Podpora za dostop do trgov 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA /15/2015 
Rok
četrtek, 28. januar 2016 rezultati

Rezultati za rok 28. januar 2016

Slovenski animatorji na Visegrad Animation Forumu – dva slovenska projekta sodelovala na uradnem koprodukcijskem pitchingu. več

Namen razpisa

Prednostne naloge podprograma MEDIA so povečanje zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov ter spodbujanje izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki izvajalcem v avdiovizualnem sektorju omogočijo povečati prepoznavnost njihovih projektov na trgih Unije in mednarodnih trgih.Podprogram MEDIA podpira:
– pospeševanje evropskih in mednarodnih koprodukcij,
– lajšanje dostopa do strokovnih avdiovizualnih tržnih prireditev in trgov ter uporabe spletnih poslovnih orodij v Uniji in zunaj nje,
– pospeševanje kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov v Evropi na vseh platformah.

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Kdo lahko sodeluje v (pod)programu preverite tukaj.

Upravičeni projekti

Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen podpori ukrepov in dejavnosti, ki se izvajajo znotraj in zunaj držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih treh ukrepov:

ukrep 1 – Dostop do fizičnih trgov za evropske strokovnjake,
ukrep 2 – Strokovnjakom namenjena spletna orodja,
ukrep 3 – Skupne evropske promocijske dejavnosti.

Dejavnosti se morajo začeti med 1. junijem 2016 in 31. majem 2017. Akcija lahko traja največ 12 mesecev. Odobri se lahko največ šestmesečno podaljšanje, če je bil zahtevek za to vložen pred rokom, določenim v sporazumu o nepovratnih sredstvih. V vsakem primeru je najdaljše možno obdobje trajanja 18 mesecev.

Merila izbora

Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjih meril in njihovega vrednotenja.Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk):
ustreznost vsebine ukrepa vključno z inovativnimi vidiki ter mednarodno in evropsko razsežnostjo glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov in potrebe sektorja.

Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk):
ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, metodami za izbor; sinergijo in sodelovanjem z drugimi projekti, orodji, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij, povezanih z novimi poslovnimi modeli, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo.

Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost (30 točk):
učinek na financiranje, mednarodno kroženje in globalno občinstvo projektov/del in/ali strukturni učinki na evropski avdiovizualni sektor.

Organizacija projektne skupine (10 točk):
porazdelitev vlog in odgovornosti projektne skupine glede na cilje razpisa.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 7 milijon EUR.Finančni prispevek Unije ne sme presegati:

– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa,
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki ne sodelujejo v podprogramu MEDIA, 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa.

Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2016
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh potrebnih prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na internetnem naslovu EACEA.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 28/01/2016 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času, in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem). Vloge, vložene na katerikoli drug način, ne bodo sprejete.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.