Podpora za kinematografske mreže 2014

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2014 
Oznaka
EAC/S20/2013 
Rok
petek, 27. junij 2014 zaprt

Upravičeni prijavitelji

Shema je na voljo kinematografskim mrežam.  Da bi bila upravičena, mora mreža kinematografov zastopati vsaj 100 kinematografov v vsaj 20 državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.
Do sodelovanja v mreži so upravičeni samo naslednji evropski neodvisni kinematografi:
– kinematografi, ki premierno predvajajo filme (premierno predvajanje evropskih filmov najpozneje v dvanajstih mesecih po nacionalni premieri);
– kinematografi, ki namenjajo največ 30 % svojih projekcij retrospektivam ali ponovnim premieram;
– kinematografi, ki so odprti za javnost najmanj 6 mesecev;
– kinematografi, ki imajo sistem za prodajo vstopnic in beleženje števila vstopov;
– kinematografi, ki imajo vsaj eno kinematografsko platno in 70 sedežev;
– kinematografi, ki so imeli vsaj 300 projekcij na leto v kinematografih z enim kinematografskim platnom in 520 projekcij na leto v kinematografih z več platni (kinematografih, ki delujejo vsaj 6 mesecev na leto) ter vsaj 30 projekcij na mesec v poletnih kinematografih/kinematografih na prostem (v kinematografih, ki delujejo manj kot šest mesecev na leto);
– kinematografi, ki so imeli vsaj 20 000 gledalcev v zadnjih dvanajstih mesecih.

Upravičeni projekti

Kinematografska mreža naj bi omogočala naslednje dejavnosti:– promocijo in predvajanje evropskih filmov;
– izobraževalne dejavnosti, katerih cilj je ozaveščanje mladih obiskovalcev kinematografov;
– promocijske dejavnosti in dejavnosti trženja v sodelovanju z drugimi distribucijskimi platformami (npr. izdajatelji televizijskih programov, platforme video na zahtevo);
– dejavnosti vzpostavljanja mreže: informiranje, povečevanje zanimanja in komuniciranje;
– finančna podpora tretjim osebam (članom mreže vložnice), ki izvajajo upravičene dejavnosti.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. Ustreznost in evropska dodana vrednost (35). S tem merilom se ocenjuje strategija mreže za doseganje splošnih pogojev razpisa za zbiranje predlogov tudi v smislu opredelitve posebnih dolgoročnih/kratkoročnih specifičnih ciljev. Z njim se ocenjuje tudi kakovost pristopa k spremljanju doseganja navedenih ciljev vključno z opredelitvijo ključnih kazalnikov uspešnosti.
2. Kakovost vsebine in dejavnosti (20). S tem merilom se ocenjujejo morebitna učinkovitost in uspešnost dejavnosti, ki se izvajajo, ter razširjenost njihove vključenosti v strategijo omrežja tudi prek jasne logike delovanja.
3. Komunikacija in razširjanje rezultatov (40). S tem merilom se ocenjuje pristop omrežja h komuniciranju, razširjanju in izmenjavi informacij o njegovih dejavnostih, rezultatih, znanju in najboljših praksah med člani in zunaj mreže.
4. Kakovost mreže (5). S tem merilom se ocenjuje, v kolikšni meri upravljanje, vodenje in organizacija mreže zagotavljajo dejansko izvajanje njene strategije in dejavnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 10.500.000 EUR.Nepovratna sredstva EU so omejena na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 50 % upravičenih stroškov.
Navodila so na voljo na spletni strani EACEA.Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih. Poleg tega je treba agenciji do zadevnega roka po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko, in sicer na naslov:Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Creative Europe Programme (2014–2020) Podprogram MEDIA – Shema kinematografske mreže
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
BOUR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Rok za prijavo in časovnica

Rok za oddajo vlog je 27. junij 2014 ob 12:00 po bruseljskem času.Trajanje ukrepa in obdobja upravičenosti stroškov je 12 mesecev, in sicer od 1. januarja do 31. decembra.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.