Razvoj posameznih projektov 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA 18/2015 
Rok
četrtek, 19. november 2015 zaprt
četrtek, 21. april 2016 rezultati

Rezultati za rok 21. april 2016

Izvajalska agencija EACEA je 12. oktobra objavila rezultate razpisa podprograma MEDIA za podporo razvoju posameznih filmskih projektov (EACEA 18/2015). Na drugem, aprilskem razpisnem roku sta bili uspešni dve domači produkcijski hiši – Monoo in Tramal Films. Za razvoj drame Sonje Prosenc Zgodovina ljubezni in ustvarjalni dokumentarni film Starec in štorklja hrvaškega režiserja Tomislava Jelinčića sta skupaj pridobili 55.000 EUR – iskrene čestitke! Več tukaj.

Namen podpore

Podpora razvoju posameznih projektov je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, s posebnim poudarkom na filmih za otroke in projektih z večplatformskimi vsebinami, ki so namenjeni kinematografskem, televizijskem ali digitalnem prikazovanju in imajo razviden mednarodni distribucijski potencial.

Kdo se lahko prijavi?

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del in so registrirane vsaj 12 mesecev v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA (Vse članice Evropske unije in v podprogramu MEDIA sodelujoče nečlanice EU ).

Družba prijaviteljica mora dokazati predhodne dosežke na področju avdiovizualne produkcije in nedavne komercialne distribucije vsaj enega upravičenega avdiovizualnega dela v zadnjih dveh letih (od 1. 1. 2013 najpozneje do dneva prijave projekta).

Upravičeni načini nedavne distribucije in pripadajoča dokazila so izključno:
– prikazovanje v kinematografih in/ali na TV (dokazilo o datumu začetka kinematogafske/TV distribucije; pogodbe NE pridejo v poštev)
– komercialna spletna distribucija (dokazilo o prihodkih na osnovi spletne distribucije v omenjenem referenčnem obdobju)

Posamezni dosežki

Če družba zaradi pomanjkanja dosežkov ni upravičena do sredstev, se lahko uporabijo posamezni dosežki producenta, ki je del družbe, tudi če je prejšnja dela produciral za druge družbe. V tem primeru velja izključno navedba osebe kot direktorja ali enega od delničarjev družbe prijaviteljice kot producenta ali pooblaščenega producenta v špici referenčnega avdiovizualnega dela.

Prijavitelj mora ob prijavi dokazati, da ima večinske avtorske pravice za predlagani projekt ter finančno in operativno kapaciteto njegove izvedbe.

Koprodukcijski projekti

V primeru prijave projekta, ki nastaja v koprodukciji dveh ali več družb, delitev pravic v razmerju 50 % – 50 % je upravičena, prijavo pa odda pooblaščeni koproducent. V primeru treh producentov, prijavo odda tisti, ki ima največji delež pravic.

Neupravičeni prijavitelji

Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV postajami (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj) se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave.

Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

Upravičeni projekti

Upravičene so razvojne dejavnosti za avdiovizualna dela, ki so namenjena:

a) prikazovanju v kinematografih:
– igrani filmi, animirani filmi in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo vsaj 60 minut

b) televizijskem prikazovanju in razširjanju na digitalnih platformah:
– igrani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 90 minut
– animirani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 24 minut
– ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 50 minut (v primeru nanizank je trajanje posamezne epizode vsaj 25 minut)

V primeru predvajanja na digitalnih platformah mora biti zgoraj navedeno trajanje posameznih del vezano na uporabniško izkušnjo (vsaj 50 minut).

Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za čezmejno doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

Neupravičeni projekti

Do podpore niso upravičeni posnetki dogodkov, TV igre, pogovorne oddaje, realnostni šovi, izobraževalne in “how-to” oddaje, marketinški projekti za promocijo posameznega podjetja ali inštitucije,dokumentarne oddaje za promocijo turizma, reportaže o živalih ter projekti, ki vsebujejo nasilje, rasizem, pornografske elemente ali druge vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo in politiko Evropske unije (promocija alkohola, tobaka, drog, nespoštovanje človekovih pravic, varnosti ljudi, svobode govora itd.).

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatne avtomatične točke:

Merila Definicije Najvišje št. točk
1 Pomen in evropska dodana vrednost Kakovost projekta in potencial za evropsko distribucijo

50

2 Kakovost vsebine in dejavnosti Kakovost razvojne strategije

10

3 Razširjanje rezultatov projekta Kakovost evropske in mednarodne distribucijske in tržne strategije

20

4 Kakovost projektne ekipe Izkušnje, potencial in ustreznost ustvarjalne ekipe

10

5 Učinek in zdržnost Kakovost finančne strategije in potencialna izvedljivost projekta

10

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti navodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Avtomatične točke se dodelijo:
– prosilcem iz držav z majhno produkcijsko zmogljivostjo (10 točk);
– prosilcem iz držav s srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 točk);
– projektom, namenjenim mlademu občinstvu (do 16. leta starorsti) (10 točk);

Tako izbrani kot neizbrani projekti po končanem postopku izbire dobijo obvestilo z vsebinsko utemeljitvijo doseženega števila točk.

Vrsta in obseg podpore

Finančni prispevek, ki se znotraj podprograma MEDIA lahko dodeli za razvoj posameznega projekta, je pavšal oz. fiksni znesek (lump sum). Je nespremenljiv in vezan na opredeljen žanr in način distribucije avdiovizualnega dela (namesto subvencij na podlagi proračuna projekta):
– v primeru animiranih filmov 60 000 EUR
– v primeru igranih filmov
a) 50 000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije enak/večji od 1,5 milijona EUR ali
b) 30 000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije manjši od 1,5 milijona EUR
– v primeru ustvarjalnih dokumentarnih filmov 25 000 EUR

POMEMBNO: Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge (ali do prvega snemalnega dne, ki je lahko najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge).

Ob prijavi se stroški razvoja posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:
– ustvarjalni razvoj projekta
– produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta
– osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve

V primeru, da je projekt podprt s sredstvi podprograma MEDIA, po koncu projekta prijavitelj ne uveljavlja dejanskih nastalih stroškov, ampak dokaže*, da so bili cilji doseženi, in upraviči predhodni izračun pavšala.

Prijava poteka izključno po elektronski poti (brezpapirni pristop).
Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
– 
Smernice za prijavo 2016
– Pogosta vprašanja in odgovori 2016
– Vodič “Kako se prijaviti?”
– Tehnični vodič za izpolnjevanje elektronske prijavnice – razvoj posameznih projektov
– Podrobna navodila za spletno prijavo
– Elektronska prijavnica je dostopna na tukaj.

Koraki

A) Registracija prijavitelja na portalu ECAS.
B) Spletna prijava projekta tukaj z obveznimi prilogami (skupaj do 10 MB):

1) Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu)
Podroben opis naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment do 10 strani, sinopsis, režijsko eksplikacijo, opis vizualnih elementov, zgodboris ipd.)
2) Proračun in finančni načrt projekta
3) Častna izjava prijavitelja
4) Predhodne izkušnje prijavitelja
5) Finančna in koprodukcijska dokazila

Vsi zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku “Annexes” na spletnih straneh EACEA.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave:
19. november 2015 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)
21. april 2016 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)

Rezultati prvega roka bodo znani marca, rezultati drugega roka pa septembra 2016. Odločba o subvenciji bo uspešnemu prijavitelju dodeljena v mesecu po objavi rezultatov.

Po sklenitvi sporazuma Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:
– 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma
– preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec tehničnega končnega poročila je del Odločbe o subvenciji).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.