Razvoj videoiger 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 19/2019 
Rok
sreda, 12. februar 2020 zaprt

Namen podpore

Podprogram MEDIA med drugim podpira razvoj evropskih avdiovizualnih del, med njimi tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, ki imajo razviden potencial za čezmejno kroženje.
Podpora je namenjena razvoju inovativnih in ustvarjalnih narativnih videoiger, namenjenih komercialni uporabi.

Komisija bo predvidoma podprla 32 projektov s področja razvoja videoiger.

Upravičeni prijavitelji

Vsaj 1 leto (pred rokom razpisa) registrirana podjetja za produkcijo videoiger iz MEDIA držav, ki lahko dokažejo nedavno komercialno distribucijo referenčnega projekta.

Referenčni projekt mora ustrezati kriterijem upravičenosti in biti komercialno mednarodno distribuiran med 1. januarjem 2017 in dnevom oddaje prijave (oz. pred rokom oddaje 12. feb. 2020).
Podjetje mora imeti v lasti večino pravic za projekt, za katerega je zaprošena podpora.

Praktična preglednica za samoocenjevanje upravičenosti prijave je na voljo v Navodilih za prijavitelje.

Upravičeni projekti

Upravičene so samo dejavnosti, ki so povezane z razvojem narativnih videoiger, ne glede na platformo ali pričakovani način distribucije.
Narativni pristop (pripovedovanje ali prikazovanje zgodbe) mora potekati skozi celotno igro in ne le na njenem začetku ali koncu. Videoigra mora biti namenjena za komercialno uporabo.

Projekti morajo biti v razvoju vsaj 8 mesecev. Razvoj videoigre vključuje stopnje med prvo idejo in prvim igralnim oz. poskusnim prototipom. Razvoj videoigre se konča s prvim dnevom produkcije ali največ 36 mesecev od začetka projekta.

Za podrobne informacije glede upravičenih projektov preverite Navodila za prijavitelje.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjega vrednotenja:
Kakovost in vsebina (30 točk): Kakovost vsebine, pripovednost zgodbe pri projektu in izvirnost koncepta v primerjavi z obstoječimi deli.
Inovativnost projekta (20 točk): Inovacije, tj. koliko projekt premika meje obstoječe ponudbe z najsodobnejšo tehnologijo in vsebino.
Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk): Kakovost razvojne strategije in potencial za evropsko mednarodno uporabo (vključno z upravljanjem pravic intelektualne lastnine).
Razširjanje rezultatov projekta (20 točk): Kakovost in ustreznost strategije distribucije, obveščanja in trženja ter primernost za ciljno občinstvo, vključno z dostopnostjo.
Vpliv in trajnost (10 točk): Kakovost strategije financiranja za razvoj in produkcijo ter potencial za izvedljivost projekta

Način ocenjevanja projektov je podrobno razložen v Vodiču za ocenjevalce.

Dodatnih 5 avtomatičnih točk se lahko dodeli projektom, ki so namenjeni ciljni skupini otrok do 12 let, kar se dokazuje s primerno vsebino (zgodbo) projekta in strategijo trženja.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru razpisa EACEA 19/2019, je ocenjen na 3,78 milijona EUR.
Finančni prispevek znaša med 10 000 EUR in 150 000 EUR, če znesek ne presega 50 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.
Vloge za sofinanciranje v znesku manj kot 10.000 EUR so neupravičene

Komisija bo predvidoma podprla 32 projektov.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je 36 mesecev od začetka aktivnosti. Sklope upravičenih stroškov preverite v Podrobnejših smernicah razpisa (11.2 Eligible costs).
Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!

Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite:
SMERNICE ZA PRIJAVO 2020, in sicer A del – Splošne  smernice in B del – Podrobne smernice za razpis EACEA 19/2019
 NAVODILA ZA PRIJAVITELJE

Priporočljivo je prebrati tudi navodila za ocenjevanje projektov, dokument s pogostimi vprašanji in  model odločbe o  sofinanciranju. Na voljo tukaj (zavihek annexes).
Koraki
A. vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (skupaj do max. 10 MB).

Seznam obveznih prilog:
Vsi spodaj navedeni uradni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA:
– Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu).
– Proračun in finančni načrt projekta (obrazec)
– Častna izjava prijavitelja (obrazec)
– Predhodne izkušnje prijavitelja(obrazec)
– Finančna in koprodukcijska dokazila za projekt in predhodna referenčna dela (v word ali pdf formatu)

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo evropskim festivalom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
12. 2. 2020 mar.–jul. 2020 avgust 2020 sept. – okt. 2020 Po podpisu sporazuma

Obdobje upravičenosti stroškov je 36 mesecev od začetka aktivnosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Prijavo je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 12. februar.