Dostop do trgov 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 17/2016 
Rok
četrtek, 2. februar 2017 rezultati

Rezultati za rok 2. februar 2017

Tik pred izvedbo tretjega koprodukcijskega dogodka Visegrad Animation Forum, v katerem kot soorganizator in partner sodeluje tudi Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF), je Evropska komisija potrdila finančno podporo 52.000 EUR za njegovo letošnjo edicijo. Več tukaj.

Namen razpisa

Podpora za dostop do trgov je namenjena:
– povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki imajo potencial za kroženje po Uniji in zunaj nje, spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci;
– spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki izvajalcem v avdiovizualnem sektorju omogočijo povečati prepoznavnost njihovih projektov na trgih Unije in mednarodnih trgih;
–  pospeševanju evropskih in mednarodnih koprodukcij, ki vključujejo kratke filme, videoigre, TV serije in cross media;
– lajšanju dostopa do strokovnih avdiovizualnih tržnih prireditev in trgov ter uporabe spletnih poslovnih orodij v Uniji in zunaj nje;
– pospeševanju kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov v Evropi na vseh platformah.

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države.
Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Razpis je namenjen podpori ukrepov in dejavnostim, ki se izvajajo znotraj in zunaj držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih treh ukrepov:Ukrep 1 – Dostop do fizičnih trgov za evropske strokovnjake
Ukrep 2 – Strokovnjakom namenjena spletna orodja
Ukrep 3 – Skupne evropske promocijske dejavnostiDejavnosti se morajo začeti med 1. junijem 2017 in 31. majem 2018 in lahko trajajo največ 12 mesecev.
Odobri se lahko največ šestmesečno podaljšanje, če je bil zahtevek za to vložen pred rokom, določenim v sporazumu o nepovratnih sredstvih. V vsakem primeru je najdaljše možno obdobje trajanja  projekta 18 mesecev.

Merila izbora

Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjih meril in njihovega vrednotenja.Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk):Ukrep 1: ustreznost vsebine ukrepa vključno z inovativnimi vidiki ter mednarodno in evropsko razsežnostjo glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov in potrebe sektorja.
Ukrep 2: ustreznost spletnega orodja, ki je v skladu z razpisom in potrebami industrije ter ima dodano vrednost pri poslovni izmenjavi ter vključuje inovacije pri uvajanju v svet digitalnih tehnologij.
Ukrep 3: ustreznost B2B (business to business) promocijskih aktivnosti, ki ustreza ciljem razpisa, dodana vrednost, ki je v skladu z vidnostjo in kroženjem evropskih del na evropskem in mednarodnem trgu, kot tudi inovacije pri uvajanju v svet digitalnih tehnologij

Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk):

Ukrep 1: ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, metodami za izbor; sinergijo in sodelovanjem z drugimi projekti, orodji, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij, povezanih z novimi poslovnimi modeli, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo.
Ukrep 2: Kvaliteta in izvedljivost poslovnega modela in obstoječe ter nove sinergije v avdiovizualni industriji kot tudi učinkovitost orodja, ki vključuje uporabo digitalnih tehnologij in je v skladu z novimi potrebami na trgu ter poslovnimi modeli.
Ukrep 3: Kvaliteta in izvedljivost učinkovite strategije, ki bo utrdila distribucijo in kroženje evropskih del na evropskem in mednarodnem nivoju in stroškovno učinkovitost dejavnosti

Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost (30 točk):

Ukrep 1: učinek na financiranje, mednarodno kroženje in globalno občinstvo projektov/del in/ali strukturni učinki na evropski avdiovizualni sektor.
Ukrep 2: Sistemski vpliv, učinkovitost na podlagi strukturnih vplivov na evropsko avdiovizualno industrijo in dodana vrednost  pri utrjevanju koprodukcij in mednarodnega kroženja.
Ukrep 3: Sistemski vpliv glede na povečano vidljivost, kroženje ter doseg občinstva, učinkovitost  na podlagi strukturnih učinkov na evropsko avdiovizualno industrijo in dodana vrednost, ki daje možnost za vstop na nove trge.

Organizacija projektne skupine (10 točk):

Ukrep 1: porazdelitev vlog in odgovornosti projektne skupine glede na cilje razpisa.
Ukrep 2: porazdelitev vlog in odgovornosti ekipe v skladu s specifičnimi cilji.
Ukrep 3: porazdelitev vlog in odgovornosti ekipe v skladu s specifičnimi cilji.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 7, 5 milijona EUR. Finančni prispevek Unije ne sme presegati:– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa;
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki niso v podprogramu MEDIA, 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:Smernice za prijavo 2017
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavoSeznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 17/2016).
Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Z
a sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 2.2.2017 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času, in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem).
Vloge, vložene na katerikoli drug način, ne bodo sprejete.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.