Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije

Program
Sofinanciranje MJU 
Leto
2018 
Oznaka
 
Rok
ponedeljek, 23. julij 2018 zaprt

Namen razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament – npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljevanju razpisi EU).

S finančnim prispevkom za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte NVO odobrenih s strani EU, namerava Ministrstvo za javno upravo RS spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje NVO v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na javnih razpisih EU.

Upravičen prijavitelj mora na dan prijave na javni poziv izpolnjevati naslednje pogoje, da:
1. je NVO, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
2. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU,
3. je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe,
4. se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega poziva, 15. junija 2918, in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2019,
5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri AJPES,
6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv,
7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
8. zaprošena višina finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, ne presega 90 % zahtevane višine lastne udeležbe na projektu,
9. za finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,
10. bo ob prijavi ministrstvu posredoval morebitna vmesna poročila potrjena s strani Evropske komisije ali druge pogodbene institucije EU.

Prijavitelj na predmetni javni razpis lahko prijavi največ tri (3) različne projekte.

Merila izbora

V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije preverila formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv.

Vrsta in obseg podpore

Zaprošena višina finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že pridobljenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zahtevane višine lastne udeležbe na projektu EU.

Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe na razpisih EU bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in z izraženimi potrebami NVO.
Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).
(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

Rok za prijavo in časovnica

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 23. julija 2018 do 12. ure!

Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 23. 7. 2018 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 23. 7. 2018, osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana do 23. 7. 2018 do 12. ure.

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo ali osebno na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana pri Špeli Turk.

Svetovanje

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mju@gov.si pripisom: »JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE« (za Špelo Turk).

 
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/. Vprašanja je možno posredovati do 10. 7. 2018. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.
Gradivo z delavnice (dne 19. junij 2018) bo objavljeno na spletni strani razpisa.