Filmski festivali 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 26/2019 
Rok
četrtek, 21. november 2019 rezultati
četrtek, 21. maj 2020 rezultati

Rezultati za rok 21. maj 2020

Od skupaj 34 evropskih festivalov ( Ukrep 1) podprtih v drugem razpisnem krogu, sta podporo prejela tudi Animateka in Liffe. Poleg tega je Animateka prejela še podporo v okviru mreže CEE Animation Festival Network. Komisija je sicer podprla 7 evropskih mrež ( Ukrep 2). Več informacij tukaj.

Rezultati za rok 21. november 2019

Evropska komisija je v okviru drugega roka razpisa EACEA/26/2019 (21. nov. 2019) podprla 33 filmskih festivalov iz 21 držav, ki bodo skupaj prejeli 1,58 milijona EUR podpore. Na razpis se je prijavilo 95 festivalov iz 30 držav. Največ prijav je bilo iz Italije (15), Poljske (8) in Nemčije (7). Iz Slovenije sta se na razpis prijavila dva festivala. Uspelo je Kino Otoku, ki bo izvedbo letošnje edicije prejel sofinanciranje v višini 35.000 EUR. Več informacij tukaj

Namen podpore

Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav članic podprograma MEDIA.

NOVO! Podpora je razdeljena na dva ukrepa:
– Ukrep 1: Podpora za festivale (kot posamezne subjekte)
– Ukrep 2: Podpora za evropske mreže festivalov (prijava možna samo na drugem razpisnem roku!)

Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih celoletnih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in t. i. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva ter evropski dimenziji programa, vključno z njeno kulturno in geografsko raznolikostjo.

Prav tako je cilj razpisa povečati trajnost evropskih mrež festivalov, ki razvijajo skupne strategije in dejavnosti za promocijo evropske kinematografije ter s tem krepijo sodelovanje med člani mreže. Koordinator predloži prijavo v imenu vseh organizacij članic in mora biti sposoben zastopati člane mreže v pogodbenem razmerju z agencijo, ki se sklene, če je mreža izbrana. Prijava mora vsebovati dopise o nameri vsake organizacije članice, ki potrjujejo njihovo udeležbo.

Podprtih bo približno 70 individualnih filmskih festivalov in 3 do 5 mrež festivalov.

Upravičeni prijavitelji

Subjekti, ki organizirajo avdiovizualne festivale v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA: zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd. s sedežem v eni od MEDIA držav in z neposredno ali večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Fizične osebe ne morejo zaprositi za nepovratna sredstva.
V okviru Ukrepa 2 morajo biti del mreže najmanj štiri organizacije (oz. festivali), vodja in trije partnerji iz različnih držav članic programa.

Upravičeni projekti

Ukrep 1 in Ukrep 2:
Avdiovizualni festivali, ki:
– v programu vključujejo filme (igrane, dokumentarne ali animirane), ki se predvajajo širšemu občinstvu, vključno s splošno javnostjo in akreditiranimi mednarodnimi strokovnjaki z AV področja in mediji;
– potekajo v določenem obdobju in v predhodno določenem kraju;
– imajo jasen postopek ureditve/izbora.Najmanj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ALI najmanj 100 igranih filmov (ali 400 kratkih filmov – pri festivalih kratkega filma) mora izhajati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. V okviru tega programa mora biti 50 % filmov nenacionalnih in zastopanih najmanj 15 MEDIA držav.Dejavnosti lahko trajajo največ 12 mesecev.
Ukrep 2:
Upravičene dejavnosti mreže sta (1) usklajevanje članov mreže in skupnih dejavnosti (npr.: sodelovalni dogodki, izmenjava znanja in informacij, komunikacija med člani) in (2) zagotavljanje finančne podpore članom mreže za izvajanje skupnih dejavnosti v skladu s prednostnimi nalogami in cilji razpisa (najvišji znesek sredstev na člana znaša 30.000 EUR).

