Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2010

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2009 
Oznaka
 
Rok
sreda, 3. februar 2010 zaprt

1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Upravičeni projekti
4. Merila o izpolnjevanju pogojev
5. Merila za dodelitev podpore
6. Rok za oddajo vlog
7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
8. Spremembe v primerjavi s prejšnjimi leti1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.


2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodelitev podpore Skupnosti za prevajnaje in izdajanje evropske literature (Literary Translation Projects, Sklop 1.2.2) in s tem širjenje evropske literature med evropskimi državljani. Posebna pozornost bo namenjena:
a) prevajanju visokokakovostne evropske literature, namenjene čim širši javnosti in
b) prevajanju litereture iz držav, ki so postale članice EU od leta 2004 dalje
c)prevajanju del avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost


3. Upravičeni projekti

Prevodni projekti vključujejo največ deset (10) leposlovnih del, ki se prevajajo iz enega v drug evropski jezik (tj. uradni jeziki držav upravičenk ter stara grščina in latinščina). Prevodni projekt traja največ 24 mesecev.
Finančna podpora EU znaša najmanj 2.000 in največ 60.000 EUR oz. 50 % vseh stroškov izdaje, in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev.


4. Merila o izpolnjevanju pogojev

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne založbe ali skupine založnikov, ki imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Makedonija in Turčija),
 • Srbija in Črna Gora

  5. Merila za dodelitev podpore

  Podpora bo dodeljena na podlagi meril za izključitev in meril upravičenosti, glede na poslovno in finančno sposobnost organizacije, končna odločitev pa bo sprejeta na podlagi sledečih meril za dodelitev podpore:
  1. stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt, in pomen dejavnosti za cilje programa;
  2. raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti;
  3. obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo;


  6. Rok za oddajo vlog

  3. februar 2010

  Pozor! Za projekte literarnega prevajanja (sklop 1.2.2) bo spletni obrazec za prijavo na voljo šele za rok leta 2011. Do takrat je treba uporabljati obrazce za prijavo v papirni obliki.
  Obrazec za prijavo v papirni obliki je treba prenesti s spletne strani Agencije in ga skupaj z obveznimi prilogami do roka za sklop 1.2.2 (velja datum poštnega žiga) po navadni pošti poslati Agenciji.

  Za pomoč pri prijavi se lahko udeležite delavnice za izpolnjevanje prijavnic, ki jo organizira Kulturna stična točka. Več >>>


  7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

 • Vodnik po programu Kultura
 • Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
 • FAQ (ki jih je pripravila EACEA)

  8. Spremembe v primerjavi s prejšnjimi leti

  1. Poleg spodbujanja prevajanja literarnih del, napisanih v jezikih držav, ki so se EU pridružile leta 2004, se po novem posebna pozornost namenja tudi prevajanju del avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost.

  2. Poleg življenjepisa prevajalcev in izvoda vsake knjige, predlagane za prevajanje v izvirniku (izjemoma fotokopije), je potrebno po novem oddati še častno izjavo, ki jo podpiše zakoniti zastopnik vlagatelja. Prijaviteljem tako ne bo več potrebno oddati pogodbe o odkupu prevajalskih pravic, s častno izjavo se založba namreč zaveže da ima pravice za literarna dela, oz. jih bo imela pred podpisom podpisom pogodbe z Izvajalsko agencijo. Če bo vloga izbrana, bo vlagatelj moral Izvajalski agenciji predložiti kopijo pogodbe.
  Vzorec častne izjave je na voljo v prijavnem obrazcu. Častna izjava zavezuje organizacijo k izpolnjevanju navedenih meril upravičenosti.

  3. Spremeba rok za oddajo vloge. Nov rok za oddajo: 3. februar 2010

 • Več o spremembah ter nova verzija vodnika: CCP Slovenia