Filmski festivali 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA/17/2017 
Rok
četrtek, 23. november 2017 rezultati
četrtek, 26. april 2018 rezultati

Rezultati za rok 26. april 2018

Izvajalska agencija je objavila rezultate aprilskega roka za podporo evropskim filmskim festivalom, na katerem je Slovenija dosegla 100 % uspešnost! Svojo odličnost sta ponovno potrdila LIFFe (46.000 EUR) in Animateka (33.000 EUR). Čestitamo!

Rezultati za rok 23. november 2017

Kino Otoku drugič podpora podprograma MEDIA! več.

Namen podpore

Podpora je namenjena avdiovizualnim festivalom, ki prikazujejo vsaj 70 % tujih evropskih filmov iz vsaj 15 upravičenih držav (države članice EU in druge polnopravne ali delne članice podprograma MEDIA). Poleg evropske dimenzije filmskega programa je poudarek na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih celoletnih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in t. i. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva ter evropski dimenziji programa, vključno z njeno kulturno in geografsko raznolikostjo.

Upravičeni prijavitelji

Subjekti, ki organizirajo avdiovizualne festivale v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA: zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd. s sedežem v eni od MEDIA držav in z neposredno ali večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Fizične osebe ne morejo zaprositi za nepovratna sredstva.

Upravičeni projekti

Avdiovizualni festivali, ki:
– v programu vključujejo upravičene filme (igrane, dokumentarne ali animirane), ki se predvajajo širšemu občinstvu, vključno s splošno javnostjo in akreditiranimi mednarodnimi strokovnjaki z avdiovizualnega področja in mediji;
– potekajo v določenem obdobju in v predhodno določenem kraju:
a) od 1. maja do 31. oktobra 2018 (prvi rok prijave) ali
b) od 1. novembra 2018 do 30. aprila 2019 (drugi rok prijave);
– imajo jasen postopek ureditve/izbora.Najmanj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ALI najmanj 100 igranih filmov (ali 400 kratkih filmov – pri festivalih kratkega filma) mora izhajati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. V okviru tega programa mora biti 50 % filmov nenacionalnih in zastopanih najmanj 15 MEDIA držav.Za doseganje največjega možnega učinka morajo projekti imeti jasno in močno komunikacijsko strategijo ter načrt razširjanja aktivnosti in rezultatov. Prijavitelji morajo zagotoviti dovolj časa in sredstev, ki bodo omogočala ustrezno komunikacijo in interakcijo z deležniki, ciljnimi skupinami ter lokalnimi skupnostmi.

Merila za dodelitev podpore

Ocenjevalni kriteriji so bolj podrobno razloženi v Smernicah za prijavo in Vodiču za ocenjevalce.Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– Ustreznost (30 točk): Dejavnost, usmerjena v občinstvo, zlasti mehanizmi dosega, med drugim spletne dejavnosti, vključno z uporabo najnovejših digitalnih tehnologij in orodij, kot so družbeni mediji, ter ukrepi projekta za filmsko pismenost.
– Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk): Evropska razsežnost programa, vključno z njegovo kulturno in geografsko raznolikostjo, kot tudi kakovost sodelovanja in partnerstev z drugimi čezmejnimi evropskimi filmskimi festivali.
– Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (30 točk): Številčnost občinstva in strokovne skupnosti ter vpliv na promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih del (uporaba digitalnih tehnologij in mehanizmov za spodbujanje komercialne ali alternativne distribucije).
– Organiziranost ekipe (10 točk): Razdelitev nalog in odgovornosti v ekipi glede na posebne cilje predlagane dejavnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru razpisa EACEA 17/2017, je ocenjen na 3,2 milijona EUR.
Finančni prispevek EU je pavšalni znesek v višini od 19.000 EUR do 75.000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu.
Tabela s podrobnim prikazom izračuna zneskov subvencij glede na število prikazanih filmov je na voljo v Smernicah za prijavo (točka 11.2).

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je 12 mesecev: začne se 8 mesecev pred prvim dnevom festivala, konča pa 4 mesece po prvem dnevu festivala.
Besedilo razpisa, smernice razpisa in prijavni obrazci so dostopni prek spleta Izvajalske agencije EACEA 17/207. Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic. Vložiti jih je treba izključno na spletnem obrazcu vloge skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami na e-obrazcih.

Rok za prijavo in časovnica

*23. november 2017 do 12. ure za dejavnosti, ki se začnejo med 1. majem in 31. oktobrom 2018.
*26. april 2018 do 12. ure za dejavnosti, ki se začnejo med 1. novembrom 2018 in 30. aprilom 2019.50 % dodeljenih sredstev bodo uspešni prijavitelji prejeli en mesec po podpisu Odločbe o sofinanciranju.
Preostanek sredstev prijavitelji prejmejo po oddanem Končnem poročilu in oceni njegove ustreznosti. Rok za njegovo oddajo je 60 dni po koncu projekta (oz. 6 mesecev po prvem dnevu festivala).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Novo

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA: od letos je prijava izključno spletna. Pošiljanje dodatne dokumentacije po pošti ni več potrebno.
MREŽENJE Z DRUGIMI FESTIVALI: ocenjevalni kriteriji so spremenjeni, da bi bolje zrcalili oz. spodbujali filmske festivale, ki se proaktivno mrežijo z drugimi filmskimi festivali ter inovativno razvijajo, vezano za pospešeno uporabo digitalnih orodij.