Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2020

Program
Sofinanciranje MK 
Leto
2020 
Oznaka
 
Rok
petek, 13. november 2020 zaprt

Namen podpore

Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v letu 2020 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Upravičeni prijavitelji

Ministrstvo bo v letu 2020 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, posameznik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2017, 2018 ali 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2020 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2020, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče).

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2020 pridobili podporo v okviru Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, ki ga je 13. 7. 2020 objavilo Ministrstvo za javno upravo.

Do podpore so skladno z zgoraj navedenim upravičeni slovenski prijavitelji v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

– podprogram KULTURA: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, prevodni projekti;
– podprogram MEDIA: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev;
medsektorski sklop: npr. razvoj modulov magistrskega medsektorskega študija umetnosti in znanosti;
pilotni projekti in pripravljalni ukrepi: npr. ukrep Music Moves Europe.

Vrsta in obseg podpore

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, znaša v letu 2020 100.000 EUR.

Višina sofinanciranja bo določena na osnovi nediskriminatorne in enakopravne obravnave, tako da bodo upravičeni prijavitelji prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev, pri čemer višina sofinanciranja za posameznega prijavitelja ne sme presegati 50 % lastnih sredstev, ki jih mora za celoten projekt zagotoviti vodja oz. partner v projektu, hkrati pa ne dovoljene višine vseh javnih sredstev za posamezne projekte, v kolikor so razpisi ministrstva oz. drugih proračunskih porabnikov (npr. Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra), iz naslova katerih je projekt že sofinanciran, tako določili.

Sorazmerni delež, izražen v odstotkih, bo izračunan na podlagi upravičenega zneska zaprošenih sredstev vseh upravičenih prijaviteljev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).

(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

Višina lastnih sredstev, ki jih mora zagotoviti vodja oz. partner v projektu, se ugotavlja na podlagi prijavnega obrazca, ki je sestavni del in priloga predmetnega vabila ter obveznih prilog.

Odobreni znesek sofinanciranja bo lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta v letu 2020, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti financiranja oz. sofinanciranja iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji oz. iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2020, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi o sofinanciranju s strani EU.

Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.

Projekte, odobrene v okviru podprograma MEDIA, se sofinancira po pravilih de minimis pomoči.

Vabilo za sofinanciranje in dokumentacija sta objavljena na spletu Ministrstva za kulturo RS.

Izpolnjen prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami (navedba: »NE ODPIRAJ – USTVARJALNA EVROPA 2020«) pošljite s priporočeno pošto do 13. novembra 2020 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Zaradi učinkovitejše izvedbe postopka naj prijavitelji le izpolnjen prijavni obrazec v datoteki Word (brez drugih prilog) posredujejo tudi na e-naslov: gp.mk@gov.si z navedbo »USTVARJALNA EVROPA 2020 – izpolnjen prijavni obrazec«.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo je 13. november 2020 do 23.59.

Ministrstvo bo z upravičenimi prijavitelji, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Upravičeni prijavitelji bodo k podpisu pogodbe pozvani v najkrajšem možnem času.

Svetovanje

Za dodatne informacije v zvezi s predmetnim vabilom prosimo pišite na e-naslov Ministrstva za kulturo RS: gp.mk@gov.si