Ustvarjalna Evropa 2014–2020

O programu Ustvarjalna Evropa 2014–2020

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2014–2020 in je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.

Ustvarjalno Evropo sestavljajo trije programski sklopi:
– podprogram MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor;
– podprogram Kultura za vsa ostala kulturno-umetniška področja, npr. uprizoritvene umetnosti, vizualne in intermedijske umetnosti, kulturna dediščina, knjiga, arhitektura, oblikovanje itd.;
Medsektorski sklop, ki vključuje tudi finančni jamstveni instrument za lajšanje dostopa do bančnih posojil za kulturne subjekte (pričetek izvajanja v letu 2016).
Program omogoča podporo tudi za t. i. posebne ukrepe.

POZOR: Spletna stran CED Slovenija trenutno ne ponuja informacij o izvajanju aktivnosti novega programa. Prosimo, da do informacij v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov, dostopate na portalu Funding & Tender Opportunities.

Komu je program namenjen in zakaj?

Ciljna skupina so vsi kulturni in ustvarjalni sektorji (KUS), tj. tisti, katerih dejavnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška ali druga ustvarjalna izražanja, ter povezane dejavnosti (glej Uredbo EU št. 1295/2013, čl. 2).

Razdrobljen trg, vpliv globalizacije in digitalni premik, pomanjkanje primerljivih podatkov o kulturnem sektorju ter dostop do financ za mala in srednje velika podjetja (MSP) in male organizacije so glavni izzivi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Ustvarjalna Evropa v tem kontekstu pomeni odgovor nanje, pri čemer bo okrepila prilaganje, izmenjavo in sposobnost delovanja KUS oziroma kulturnih del, v skladu s strategijo Evropa 2020.

Kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu:
države članice EU (28*),
– določene tretje države ali regije (dvostranski ali večstranski ukrepi sodelovanja) in
mednarodne organizacije (UNESCO, Svet Evrope, OECD, WIPO).

POZOR: Seznam trenutno upravičenih držav, ki niso članice EU, je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA. Preverite status izvajalcev iz Združenega kraljestva*: Brexit in Ustvarjalna Evropa.

Države, ki niso članice EU, lahko v Ustvarjalni Evropi sodelujejo v skladu z Uredbo št. 1295/2013 (člen 8) in na podlagi podpisanih sporazumov o sodelovanju in/ali prispevka dodatnih proračunskih sredstev.

Razpisi Ustvarjalne Evrope, ki jih objavi Izvajalska agencija EACEA, imajo večinoma en ali dva razpisna roka letno, odvisno od konkretnega razpisa. Ni pa nujno, da bo razpis na letni ravni objavljen v vseh kategorijah obeh podprogramov (Kultura in MEDIA) oz. v okviru medsektorskega sklopa (npr. nekateri razpisi Kultura se ponovijo le dva- do trikrat v sedemletnem obdobju).

Pomembno: vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Razpisna besedila so vsako leto posodobljena, zato jih je nujno treba preveriti na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA!

Cilji programa

Splošna cilja programa Ustvarjalna Evropa sta:
– prispevati k varovanju in spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti in
– krepitvi konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Posebna cilja programa se nanašata na:
– podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem za mednarodno delovanje ter
– spodbujanje nadnacionalne mobilnosti akterjev in kroženje del z namenom razvoja občinstev ter izboljšanja dostopnosti del v EU in zunaj njenih meja.

Prednostne teme

Evropska dodana vrednost je osnoven kriterij, ki mu morajo zadostiti vsi projekti, ki se prijavljajo na razpise Ustvarjalne Evrope, pomeni pa nujno preseganje lokalnih, nacionalnih in regionalnih okvirov v kontekstu narave dejavnosti, sodelovanja, bolj enakovrednega položaja sektorja oz. regije in/ali države, ekonomije obsega ter doseganja ciljev strategije Evropa 2020.

Vsak razpis podprogramov Kultura in MEDIA določa posebne prednostne naloge, ki jih naj prijavitelji preverijo in upoštevajo pri pripravi prijave in izvedbi projekta. Pomembno je, da so projektne dejavnosti prek prednostnih nalog usmerjene k rezultatom. Za posamezno prednostno nalogo je treba zasnovati dejansko in jasno strategijo.

Nekatere prednostne naloge Ustvarjalne Evropa so npr.:
Razvoj občinstev (audience development): pomagati predstavnikom evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, da bi njihova dela dosegla čim večji krog občinstev po vsej Evropi, ter razširiti dostop nezadostno zastopanih skupin do kulturnih in AV del.
Krepitev zmogljivosti (capacity building): akterjem zagotavljati nova znanja in mednarodne izkušnje z namenom omogočiti strokovne priložnosti in ustvariti pogoje za spodbujanje nadnacionalnega kroženja del in čezmejnega mreženja.
Digitalizacija: prilagajanje digitalnemu premiku in spodbujanje rabe digitalnih tehnologij za produkcijo, distribucijo in (upo)rabo.
Novi poslovni modeli na področju financiranja, vodenja in promocije ter zagotavljanje inovativnih poslovnih znanj.

POZOR: Prijavitelj mora upoštevati prednostne naloge izbranega razpisa Kultura oz. MEDIA skladno s specifikacijo, kot jo določa zadevna razpisna dokumentacija!

