Program Kultura. Predobjava razpisa v okviru Sklopa 1 za leto 2007

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2007 
Oznaka
 
Rok
sreda, 28. februar 2007 zaprt

I. RAZPIS
1. Cilji in opis Programa Kultura
2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Merila o izpolnjevanju pogojev
4. Rok za oddajo vlog
5. Dodatne informacije

II. SPECIFIKACIJE

I. RAZPIS


1. Cilji in opis Programa Kultura
Program Kultura
je nov sedemletni  (2007-2013) kulturni program Evropske unije, ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Program prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.

2. Predmet razpisa in razpoložljiva proračunska sredstva
Namen predobjave razpisa za zbiranje predlogov je na podlagi izbora dodeliti podporo Skupnosti dejavnostim iz vseh umetniških in kulturnih področij (z izjemo avdiovizualnih), tj. za projekte večletnega sodelovanja (1.1) in ukrepe sodelovanja (1.2.1); za prevodne projekte in za organizacijo in podelitev letne nagrade EU na področju kulturne dediščine (posebne akcije, 1.3).


Sklop 1.1: Projekti večletnega sodelovanja (“večji” projekti):
dosegajo vsaj dva od posebnih ciljev (transnacionalna mobilnost oseb in transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov); prednost bodo imeli projekti, ki bodo dosegali vse tri posebne cilje (tudi spodbujanje medkulturnega dialoga)
– trajajo najmanj 3 leta in največ 5 let
– vključujejo najmanj 6 kulturnih izvajalcev (vodja projekta in 5 soorganizatorjev) iz 6. različnih držav članic Programa

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo skušali doseči trajno in strukturirano sodelovanje med kulturnimi izvajalci. Finančna podpora EU znaša največ 50 % vrednosti projekta oz. največ 500.000 evrov na leto (podpora se vsako leto zmanjša). Predvidoma bo podprtih 16 projektov v skupni višini 15,5 milijonov evrov.Sklop 1.2.1: Ukrepi sodelovanja (“manjši” projekti):
dosegajo vse tri posebne cilje (transnacionalna mobilnost oseb,transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov, spodbujanje medkulturnega dialoga)
– trajajo največ 24 mesecev
– vključujejo najmanj 3 kulturne izvajalce (vodja projekta in 2 soorganizatorja) iz 3 različnih držav članic Programa

Prednost bodo imele dejavnosti sektorske ali večsektorske narave, ki bodo spodbujale kreativnost in inovativnost in dolgoročno sodelovanje. Finančna podpora EU znaša največ 50 % vrednosti projekta oz. od 50.000 evrov do 200.000 evrov. Predvidoma bo podprtih 120 projektov (od tega približno 5 v tretjih državah*) v skupni višini 12 milijonov evrov.

*Ukrepi sodelovanja (Sklop 1.2.1) v tretjih državah:
 potekajo v državi, ki ne sodeluje v Programu
– vključujejo vsaj 4 kulturne izvajalce: vodja projekta in 2 soorganizatorja iz treh držav članic Programa ter partner iz tretje države
Dejavnosti morajo promovirati evropske kulture v tretjih državah in vzpodbujati izmenjavo in dialog.Sklop 1.2.2: Prevodni projekti
– vključuje od 4 do 10 del za prevajanje, ki so napisana v evropskih jezikih (članic Programa!) s področja leposlovja, tj. sodobne in tudi starejše književnosti izjemnega pomena (napisana tudi v stari grščini in latinščini). Ciljni jezik prevoda (tj. jezik, v katerega se prevaja) mora biti materni jezik prevajalca.
– vzpodbujanje medkulturnega dialoga (tj. enega od ciljev Programa)
 podpora založbam ali skupini založb
– traja največ 12 mesecev

Finančna podpora EU znaša največ 60.000 evrov oz. 50 % vseh stroškov izdaje,  in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev. Predvidoma bo podprtih 45 prevodnih projektov v skupni višini 1,5 milijonov evrov.Sklop 1.3: Posebne akcije
– dejavnosti večjega vpliva in obsega
– vplivajo na zavedanje o kulturni raznolikosti in spodbujajo medkulturni in mednarodni dialog

Nagrada EU na področju kulturne dediščine
Namen predobjave razpisa: izbrati ustanovo, ki bo pristojna za organizacijo, izvajanje in podelitev nagrade EU na področju kulturne dediščine.
– Upravičeni kandidati: javne ali zasebne organizacije s pravnim statusom in izkušene na področju ohranjanja in/ali izboljšanja kulturne dediščine.
– Finančna podpora EU znaša največ 200.000 evrov za skupne stroške organizacije in izvedbe posamezne nagrade (vključno z zneski podeljenih nagrad) oz. največ 60 % skupnih upravičenih stroškov organizacije in izvedbe posamezne nagrade. 
– Nagrada se lahko podeli za projekt, posamezniku ali skupini strokovnjakov, ki so pripomogli k ohranjanju in izboljšanju stanja evropske kulturne dediščine, in to v višini 15.000 evrov.
– Obdobje upravičenosti vsakega sporazuma EU o donaciji: 15 mesecev.
3. MERILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV


Upravičeni kandidati (prijavitelji in soorganizatorji) so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od naslednjih držav:
– države članice EU;
– države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška);
– sodelovanje Hrvaške in Turčije še ni potrjeno.

4. ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge morajo biti poslane najkasneje do 28. februarja 2007.
5. DODATNE INFORMACIJE


Celotno besedilo predobjave razpisov Sklopa 1 za leto 2007 je  na voljo na spletnih straneh Izvršne agencije za izobraževanje, AV in kulturo:
– za Sklop 1.1, 1.2.1 in 1.2.2
– za Sklop 1.3


Na istem naslovu so v treh jezikih EU (angleščina, francoščina in nemščina) na voljo tudi PRIJAVNI OBRAZCI, SPECIFIKACIJE in NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAV (Applicant´s Guide), ki določajo prioritete programa za leto 2007, merila upravičenosti, finančne postopke in pogoje za sodelovanje na razpisu.
II. SPECIFIKACIJE RAZPISA


Specifikacije razpisa določajo prioritete programa za leto 2007, merila upravičenosti, finančne postopke in pogoje za sodelovanje na razpisu.
Kulturna stična točka v Sloveniji je pripravila slovenski prevod specifikacij predobjave razpisa 2007, ki temelji na originalu v angleškem jeziku. S slovenskim prevodom si lahko pomagate pri pripravi projektne prijave, vendar priporočamo, da natančno preberete tudi eno od treh uradnih jezikovnih različic specifikacij.