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Ukrep 1
Ustreznost (30 točk): dejavnost, usmerjena v občinstvo, zlasti dejavnosti komunikacije, vključno s spletno, uporaba najnovejših digitalnih tehnologij in orodij, kot so družbeni mediji, ter ukrepi projekta za filmsko pismenost.
Kakovost vsebine in dejavnosti (35 točk): Evropska razsežnost programa, vključno z njegovo kulturno in geografsko raznolikostjo, kot tudi kakovost sodelovanja in partnerstev z drugimi čezmejnimi evropskimi filmskimi festivali.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (30 točk): Številčnost občinstva in strokovne skupnosti ter vpliv na promocijo in kroženje evropskih AV (uporaba digitalnih tehnologij in mehanizmov za spodbujanje komercialne ali alternativne distribucije).
Organiziranost ekipe (5 točk): razdelitev nalog in odgovornosti v ekipi glede na posebne cilje predlagane dejavnosti.
Ukrep 2
Ustreznost (30): Ustreznost mreže za doseganje ciljev tega razpisa.
Kakovost vsebine in dejavnosti (30): Kakovost strategij za skupne dejavnosti, potencial načrtovanih rezultatov, stroškovna učinkovitost delovnih dogovorov.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20): Pristop mreže k spodbujanju, sporočanju in širjenju njenih skupnih dejavnosti ter spodbujanju izmenjave znanja in najboljših praks.
Kakovost mreže (20): Geografska sestava mreže in porazdelitev vlog in odgovornosti v zvezi z določenimi cilji predlaganega ukrepa.Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti Smernice za prijavo projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru razpisa EACEA 26/2019, je ocenjen na 3,2 milijona EUR za Ukrep 1 in 500.000 EUR za Ukrep 2.
V okviru Ukrepa 1 je finančni prispevek EU pavšalni znesek v višini od 19.000 EUR do 75.000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu oz. največ 60 % upravičenih stroškov.
V okviru Ukrepa 2 je največji finančni prispevek za posamezno mrežo 180.000 EUR in največ 80 % vseh upravičenih stroškov. Tabela s podrobnim prikazom izračuna zneskov subvencij glede na število prikazanih filmov je na voljo v Smernicah za prijavo (točka 11).

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je 12 mesecev od začetka aktivnosti:
– začetek aktivnosti: od 1. maja do 31. oktobra 2020 (prvi rok prijave) ali
– začetek aktivnosti: od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 (drugi rok prijave).
Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.
Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite razpisno dokumentacijo, ki je dostopna na spletu EACEA.
Koraki
A. vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (skupaj do max. 10 MB).
Seznam obveznih prilog:
Vsi spodaj navedeni uradni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA:
– Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu).
– Proračun in finančni načrt projekta (obrazec).
– Častna izjava prijavitelja (obrazec).
POZOR: Obrazci za Ukrep 1 in Ukrep 2 so različni!

V BRANJE PRIPOROČAMO
Za Ukrep 2 je priporočljivo prebrati tudi študijo o modelih sodelovanja med filmskimi festivali »Mapping of Collaboration Models among Film Festivals« (Tanja C. Krainhöfer / Film Festival Studies za Evropsko komisijo, 2018).
Pri snovanju strategije za doseg (novih) festivalskih občinstev je uporaben priročnik »Explore impact: How to reach new audiences and boost impact« (Barbora Hudečková, One World International Human Rights Documentary Film Festival, 2018).

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo evropskim festivalom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
21.  11. 2019 do 17.00 (samo Ukrep 1) dec.–mar. 2020 april 2020 jun.–jul. 2020 Po podpisu sporazuma ali obvestilu o prejeti podpori
*21. 5. 2020 do 17.00 (Ukrep 1 in Ukrep 2) maj–avg. 2020 sept. 2020 nov.–dec. 2020

Obdobje upravičenosti stroškov je 12 mesecev od začetka aktivnosti:
– začetek aktivnosti: od 1. maja do 31. oktobra 2020 (prvi rok prijave) ali
– začetek aktivnosti: od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 (drugi rok prijave).
*Rok za oddajo vlog je bil 2. 4. 2020 podaljšan zaradi stanja izbruha koronavirusa.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

 Po novem je podpora razdeljena na dva ukrepa:
– Ukrep 1: Podpora za festivale (kot posamezne subjekte)
– Ukrep 2: Podpora za evropske mreže festivalov (prijava možna samo na drugem razpisnem roku!)Prijavo je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 21. novembra 2019 oz. *21. maja 2020.*Rok za oddajo vlog je bil 2. 4. 2020 podaljšan zaradi stanja izbruha koronavirusa.