 % vseh upravičenih stroškov;
ustvarjalne dokumentarne filme do 300.000 EUR ali* 20 % vseh upravičenih stroškov.
* upošteva se nižji znesek

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so podrobno navedeni v Smernicah za prijavo (točka 11. 2.).

Prispevek televizijske hiše ne sme presegati 70 % skupnih finančnih sredstev produkcije.
Najmanj 50 % skupnega predvidenega proračuna za produkcijo mora izhajati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.
Najmanj 50 % finančnih sredstev skupnega predvidenega proračuna za produkcijo je treba zajamčiti s finančnimi viri tretjih oseb (bodisi z neposrednim financiranjem ali s prodajo predpravic).
V primeru koprodukcije nosilec prijave naj že ob oddaji projekta navede, kako bo znesek podpore razdeljen med druge koproducente.

Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2018
Pogosta vprašanja in odgovori
Vodič “Kako se prijaviti?”
Podrobna navodila za spletno prijavo
Navodila za ocenjevanje

Elektronska prijavnica je dostopna tukaj.

Vsa navedena prijavna dokumentacija vključno s dodatnimi štirimi prijavnimi obrazci (prilogami elektronski prijavnici) je na voljo na spletu Izvajalske agencije (EACEA 21/2017).

Rok za prijavo in časovnica

Roka za prijavo sta najpozneje 16. 11. 2017 ali 24. 5. 2018 do 12. ure, in sicer izključno prek spletnega obrazca z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki (največ 10 MB).
Isto podjetje lahko predloži več kot en projekt v okviru enega roka na posameznem razpisu, če prijava ustreza drugim pogojem upravičenosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Novo

ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI: če ima projekt že ustvarjen interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number (ISAN) ali (b) Entertainment Identifier Registry (EIDR), ga je treba v prijavi tudi navesti. V vsakem primeru, če bo projektu dodeljeno sofinanciranje, mora biti tak identifikator ustvarjen pred koncem projekta (oz. oddajo končnega poročila).

IZKLJUČNO SPLETNA PRIJAVA: Prijava poteka izključno prek spleta in ni več možnosti za poznejšo oddajo dokumentov po roku za prijave. Vse relevantne priloge lahko obsegajo največ 10 MB. Oddati (skenirati v nizki resoluciji) je treba samo relevantne dele pogodb (in ne več celih).

NOVI OCENJEVALNI POGOJI: zelo se spodbuja koprodukcijsko sodelovanje med producenti iz držav z različnim produkcijskim potencialom.

VEČPARTITNA POGODBA: V primeru koprodukcije nosilec prijave naj že ob oddaji projekta navede, kako bo znesek podpore razdeljen med druge koproducente.

ZAGOTAVLJANJE VIDNOSTI: Uspešni prijavitelji morajo izpostaviti logotip programa Ustvarjalna Evropa MEDIA v uvodni filmski špici.