Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2019

Program
Sofinanciranje MK 
Leto
2019 
Oznaka
MK-UE 2019  
Rok
torek, 15. oktober 2019 zaprt

Namen podpore

Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2019 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Upravičeni prijavitelji

Ministrstvo bo v letu 2019 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali samostojni podjetnik, posameznik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2016, 2017 ali 2018 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in v letu 2019 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo.

Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2019, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče).

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2019 pridobili podporo:
– v okviru Javnega poziva MJU za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih EU,
– v okviru Javnega poziva MK za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti;

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe je izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti do ministrstva (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo).

Vrsta in obseg podpore

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa, znaša v letu 2019 100.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja bo določena na osnovi nediskriminatorne in enakopravne obravnave, tako da bodo upravičeni prijavitelji prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev, pri čemer višina sofinanciranja za posameznega prijavitelja ne sme presegati 50 % lastnih sredstev, ki jih mora za celoten projekt zagotoviti vodja oz. partner v projektu, hkrati pa ne dovoljene višine vseh javnih sredstev za posamezne projekte, v kolikor so razpisi ministrstva oz. drugih proračunskih porabnikov (npr. Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra), iz naslova katerih je projekt že sofinanciran, tako določili.

(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

Odobreni znesek sofinanciranja bo lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta v letu 2019, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti financiranja oz. sofinanciranja iz katerihkoli drugih javnih sredstev v RS oz. iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2019, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi o sofinanciranju s strani EU.

Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.

Projekte, odobrene v okviru podprograma MEDIA, se sofinancira po pravilih de minimis pomoči.

Vabilo za sofinanciranje in dokumentacija sta objavljena na spletu Ministrstva za kulturo RS.

Izpolnjen prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami pošljite do 15. 10. 2019 s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
(navedba: »NE ODPIRAJ – USTVARJALNA EVROPA 2019«)

Zaradi učinkovitejše izvedbe postopka prijavitelje prosijo, da le izpolnjen prijavni obrazec v datoteki Word (brez drugih prilog) posredujejo tudi na e-naslov: gp.mk@gov.si z navedbo »USTVARJALNA EVROPA 2019 – izpolnjen prijavni obrazec«.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo: 15. okt. 2019.
Ministrstvo bo z upravičenimi prijavitelji, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale najkasneje do 30. oktobra 2019.

Svetovanje

Ministrstvo za kulturo
E:  gp.mk@gov.si
T: (01) 369 59 00