Evropske platforme 2015

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2015 
Oznaka
EACEA 47/2014 
Rok
sreda, 25. februar 2015 rezultati

Rezultati za rok 25. februar 2015

Izvajalska agencija EACEA je 31. julija 2015 objavila rezultate razpisa EACEA 47/2014 za dvoletno podporo evropskim platformam. Uspešne so bile zgolj tri vloge in sicer iz Velike Britanije, Nizozemske in Slovenije. Čestitamo Muzeju za arhitekturo in oblikovanje!
Več informacij: Rezultati razpisa za evropske platforme 2015

 

Namen podpore

Splošni pogoji razpisov v okviru podprograma Kultura (Kultura-razpisi-2015, pdf)Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu za evropske platforme
Cilji podpore za kulturne in ustvarjalne organizacije, povezane v evropske platforme so:
– spodbujanje razvoja uveljavljajočih se talentov in spodbujanje nadnacionalne mobilnosti kulturnih in ustvarjalnih akterjev ter kroženja del, z možnostjo širšega vpliva na kulturne in ustvarjalne sektorje in zagotavljanja trajnih učinkov;
– pomoč pri izboljšanju priznanosti in vidnosti umetnikov in ustvarjalcev z močno zavezo v smislu evropskega programiranja prek komunikacijskih dejavnosti in strategije znamčenja (branding), vključno z oblikovanjem evropskega znaka kakovosti, kjer je to primerno.Ukrep je namenjen spodbujanju kritične mase in učinka strukturiranja, zato bo podprto samo omejeno število platform za zagotovitev uravnotežene pokritosti v različnih sektorjih. Namen torej ni podpreti več platform v istem sektorju. Ocenjevalci bodo to upoštevali v postopku ocenjevanja. Koordinator platforme (uradno ustanovljen pravni subjekt) bo za zadevno platformo razvil merila, specifična za sektor. Koordinator bo zagotovil, da vsak član platforme določena merila izpolnjuje v celotnem obdobju izvajanja dejavnosti, ter bo odgovoren za izbiro novih članov.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so evropske platforme (glej II.2. upravičeni prijavitelji, Kultura-razpisi-2015).V okviru tega razpisa platforma zajema:
– koordinacijski subjekt;
– evropske kulturne izvajalce, ki so člani platforme.Platforma mora biti sestavljena iz koordinacijskega subjekta in najmanj 10 evropskih kulturnih izvajalcev, ki se nahajajo v najmanj 10 različnih državah, ki sodelujejo v programu. Najmanj 5 od teh izvajalcev mora imeti uradni sedež v državah članicah EU in/ali EFTA (glej II. 1. upravičene države, Kultura-razpisi-2015). Število kulturnih izvajalcev se lahko v času trajanja okvirnega sporazuma o partnerstvu poveča.Koordinacijski subjekt: Platformo mora zastopati uradno ustanovljen pravni subjekt, tj. koordinacijski subjekt, ki ima pravno osebnost in registrirani sedež v eni od sodelujočih držav. Primeren mora biti za zastopanje članov platforme in sposoben predložiti vse relevantne informacije o vsakem članu platforme, ki so potrebne za izvajanje skupnih dejavnosti. Prav tako odgovarja za izbiro in nadzor članov platforme ter za dodeljevanje nepovratnih sredstev članom platforme. V ta namen določi tudi nabor meril, ki jih morajo izpolnjevati člani platforme. Ta merila je treba navesti v vlogi in morajo biti v skladu s cilji in prednostnimi nalogami projekta.Člani platforme imajo 2 leti pravno osebnost in so podjetja, združenja ali organizacije na evropski ravni, katerih cilj je predstavljanje evropskih umetnikov iz ne-avdiovizualnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter njihovih del. Člani so morali v prejšnjih dvanajstih mesecih predstaviti vsaj 30 % uveljavljajočih se umetnikov v skladu z opredelitvijo koordinacijskega subjekta, kar je treba upoštevati tudi v celotnem trajanju projekta.

