Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem

Program
Sofinanciranje MJU 
Leto
2019 
Oznaka
 
Rok
torek, 4. junij 2019 zaprt

Namen razpisa

Predmet javnega poziva (glej Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019) je sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz:
(1) proračuna EU, tj. iz programov, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje idr. (razpisi EU);
(2) finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani EU ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava Ministrstvo za javno upravo RS spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje NVO v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičen prijavitelj mora, na dan prijave, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima status NVO, po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (UL RS, št. 21 /18);
– da je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem;
– da je bil projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi prijavitelja projekta;
– da se projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključi najkasneje do 31. 12. 2021, oziroma se je pričel izvajati po objavi Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije (UL RS, št. 41/18 z dne 15. 6. 2018) in se zaključi najkasneje do 31. 12. 2019 ter prijavitelj zanj ni prejel finančnega prispevka ministrstva;
– da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri AJPES;
– da ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv;
– da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– da zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje EU projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem, ne presega 90 % zahtevane višine finančnega prispevka;
– da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Merila izbora

V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije preverila formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv.

Vrsta in obseg podpore

Vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv za leto 2019 znaša 1.100.000 EUR.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.

Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zahtevane višine finančnega prispevka za EU projekt ali projekt Urada za finančni mehanizem.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na razpisih EU in razpisih Urada za finančni mehanizem, bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami NVO.

Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).

(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 4. junija 2019.

Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 4. junija 2019 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 4. junija 2019, osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana do 4. junija 2019 do 15. ure.

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo ali osebno na sedežu ministrstva: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana pri uradnici Špeli Turk.

Svetovanje

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo na Ministrstvu za javno upravo in izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni poziv za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA«. Vprašanja je možno posredovati do 20. maja 2019. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Informativna delavnica za prijavitelje bo 13. maja 2019, od 10h do 12h, na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.