Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2009

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2009 
Oznaka
 
Rok
nedelja, 1. februar 2009 zaprt

1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Upravičeni projekti
4. Merila o izpolnjevanju pogojev
5. Merila za dodelitev podpore
6. Rok za oddajo vlog
7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
8. Spremembe v primerjavi s prejšnjimi leti1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.


2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodelitev podpore Skupnosti za prevajnaje in izdajanje evropske literature (Literary Translation Projects, Sklop 1.2.2) in s tem širjenje evropske literature med evropskimi državljani. Posebna pozornost bo namenjena:
a) prevajanju visokokakovostne evropske literature, namenjene čim širši javnosti in
b) prevajanju litereture iz držav, ki so postale članice EU od leta 2004 dalje.


3. Upravičeni projekti

Prevodni projekti vključujejo največ deset (10) leposlovnih del, ki se prevajajo iz enega v drug evropski jezik (tj. uradni jeziki držav upravičenk ter stara grščina in latinščina). Prevodni projekt traja največ 24 mesecev.
Finančna podpora EU znaša najmanj 2.000 in največ 60.000 EUR oz. 50 % vseh stroškov izdaje, in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev.
Predvidena proračunska sredstva razpisa za leto 2009 za Sklop 1.2.2 znašajo 2.000.000 EUR.


4. Merila o izpolnjevanju pogojev

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne založbe ali skupine založnikov, ki imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Makedonija in Turčija),
 • Srbija.

  5. Merila za dodelitev podpore

  Podpora bo dodeljena na podlagi meril za izključitev in meril upravičenosti, glede na poslovno in finančno sposobnost organizacije, končna odločitev pa bo sprejeta na podlagi sledečih meril za dodelitev podpore:
  1. stopnja dejanske evropske dodane vrednosti;
  2. pomen dejavnosti za posebne cilje programa;
  3. raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti;
  4. obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo rezultate, ki dosežejo cilje programa;
  5. obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo;


  6. Rok za oddajo vlog

  1. februar 2009

  Do konca trajanja programa Kultura, tj. do konca leta 2013, velja isti datum za oddajo vlog za prevodne projekte, tj. 1. februar.


  7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
 • Vodnik po programu Kultura
 • Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
 • FAQ (ki jih je pripravila EACEA)

  8. Spremembe v primerjavi s prejšnjimi leti

  Uspešni prevodni projekti, katerih vrednost je enaka ali višja kot 20.000 EUR, bodo prejeli avans v višini 70% vrednosti podpore.
  V primeru zaprošanja za podporo višjo od 25.000 EUR, je potrebno prijavi priložiti Obrazec o finančni sposobnosti (Financial Capacity Form).