Proračun in struktura programa

Sedemletni program ima na voljo ok. 1,46 milijarde evrov proračunskih sredstev:
– 56 % sredstev je namenjenih izvajanju podprograma MEDIA,
– 31 % za podprogram Kultura in
– 13 % za medsektorski sklop, ki je namenjen političnemu sodelovanju, spodbujanju inovativnih pristopov za privabljanje občinstva in novih poslovnih modelov ter delovanju svetovalnih centrov Ustvarjalna Evropa (CED) v vseh sodelujočih državah.

Ustvarjalna Evropa nudi finančno podporo za številne dejavnosti:
Kultura: podpora za nadnacionalne projekte sodelovanja, literarno prevajanje, evropske mreže in evropske platforme.
MEDIA: podpora producentom, distribuciji, usposabljanju in mreženju ter promociji in občinstvu.
Medsektorski sklop vključuje tudi 121 milijonov evrov vreden finančni jamstveni instrument za lajšanje dostopa do bančnih posojil kulturnim subjektom, ki se izvaja od leta 2016 dalje.

Posebni ukrepi: evropska prestolnica kulture (EPK), znak evropske dediščine, dnevi evropske dediščine in nagrade EU za kulturno dediščino (Europa Nostra), sodobno arhitekturo (Mies van der Rohe), literaturo (EUPL) in sodobno glasbo (Music Moves Europe). Od leta 2007 Evropski parlament vsako leto podeli  filmsko nagrado LUX.

Kdo upravlja program?

Evropska komisija (EK): Generalni direktorat EK za Izobraževanje in kulturo (DG EAC) in Generalni direktorat za Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CONNECT) upravljata program s političnega, institucionalnega in proračunskega vidika ter imata komunikacijsko in strateško-ocenjevalno vlogo. EAC je odgovoren za podprogram Kultura, CONNECT pa za podprogram MEDIA.

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) skrbi za izvajanje razpisov, izbor projektov, obveščanje upravičencev in sklepanje sporazumov o sofinanciranju projektov, finančno poslovodenje, spremljanje projektov in nadzor.

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, ki deluje v okviru zavoda Motovila, je del evropske mreže centrov CED (Creative Europe Desks), ki skrbijo za promocijo programa Ustvarjalna Evropa v vseh državah, ki so članice programa, in nudijo podporo uporabnikom, ki želijo sodelovati v programu.

Rezultati programa

Rezultati in opisi že zaključenih projektov so dostopni na Platformi projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Projects Results Platform).
Baza vsebuje opise vseh projektov, ki se financirajo v okviru podprograma Kultura in nekaterih projektov, financiranih v okviru podprograma MEDIA, vključno s kontaktnimi podatki sodelujočih organizacij oz. povezave na spletne strani. Na platformi so posebej izpostavljene oz. označene zgodbe o uspehu (Sucess Story) ali odlično vodeni projekti, ki so imeli izjemne rezultate v smislu svoje relevantnosti za izvajanje politik, komunikacijskega potenciala, učinkov ali inovativnosti.

Promocija in uporaba logotipa

Promocija: Vse sofinancirane dejavnosti morajo prispevati k promociji programa Ustvarjalna Evropa, še posebej med trajanjem projekta. Tudi pri komuniciranju z mediji je treba podporo EU jasno navesti!

Prepoznavnost: Pri dejavnostih in izdelkih, sofinanciranih v okviru programa, mora biti jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije, tudi pri komuniciranju z mediji. Poleg tega morajo uporabniki ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa objaviti na vidnem mestu v vseh svojih publikacijah, na plakatih, v programih in drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru sofinanciranih dejavnosti.

Navodila za uporabo logotipa: Logotip programa (Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura / MEDIA) je dostopen na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, skupaj s smernicami uporabe grafične podobe. Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa, vsak koristnik naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA. Podpora se upravičencu lahko sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti!

Publikacijo morate nujno opremiti tudi s spodnjim besedilom:
Slovenščina: Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Angleščina: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Preverite, kako pravilno navajati podporo programa Ustvarjalna Evropa, tudi animirani logo podprograma MEDIA.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa je Uredba št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Program temelji in upošteva Pogodbo o delovanju Evropske unije, še posebej člene 166, 167 in 173; Pogodbo o Evropski uniji, Listino EU o temeljnih pravicah, sporočila Evropske komisije kot so Evropska agenda za kulturo v globaliziranem svetu (2007), Nova evropska agenda za kulturo (2018), Strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU (2016) ter strategija Evropa 2020; izkušnje, pridobljene s prejšnjimi programi EU ter Unescove konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (2005), o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) in o varstvu svetovne in naravne dediščine (1972).

Predhodni programi

Program Ustvarjalna Evropa gradi na izkušnjah in dosežkih predhodnih programov Kultura in MEDIA, ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za kulturne in avdiovizualne sektorje ter ju prilagaja trenutnim in prihodnjim izzivom, kot so vse večja prisotnost digitalnih tehnologij, spremembe v vedenju občinstev, razdrobljen trg, jezikovna raznolikost, ipd.

Prej ločena mehanizma pomoči za kulturne in avdiovizualne sektorje v Evropi sta sedaj po načelu »vse na enem mestu« združena v enoten program. Ustvarjalna Evropa je tako pod eno streho združila predhodne programe Kultura za področje kulture ter MEDIA in MEDIA Mundus za film in AV sektor.

Več o predhodnih programih Kultura (2007–2013), Kultura 2000 (2000–2006) in MEDIA (2007-2013) na spletni strani Komisije.