Upravičeni projekti / aktivnosti

Upravičeni projekti:
– 
vloga za okvirni sporazum o partnerstvu mora vsebovati poseben, merljiv in ustrezen nabor meril za izbor/nadzor članov platforme in delovni načrt za dejavnosti platforme, vključno s skupnimi dejavnostmi članov platforme, ki jih bo izvajal ali omogočal koordinacijski subjekt v celotnem trajanju okvirnega sporazuma o partnerstvu. Nabor meril in delovni načrt je treba v predloženem predlogu v celoti navesti in razložiti;
– projekti, zajeti v okvirni sporazum o partnerstvu, morajo vsebovati tudi popoln opis dejavnosti, ki bodo izvedene v prvem letu. Za naslednji dve leti bodo vložniki, izbrani na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, povabljeni, da predložijo popoln opis dejavnosti za posamezno leto;
– posebna letna nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu, ne smejo presegati 500.000 EUR. Zahtevana nepovratna sredstva ne smejo presegati 80 % letnega upravičenega proračuna.Prednostne dejavnosti evropskih platform:
– 
podpiranje mobilnosti in vidnosti ustvarjalcev in umetnikov, uveljavljajočih se in tistih, ki niso mednarodno izpostavljeni;
– spodbujanje vseevropskega programiranja kulturnih in umetniških dejavnosti z namenom olajšanja dostopa do nenacionalnih evropskih kulturnih del prek mednarodnih turnej, prireditev, razstav in festivalov itd.;
– izvajanje komunikacijske strategije in strategije znamčenja, vključno z razvojem evropskega znaka kakovosti (ali enakovredno dejavnostjo za priznavanje) za odkrivanje in promocijo članov platforme, ki so dokazali močno in zelo kakovostno strokovno zavezanost uresničevanju ciljev platforme ter ciljev programa Ustvarjalna Evropa na splošno;
– prispevanje k večjemu razvoju občinstva prek obsežne uporabe IKT ter inovativnih pristopov;
– zagotavljanje vidnosti evropskih vrednot in različnih kultur za povečanje ozaveščenosti o EU.Upravičene dejavnostiKoordinator platforme:
– 
koordiniranje, spremljanje, spodbujanje, ocenjevanje in nadzor dejavnosti članov platforme in dejavnosti, povezanih s trajnostnim razvojem platforme, na primer izbor novih članov;
– načrtovanje in izvajanje strategije komuniciranja in znamčenja (vključno z razvojem evropskega znaka kakovosti, kjer je to primerno);
– zagotavljanje finančne podpore tretjim strankam (članom platforme), ki izvajajo upravičene dejavnosti.
Dejavnosti koordiniranja in spremljanja za omogočanje izvajanja skupnih dejavnosti članov platforme, ki so povezane predvsem z naslednjim:
– kroženje ustvarjalcev in umetnikov, predvsem uveljavljajočih se talentov, in njihovih del med člani platforme;
– dejavnosti mreženja in vzajemnega učenja kulturnih menedžerjev članov platforme za doseganje ciljev platforme.Člani platforme:
– 
spodbujanje mobilnosti ustvarjalcev in umetnikov (še posebej če niso mednarodno izpostavljeni) s podpiranjem močnega evropskega programiranja;
– povečevanje promocije in predstavljanja uveljavljajočih se talentov iz drugih evropskih držav;
– prispevanje k večjemu razvoju občinstva;
– prispevanje k trajnostnim dejavnostim mreženja znotraj platform;
– zagotavljanje vidnosti evropskih vrednot in različnih kultur za povečanje ozaveščenosti o EU.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost (25): S tem merilom se ocenjuje ustreznost platforme glede na cilje in prednostne naloge ukrepa, predvsem primernost nabora meril, ki ga določi koordinacijski subjekt za zagotovitev, da lahko izbrani člani prispevajo k ciljem in prednostnim nalogam projekta, da imajo velik vpliv na področju kulture in so zavezani spodbujanju vidnosti vrednot EU. Nabor meril in opredelitev uveljavljajočih se umetnikov in ustvarjalcev morata biti prilagojena sektorju, v katerem deluje platforma.Kakovost vsebine in dejavnosti (20): S tem merilom se ocenjuje, kako bo projekt izveden v praksi (kakovost dejavnosti in rezultatov, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekt), s posebnim poudarkom na tem, kako lahko te dejavnosti pomagajo pri učinkoviti izvedbi strategije razvoja občinstva.Strategija promocije, komuniciranja in znamčenja (30): S tem merilom se ocenjuje pristop platforme k promociji in komuniciranju dejavnosti članov. Cilj je tudi čim bolj povečati strukturne učinke projekta z razvojem in izvedbo strategije znamčenja, ki člane platforme predstavlja kot visoko kakovostne kulturne izvajalce, zavezane promociji vrednot EU in ciljev programa.Kakovost platforme (25): S tem merilom se ocenjuje obseg, v katerem bosta splošna organiziranost in koordinacija projekta zagotovili učinkovito izvajanje dejavnosti.
Smernice razpisa za evropske platforme (guildelines-platforms-dec-2015)
Objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA)