Spletna promocija evropskih AV del 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/30/2018 
Rok
petek, 5. april 2019 zaprt

Namen razpisa

Podpora za spletno promocijo evropskih AV del* je namenjena:
– nadnacionalnemu trženju, znamčenju in distribuciji avdiovizualnih del na vseh drugih nekinematografskih platformah;
– spodbujanju novih načinov distribucije za razvoj inovativnih poslovnih modelov.
*Prej je bila to podpora za spletno distribucijo; od leta 2017 pa preimenovana v promocijo evropskih AV del na spletu.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, pa nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Shema za promocijo evropskih avdiovizualnih del na spletu zagotavlja podporo za:

UKREP 1 Podpora pri dejavnostih promocije, trženja in znamčenja storitev videa na zahtevo (VOD): digitalna promocija, trženje, znamčenje, označevanje in razvoj novih ponudb, ki jih zagotavljajo obstoječe VOD storitve, ki ponujajo večino evropskih filmov. Namen ukrepa je izboljšanje prepoznavnosti in večanje svetovnega občinstva evropskih AV del ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja med evropskimi VOD ponudniki.

 UKREP 2 Podpora pri razvoju paketov AV del za predvajanje prek spleta (Online Ready Packages): priprava digitalnih paketov evropskih AV del, predvidenih za objavo na spletu, v državah, v katerih ta dela niso na voljo v okviru zakonite VOD platforme. Namen ukrepa je razširjanje razpoložljivosti in prepoznavnosti evropskih AV del v okviru obstoječih ponudnikov VOD.
V primeru razvoja kataloga, mora biti vsebina fokusirana na filmsko dediščino ali sodobno evropsko filmsko produkcijo s potencialom za spletno distribucijo. Razvoj nove platforme VOD NI upravičena dejavnost v okviru ukrepa 2.

 UKREP 3 Podpora inovativnim strategijam in spletnim orodjem za kroženje, distribucijo in promocijo evropskih AV del: vključno s pobudami za razvoj občinstva, ki se osredotočajo na inovativne in participativne strategije, katerih namen je z evropskimi filmi doseči širše občinstvo. Namen tega ukrepa je spodbujati inovativne strategije za distribucijo in promocijo evropskih AV del. Namenjen je razvoju novih poslovnih modelov ali orodij za širitev potencialnega občinstva evropskih AV del. Prav tako bo namenjen podpori spletnih orodij in/ali podatkovnih zbirk.

Velja za vse ukrepe: Dejavnosti se morajo začeti med 1. septembrom 2019 in 1. januarjem 2020. Projekt lahko traja največ 12 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:

Ustreznost in evropska dodana vrednost (40 točk za Ukrep 1 // 30 točk za Ukrepa 2 in3): Ocenjuje se ustreznost vsebine, vključno z evropsko razsežnostjo, glede na cilje razpisa.

Kakovost vsebine in dejavnosti (40 točk za vse tri ukrepe): Ocenjuje se ustreznost metodologije glede na cilje in strategijo trženja, skupaj z izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo. V okviru ukrepov 1 in 3 se ocenjuje tudi inovativnost projekta.

Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (15 točk za Ukrep 1 // 20 točk za Ukrepa 2 in 3): Ocenjuje se razširjanje rezultatov in učinek na potencialno občinstvo AV del in strategija za razvoj trajnosti ukrepa.

Organizacija projektne skupine (5 točk za Ukrep 1 // 10 točk za Ukrepa 2 in 3):
Ukrep 1: Razdelitev nalog in odgovornosti glede na cilje ukrepa.
Ukrepa 2 in 3: Obseg partnerstva, izmenjava znanja v njegovem okviru ter porazdelitev vlog in odgovornosti glede na cilje ukrepa.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 10,16 milijona EUR. Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi bo naslednja:
– Ukrep 1: 4 milijona EUR;
– Ukrep 2: 2,06 milijona EUR;
– Ukrep 3: 4,1 milijona EUR.

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na uporabniškem portalu Evropske komisije (Funding and Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.

Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice obvezno preberite:
Splošne smernice.
Podrobne smernice za razpis za spletno promocijo.
Navodila za prijavitelje.
Vodič za ocenjevalce.

Vsa navodila in prijavni obrazci ter slovar pojmov so na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije (EACEA 30/2018).

Rok za prijavo in časovnica

Projekt lahko traja največ 12 mesecev od datuma začetka dejavnosti.

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
5. apr. 2019 do 12.00 apr.–jul. 2019 avg. 2019 avg.–sept. 2019 med 1. sept. 2019 in 1. jan. 2020

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice, če odgovora ne najdete v Tehničnih navodilih za prijavo, se pravočasno (obvezno pred 12:00 na dan roka) obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.