Razvoj projektov – skupine projektov

Program
MEDIA (2007-2013) 
Leto
2012 
Oznaka
EACEA 21/2011 
Rok
petek, 13. april 2012 rezultati

Rezultati za rok 13. april 2012

Vertigu prvič podpora za razvoj skupine projektov. Najuspešnejše leto črpanja evropskih sredstev za slovenske filmarje. Slovenski prijavitelji so v sodelovanju z MEDIA Deskom Slovenija dosegli zgodovinski uspeh v črpanju evropskih sredstev za filmsko in avdiovizualno ustvarjanje! ČESTITAMO! Več.

Kdo se lahko prijavi?

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so registrirane vsaj 3 leta.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA (članice EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška), in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

“Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % delniškega kapitala produkcijske hiše je v lasti enega izdajatelja televizijskega programa (50 % kadar je vpletenih več izdajateljev televizijskega programa) ali kadar se v triletnem obdobju manj kot 90 % prihodkov produkcijske hiše ustvari s prodajo enemu izdajatelju televizijskega programa.

Produkcijske družbe pomeni družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del in so registrirane vsaj 3 leta. Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

ZAHTEVANI DOSEŽKI

Produkcijske družbe, ki predložijo vlogo, morajo imeti večinske pravice nad projektom.

Produkcijske družbe morajo dokazati, da so producirale in distribuirale prejšnje projekte, pri čemer za distribucijo prejšnjega projekta velja obdobje zadnjih 5 let od roka prijave na tekoči razpis.

Distribucija pomeni vse načine komercialnega razširjanja dela: prikazovanje v kinematografih, TV, DVD in distribucija prek svetovnega spleta. Prikazovanje v muzejih, v kulturnih združenjih in podobnih inštitucijah primerih ter brezplačna spletna distribucija in prikazovanje na festivalih (razen v primeru prikazovanja dveh kratkih animiranih filmov) se ne šteje za upravičeno distribucijo.

Kot dokaz o distribuciji datum šteje distribucijske pogodbe ali katerikoli drugi dokument, na osnovi katerega lahko sklepamo o distribuciji (poročilo o prodaji, potrdilo o radiodifuziji, poročilo o prodanih vstopnicah, televizijski ali kinematografski program).

Posamezni dosežki

Ȍe družba zaradi pomanjkanja dosežkov ni upravičena do sredstev, se lahko uporabijo posamezni dosežki producenta, ki je del družbe, tudi če je prejšnja dela produciral za druge družbe.

Upravičeni projekti

– igrani filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 50 minut;
– ustvarjalni dokumentarni filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 25 minut (dolžina posamezne epizode v primeru serij);
– animirani filmi (samostojni in serije), dolgi najmanj 24 minut;

Pri referenčnem projektu štejejo dosežki v katerikoli kategoriji projektov. Bodite pozorni na zahtevo glede najkrajšega trajanja.

USTVARJALNI DOKUMENTARNI FILM

Ustvarjalni dokumentarni filmi za svoje izhodišče vzamejo temo iz resničnega življenja, vendar zahtevajo precejšnjo mero ustvarjalnega pisanja in poudarjajo mnenje avtorja in/ali režiserja.

Podpora programa MEDIA ne bo odobrena za nobeno drugo obliko dokumentarnega filma, predvsem ne za poročila, novice, reportaže, programe za poučevanje in izobraževanje, dokumentarce o živalih ter programe kot so “making-of” in “docusoaps”.

EVROPSKE RAZSEŽNOSTI

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

NEUPRAVIČENI PROJEKTI

Do podpore niso upravičeni posnetki dogodkov, TV igre, pogovorne oddaje, realnostni šovi, izobraževalne in “how-to” oddaje, marketinški projekti za promocijo posameznega podjetja ali inštitucije ter projekti, ki vsebujejo nasilje, rasizem, pornografske elemente ali druge vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo in politiko Evropske unije (promocija alkohola, tobaka, drog, nespoštovanje človekovih pravic, varnosti ljudi, svobode govora itd.).

Merila za dodelitev podpore

Produkcijske družbe lahko vložijo 1 vlogo na tekoči razpis za razvoj projektov (samostojni projekti in financiranje skupin projektov). Družba, ki je v preteklosti pridobila sredstva za razvoj skupine projektov in pogodbene obveznosti iz tega naslova še niso zaključene, se lahko prijavi samo na Razvoj skupine projektov – 2. stopnja (pod pogoji, navedenimi v razpisu za razvoj skupine projektov – 2. stopnja).

