Dostop do trgov 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/31/2018 
Rok
četrtek, 7. februar 2019 rezultati

Rezultati za rok 7. februar 2019

Društvo slovenskega animiranega filma je s projektom CEE Animation Forum 2020, največjim koprodukcijskim dogodkom za dvig kompetenc na področju animacije v Srednji in Vzhodni Evropi, na letošnjem razpisu MEDIA za dostop do trgov doseglo izjemno visoko oceno in zvišanje podpore na 75.000 EUR. Gre za kar 25 % več dodeljenih sredstev kot na lanskem razpisu – čestitamo! Več.

Namen razpisa

Podpora za dostop do trgov je namenjena:
– povečanju zmogljivosti izvajalcev v AV sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih (AV) del, ki imajo potencial za kroženje v EU in zunaj nje ter spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci;
– spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki izvajalcem v AV sektorju omogočijo povečati prepoznavnost njihovih projektov na trgih EU in mednarodnih trgih.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, pa nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Razpis je namenjen podpori ukrepov in dejavnostim, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA in izven njih.Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih dveh ukrepov:
Ukrep 1 – Dostop do fizičnih trgov za evropske strokovnjake (Business to business (physical) markets).
Ukrep 2 – Promocijske dejavnosti (Business to business promotional activities).

Dejavnosti se morajo začeti med 1. julijem 2019 in 30. junijem 2020. Akcija lahko traja največ 12 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk)
UKREP 1: Vsebinska ustreznost ukrepa, vključno z njegovimi inovativnimi vidiki ter mednarodno in evropsko razsežnostjo, glede na cilje razpisa in potrebe AV industrije (vključno z video igrami, televizijskimi serijami, kombiniranimi mediji in kratkimi filmi).
UKREP 2: Ustreznost B2B (Buissnes to buissnes) promocijske dejavnosti glede na cilje razpisa, dodana vrednost v smislu prepoznavnosti in kroženja evropskih del na evropskih in mednarodnih trgih ter inovativnost in uporaba digitalnih tehnologij.– Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk)
UKREP 1: Ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, izbirnimi metodami, sinergijo in sodelovanjem z drugimi projekti, orodji, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, ki ustrezajo novim poslovnim modelom, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo.
UKREP 2: Kakovost in izvedljivost, učinkovitost strategije za krepitev distribucije in kroženja evropskih del na evropskih in mednarodnih trgih ter stroškovna učinkovitost ukrepa.

Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (30 točk)
UKREP 1: Učinek na financiranje, mednarodno kroženje in svetovno občinstvo projektov in/ali strukturni učinek na evropsko AV industrijo.
UKREP 2: Sistemski učinek v smislu povečane prepoznavnosti, kroženja in dosega občinstva, učinkovitost v smislu strukturnih učinkov na evropsko AV industrijo ter dodana vrednost za nove tržne priložnosti.

Organizacija projektne skupine (10 točk)
UKREP 1 in UKREP 2: Razdelitev nalog in odgovornosti v projektni skupini glede na posebne cilje ukrepa. 

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 6,8 milijon EUR. Finančni prispevek EU ne sme presegati:
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa;
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki niso v podprogramu MEDIA, 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa.
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na uporabniškem portalu Evropske komisije (Funding and Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice obvezno preberite:
Splošne smernice
Podrobne smernice za dostop do trgov
Navodila za prijavitelje
Vodič za ocenjevalce

Vsa navodila in prijavni obrazci ter slovar pojmov so na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije (EACEA 31/2018).

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
7. feb. 2019 do 12.00 feb.–maj 2019 jun. 2019 jul.–sept. 2019 Po podpisu sporazuma

Projekt lahko traja največ 12 mesecev od datuma začetka dejavnosti (po podpisu sporazuma).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice, če odgovora ne najdete v Tehničnih navodilih za prijavo, se pravočasno (obvezno pred 12.00 na dan roka) obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Z letom 2019 sta prej ločena ukrepa 2 in 3 (Strokovnjakom namenjena spletna orodja in Skupne evropske promocijske dejavnosti) zdaj združena v nov ukrep 2 – Promocijske dejavnosti.