Podpora za posamezne projekte 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 22/2017 
Rok
četrtek, 23. november 2017 rezultati
četrtek, 19. april 2018 rezultati

Rezultati za rok 19. april 2018

Beležimo odlične rezultate na zadnjem razpisu za razvoj projektov. V skupini višini 160.000 EUR, bo Evropska komisija med 75 odobrenimi projekti podprla kar 5 slovenskih: Senca studio, Inštitut za transmedijski dizajn ter zavodi Tramal Films, December in Staragara. Po številu podprtih projektov je Slovenija na tretjem mestu in edina država z nizko AV produkcijsko zmogljivostjo.

Rezultati za rok 23. november 2017

Produkcijska hiša Studio Virc je bila – kot edina iz Slovenije – v izjemni konkurenci uspešna s projektom »Afganistanke na smučeh / Skiing in Scarves«. Za odlično ocenjen dokumentarni prvenec režiserke Haidy Kancler bo Studio Virc prejel 25.000 EUR podpore Ustvarjalne Evrope. Več tukaj.

Namen podpore

Podpora je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju. Vsak prijavljeni projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze zastaviti premišljeno trženjsko in distribucijsko strategijo.

Upravičeni prijavitelji

Izkušene neodvisne evropske produkcijske hiše, katerih glavna dejavnost je produkcija AV del in so registrirane vsaj 12 mesecev v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA (vse članice EU in sodelujoče nečlanice EU).
Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke na področju AV produkcije vsaj enega upravičenega AV dela (ki ustreza pogojem prijave) v zadnjih petih letih in njegove nedavne mednarodne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (oziroma od 1. 1. 2015 do dneva prijave) v vsaj eni tuji državi.Upravičeni načini nedavne distribucije in pripadajoča dokazila so izključno:
– prikazovanje v kinematografih in/ali na TV (dokazilo o datumu začetka kinematografske/TV distribucije; pogodbe NE pridejo v poštev)
– komercialna spletna/multiplatformska distribucija (dokazilo o prihodkih v omenjenem referenčnem obdobju)Pravice
Prijavitelj mora ob prijavi dokazati, da ima večinske avtorske pravice za predlagani projekt ter finančno in operativno kapaciteto njegove izvedbe. V primeru prijave projekta, ki nastaja v koprodukciji dveh ali več družb, delitev pravic v razmerju 50–50 % je upravičena, prijavo pa odda pooblaščeni koproducent. V primeru treh producentov, prijavo odda tisti, ki ima največji delež pravic.

Neupravičeni prijavitelji
Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV postajami (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj) se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave.
Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

Upravičeni projekti

Upravičene so razvojne dejavnosti za AV dela, ki so namenjena:
a) prikazovanju v kinematografih: igrani filmi, animirani filmi in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo vsaj 60 minut;
b) televizijskem prikazovanju in razširjanju na digitalnih platformah:
igrani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 90 minut;
animirani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 24 minut;
ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 50 minut (v primeru nanizank je trajanje posamezne epizode vsaj 25 minut). V primeru predvajanja na digitalnih platformah mora biti zgoraj navedeno trajanje posameznih del vezano na uporabniško izkušnjo.Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).POMEMBNA NOVOST: Če ima projekt v razvoju že ustvarjen interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number (ISAN) ali (b) Entertainment Identifier Registry (EIDR), ga je treba v prijavi tudi navesti. V vsakem primeru, če bo projektu dodeljeno sofinanciranje, mora biti tak identifikator ustvarjen pred koncem projekta (oz. oddajo končnega poročila). Če je registracija ISAN / EIDR številke narejena v času trajanja projekta (med dnevom prijave in oddajo končnega poročila), velja za upravičeni strošek. Namen navedbe identifikatorja je omogočanje sledljivosti projekta.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatne avtomatične točke:
Pomen in evropska dodana vrednost (50 točk): kakovost projekta in potencial za evropsko distribucijo.
– Kakovost vsebine in dejavnosti (10 točk): kakovost razvojne strategije.
– Razširjanje rezultatov projekta (20 točk): kakovost evropske in mednarodne distribucijske in tržne strategije.
– Kakovost projektne ekipe (10 točk): izkušnje, potencial in ustreznost ustvarjalne ekipe.
– Učinek in zdržnost (10 točk): kakovost finančne strategije in potencialna izvedljivost projekta.Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti Smernice za prijavo projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria, str. 11–13).POZOR: Avtomatične točke za prijavitelje iz držav nizke/srednje AV zmogljivosti so ukinjene.
Avtomatične točke se dodelijo izključno projektom, namenjenim mlademu občinstvu (do 16. leta starosti) (5 točk) – velja samo za igrane in dokumentarne projekte, ciljna publika pa mora biti izrecno izpostavljena v vseh strategijah.