KRITERIJ ZA OCENJEVANJE VLOG

Avtomatski kriterij (skupaj možni 2 točki)*:

Kriterij Št. točk
Projekt produkcijske družbe iz države nizko avdiovizualno produkcijo 2
Skupaj možnih točk 2

*RAZLAGA SPREMEMBE: Razvoj projekta na MEDIA podprti delavnici ali s sredstvi Programa MEDIA predhodno podprti projekt prijavitelja nista več podlaga za avtomatične točke, ker bi šlo za diskriminacijo novih držav članic Programa MEDIA (Bosna in Hercegovina).

Fleksibilni kriterij (skupaj možnih 100 točk):

Prijavitelj in strategija projekta Št. točk
Potencial podjetja, da projekte razvije in producira za evropski trg 15
Kakovost razvojne strategije in skladnost s finančno konstrukcijo 15
Kakovost finančne strategije 15
Kakovost distribucijske strategije 15
Skupaj možnih točk 60
Vsebina projektov Št. točk
Kakovost projektov 10
Potencial ekipe projekta 10
Produkcijski potencial 10
Distribucijski potencial 10
Skupaj možnih točk 40

Vrsta in obseg podpore

Podpora programa MEDIA znaša do 50 % proračuna za razvoj financiranja skupin projektov, ki je predložen skupaj z vlogo. V kolikor projekti posebej poudarjajo evropsko kulturno raznolikost, potem so upravičeni do podpore v višini do 60 % celotnega proračuna. Za usklajevanje sredstev je odgovoren prosilec.

S pomočjo financiranja skupin projektov se na podlagi ene vloge financira več projektov.

DVA PROGRAMA FINANCIRANJA SKUPIN PROJEKTOV:

Financiranje skupin projektov 1: od 3 do 5 projektov

Financiranje skupin projektov 2: od 3 do 10 projektov

Za financiranje skupin projektov 2 se lahko prijavijo samo družbe, ki so že prejele podporo za razvoj financiranja skupin projektov 1.

VIŠINA SREDSTEV, ZA KATERE SE LAHKO ZAPROSI:

Produkcijska družba lahko zaprosi za skupni znesek med 70.000 in 190.000 evri, od katerega je znesek na projekt med 10.000 in 60.000 evri.

Vloga za razvoj financiranja skupin projektov 1 in 2 mora vsebovati triletni razvojni plan.

PRORAČUN RAZPISA EACEA 21/2011

Skupni proračun za razvoj projektov (Razvoj samostojnih projektov in Razvoj skupine projektov): 18,25 milijonov evrov. Finančni prispevek, ki se dodeli, je subvencija.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev.

Upravičeni stroški

UPRAVIČENI RAZVOJNI STROŠKI

– pridobitev pravic;
– raziskave (vključno z arhivskimi raziskavami);
– proces pisanja scenarijev do in vključno s končno verzijo;
– snemalne knjige;
– iskanje ključne igralske zasedbe in ekipe;
– priprava proračuna in urnika produkcije;
– priprava finančnega načrta;
– iskanje partnerjev, koproducentov in vlagateljev;
– načrti za začetno trženje in prodajo (ciljni trgi in kupci, predvideno predvajanje filma, predstavitev na festivalih in trgih, itn.);
– produkcija video povzetka (video treatment) ali pilota;

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Za upravičene stroške se upoštevajo stroški, ki so nastali od dneva podpisa sporazuma predložitve vloge in se zaključijo 30. 6. 2015 za odobrene projekte 1. roka oziroma 30. 11. 2015 za odobrene projekte 2. roka razpisa. Če ima upravičenec utemeljeni razlog in vloži prošnjo pred iztekom roka upravičenih stroškov, se lahko upravičenost stroškov podaljša za nadaljnjih 6 mesecev. Stroški, povezani s pridobitvijo pravic, so upravičeni do 12 mesecev pred datumom predložitve vloge.

Razpis trenutno ni odprt.

Rok za prijavo in časovnica

Prvi dan snemanja odobrenega projekta se ne sme zgoditi pred podpisom pogodbe s Komisijo. Podpis pogodbe za odobrene projekte je predviden junija 2013 za odobrene projekte prvega roka in novembra 2013 za odobrene projekte drugega roka razpisa.

Po sklenitvi sporazuma Agencija na poseben račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:
– 70 % v 45 dneh po datumu podpisa sporazuma;
– preostanek po pregledu končnega obračuna razvoja projekta.