Filmsko izobraževanje 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 25/2019 
Rok
četrtek, 12. marec 2020 rezultati

Rezultati za rok 12. marec 2020

Evropska komisija bo namenila 1,9 milijona EUR za štiri projekte s področja filmskega izobraževanja. Med prejemniki podpore programa Ustvarjalna Evropa je tudi projekt Moving Cinema, v katerem kot partner sodeluje zavod Otok. Več tukaj.

Namen podpore

Namen podpore je dvig filmske pismenosti in promocija filmskega izobraževanja. S ciljem spodbuditi zanimanje občinstva (še posebej mladega) za evropski film. Poleg tega je namen podpore pokazati kako lahko film in druga AV dela prispevajo k področju izobraževanja.
Podprli pa bodo tudi aktivnosti povezane s pobudo European Film Factory, ki je lansko leto prejela sredstva v okviru podpore za filmsko izobraževanje.
Pričakovani rezultati podpore:
– razvoj partnerstev na področju filmskega izobraževanja
– povečati vpliv projektov filmskega izobraževanja
– razvoj novih in inovativnih projektov filmskega izobraževanja, zlasti z uporabo digitalnih orodij;Komisija bo predvidoma podprla 8 projektov s področja filmskega izobraževanja.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj mora biti konzorcij (projektni vodja in vsaj dva partnerja) evropskih pravnih subjektov (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.

Upravičeni projekti

Podprti bodo projekti:
– ki zagotavljajo mehanizme za boljše sodelovanje med evropskimi pobudami s področja filmskega izobraževanja s ciljem izboljšati učinkovitost in evropsko razsežnost teh pobud ter razviti nove in inovativne projekte, zlasti z uporabo digitalnih orodij. Ciljna publika teh pobud morajo biti mlajši od 19 let.
– ki zagotavljajo mehanizme za povečanje prispevka k izobraževanju že obstoječih evropskih filmov in AV del, vključno s kuriranimi katalogi filmov. Projekt mora temeljiti na večjem deležu (vsaj 50%) evropskih filmov.

Projekti potrebujejo vsaj tri partnerje, od katerih morata vsaj dva izvirati s področja filmskega izobraževanja. Partnerji morajo imeti sedež v treh državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in vključevati vsaj 3 različne jezike.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): Ocenjuje se potencial projekta za spodbujanje in dvig ravni zanimanja, ozaveščenosti ter poznavanja evropskih filmov, vključno z nenacionalnimi filmi in filmsko dediščino, zlasti med mladimi (15 točk). Evropsko razsežnost oz. evropsko dodana vrednost  bodo ocenili z vidika partnerstva, vsebine ter geografske in kulturne raznolikosti evropskih filmov (15 točk).
– Kakovost vsebine in dejavnosti (40 točk): Ocenjuje se kakovost projekta (25 točk), izvedljivost in stroškovna učinkovitost (5 točk) ter inovativnost predlaganih aktivnosti – še posebej uporaba digitalnih tehnologij in različnih distribucijskih platform (10 točk).
– Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20 točk): Ocenjuje se vpliv razširjanja rezultatov projekta in vpliv projekta na promocijo, kroženje evropskih AV del ter zanimanje zanje. Promocijska strategija bo ocenjena z največ 15 točk, metode za analizo rezultatov projekta pa bodo ocenjene z največ 5 točk.
– Organiziranost ekipe (10 točk): Ocenjuje se širina partnerstva in izmenjava znanja v okviru partnerstva glede na cilje dejavnosti.Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti Smernice za prijavo projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru razpisa EACEA 25/2019, je ocenjen na 1,9 milijona EUR.
Finančni prispevek EU ne sme presegati 70 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti. Minimalni znesek finančne podpore za projekt pa znaša 200.000 EUR.
Komisija bo predvidoma podprla 8 projektov s področja filmskega izobraževanja.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je 24 mesecev od začetka aktivnosti.

Začetek aktivnosti: med 1. septembrom 2020 in 1. januarjem 2021.

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite:– SMERNICE ZA PRIJAVO 2020, in sicer A del – Splošne  smernice in B del – Podrobne smernice za razpis EACEA 25/2019
VODIČ Z NAVODILI ZA PRIJAVITELJE

Priporočljivo je prebrati tudi navodila za ocenjevanje projektov, dokument s pogostimi vprašanji in  model odločne o  sofinanciranju. Na voljo tukaj (zavihek annexes).

Koraki
A. vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (skupaj do max. 10 MB).

Seznam obveznih prilog:
Vsi spodaj navedeni uradni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA:
1. Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu).
2. Proračun in finančni načrt projekta (obrazec).
3. Častna izjava prijavitelja (obrazec).

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo evropskim festivalom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
12. 3. 2020 mar.–jun. 2020 julij 2020 avgust 2020 Med 1. sept. 2020 in 1. jan. 2021

Obdobje upravičenosti stroškov je 24 mesecev od začetka aktivnosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA sta kontaktni osebi na CED Slovenija Sabina Briški Karlić in Ines Kežman.
Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice

Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Prijavo je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 12. marec 2020.