Vrsta in obseg podpore

Za razvoj vsebine posameznega projekta se dodeli pavšal oz. fiksni znesek (lump sum), ki je nespremenljiv in je vezan na opredeljen žanr in način distribucije AV dela (namesto subvencij na podlagi proračuna projekta):
– v primeru animiranih filmov 60.000 EUR;
– v primeru igranih filmov: 50.000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije enak/večji od 1,5 milijona EUR ali 30.000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije manjši od 1,5 milijona EUR;
– v primeru ustvarjalnih dokumentarnih filmov 25.000 EUR.

Proračun razpisa EACEA 22/2017 je 5,4 milijona EUR.POMEMNA NOVOST: minimalno 27 % zgoraj navedenega proračuna celotnega razpisa je vnaprej rezerviranega za projekte prijaviteljev iz držav z nizko AV zmogljivostjo, a le v primeru, da ti dosežejo najmanj 75 od 100 točk.

Upravičeni stroški

Ob prijavi se stroški razvoja posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:
– ustvarjalni razvoj projekta;
– produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta;
– osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve.Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge ali do prvega snemalnega dne (najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge). V primeru, da je projekt podprt s sredstvi podprograma MEDIA, po koncu projekta prijavitelj ne uveljavlja dejanskih nastalih stroškov, ampak v končnem poročilu (glej točko 11. 2. Smernic za prijavo, str. 15-16).
Prijava poteka izključno po elektronski poti (brezpapirni pristop).Za sodelovanje na razpisu EACEA 22/2017, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2018
Pogosta vprašanja in odgovori
Vodič z navodili za prijavitelje
Tehnični vodič za spletno prijavo

Priporočljivo je prebrati tudi:
Navodila za ocenjevanje projektov
Model odločbe o sofinanciranju
Model končnega poročila

Koraki
A. Registracija prijavitelja na portalu ECAS.
B. Spletna prijava projekta z obveznimi prilogami (skupaj do max. 10 MB):
1. Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu): Podroben opis naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment do 10 strani, sinopsis, režijsko eksplikacijo, opis vizualnih elementov, zgodboris ipd.).
2. Proračun in finančni načrt projekta (obrazec)
3. Častna izjava prijavitelja (obrazec)
4. Predhodne izkušnje prijavitelja (obrazec)
5. Finančna in koprodukcijska dokazila (v word ali pdf formatu)
Vsi zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:
*23. november 2017 do 12:00;
*19. april 2018 do 12:00.Rezultati prvega roka bodo znani marca, rezultati drugega roka pa septembra 2018. Uspešni prijavitelj prejme odločbo o subvenciji mesec dni po objavi rezultatov.
Po sklenitvi sporazuma EACEA na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:
– 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma;
– preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec tehničnega končnega poročila je del Odločbe o subvenciji).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona 01 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefona +32 2 299 0705.

Novo

Razpis EACEA 22/2017 uvaja dve pomembni novosti:
1) Avtomatične točke za prijavitelje iz držav nizke/srednje AV zmogljivosti so ukinjene. Nadomestni ukrep: minimalno 27 % proračuna celotnega razpisa je vnaprej rezerviranega za projekte prijaviteljev iz držav z nizko AV zmogljivostjo, a le v primeru, da ti dosežejo najmanj 75 od 100 točk.
2) Če ima projekt v razvoju že ustvarjen interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number (ISAN) ali (b) Entertainment Identifier Registry (EIDR), ga je treba v prijavi tudi navesti. V vsakem primeru, če bo projektu dodeljeno sofinanciranje, mora biti tak identifikator ustvarjen pred koncem projekta (oz. oddajo končnega poročila). Če je registracija ISAN / EIDR številke narejena v času trajanja projekta (med dnevom prijave in oddaje končnega poročila), velja za upravičeni strošek. Namen navedbe identifikatorja je omogočanje sledljivosti projekta.