Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018

Program
Sofinanciranje MK 
Leto
2018 
Oznaka
MK-UE 2018 
Rok
petek, 12. oktober 2018 zaprt

Namen vabila

Ministrstvo za kulturo skladno z 102.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v letu 2018 nadaljuje neposredno sklepanje pogodb za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa.Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičen prijavitelj je pravna oseba, registrirana v RS, katere projekt je bil izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa:
– v letih 2015, 2016 ali 2017, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta v letu 2018 še vedno potekajo
– v letu 2018, če se obdobje aktivnosti projekta v letu 2018 tudi zaključi.

Zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ministrstvo ne bo financiralo projektov, ki so v letu 2018 pridobili podporo:
– v okviru Javnega poziva MJU za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih EU,
– v okviru Javnega poziva MK za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti za leto 2018.

Upravičeni projekti

Projekt mora biti izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (MEDIA / Kultura) za leta 2015, 2016, 2017 in 2018 ter v času prijave na poziv v letu 2018 še poteka, hkrati pa ni bil sofinanciran s strani MK (JCP-MED-UM-2018) ali MJU (Javni poziv MJU za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih EU), kar upravičena oseba dokaže s kopijo pogodbe oz. odločbe Izvajalske agencije EACEA. Za podrobnejše pogoje prijave za sofinanciranje glej Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa.

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe

Pogoj za sklenitev neposredne pogodbe je izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti do ministrstva za kulturo, (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo).

Vrsta in obseg financiranja

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2018 znaša 92.000 EUR.Višina sofinanciranja bo določena na osnovi nediskriminatorne in enakopravne obravnave. Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev, pri čemer višina sofinanciranja za posameznega prijavitelja ne sme presegati 50 % lastnih sredstev, ki jih mora za celoten projekt zagotoviti vodja oz. partner v projektu.Sorazmerni delež, izražen v odstotkih, bo izračunan na podlagi upravičenega zneska zaprošenih sredstev vseh upravičenih prijaviteljev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).

Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

Višina lastnih sredstev, ki jih mora zagotoviti vodja oz. partner v projektu, se ugotavlja na podlagi prijavnega obrazca, ki je sestavni del in priloga predmetnega vabila ter obveznih prilog.

Odobreni znesek sofinanciranja bo lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta v letu 2018, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti financiranja oz. sofinanciranja iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji oz. iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).

Za podrobnejše pogoje glej Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so vsi stroški:
ki so nastali v letu 2018, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi z Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).
še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v RS (programskih in drugih razpisov MK, razpisov JAK RS, SFC, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oz. iz prispevka EU, kar upravičena oseba dokaže z originalno izjavo prijavitelja – podpisan prijavni obrazec.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2018.
Vabilo za sofinanciranje in dokumentacija sta objavljena na spletu Ministrstva za kulturo RS.Prijavni obrazec skupaj z obveznimi prilogami (z navedbo: »NE ODPIRAJ – USTVARJALNA EVROPA 2018«) mora biti predložen:
po pošti (priporočeno) v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
v e-obliki (datoteka WORD, brez drugih prilog): na e-naslov: gp.mk@gov.si z navedbo USTVARJALNA EVROPA 2018 – izpolnjen prijavni obrazec.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo: 12. oktober 2018 (po navadni in e-pošti)
Ministrstvo bo z upravičenimi prijavitelji, ki bodo predložili izpolnjene prijavne obrazce z obveznimi prilogami, sklenilo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe se bodo sklepale najkasneje do 30. oktobra 2018.

Svetovanje

Ministrstvo za kulturo, E:  gp.mk@gov.si, T: (01) 369 59 00