Promocija – festivali 2004-2013

Program
MEDIA (2007-2013) 
Leto
2005 - 2012 
Oznaka
EACEA 29/12 
Rok
petek, 16. november 2012 zaprt
torek, 30. april 2013 zaprt

Glavni poudarki razpisa

Prijava na razpis se priporoča festivalom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • posvečajo posebno pozornost evropskim avdiovizualnim delom, posebej če spodbujajo predvajanje del iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo
  • posvečajo posebno pozornost nenacionalnim evropskim delom in programsko spodbujajo geografsko raznolikost
  • s stranskimi dogodki zagotovijo mednarodno udeležbo filmskih ustvarjalcev
  • razvijajo dogodke za spodbujanje prisotnosti mladih gledalcev
  • pokažejo povečanje obiska gledalcev
  • organizirajo različne dogodke za medijsko vzgojo (recimo filmsko vzgojo) v tesni navezi s šolami in drugimi inštitucijami
  • predstavijo konkretno, realistično in strateško zasnovan razvojni načrt iz umetniškega, organizacijskega in finančnega vidika.

Upravičeni organizatorji

Do sredstev so upravičene evropske družbe, ki organizirajo avdiovizualne festivale.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

“Avdiovizualni festival” je festival, ki v svoj program uvršča izvirna in igrana dela (celovečerni igrani filmi, dokumentarni, animirani, kratki filmi).

Upravičeni festivali

Festival, ki želi biti upravičen do podpore, mora prikazati v svojem celotnem programu vsaj 70% evropskih filmov iz vsaj desetih različnih držav članic programa MEDIA. Prijave “evropskega dela festivala” znotraj večjega festivala niso upravičene. Družba, ki prijavlja več festivalov, mora oddati vsako vlogo posebej. Festivali, ki se osredotočajo samo na točno določeno področje (npr. na arheologijo, antropologijo, medicino, ornitologijo, znanost, okolje, turizem, šport, oglaševanje, glasbo, videoigre ipd.), niso upravičeni do podpore.

Evropski filmi so filmi, ki prihajajo iz držav članic programaMEDIA.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Evropska dimenzija projekta (odstotek evropskih filmov) 15 %
Kulturna in geografska raznolikost (odstotek filmov iz drugih držav MEDIA, odstotek filmov iz držav MEDIA z nizko produkcijsko zmogljivostjo, zastopanost MEDIAdržav v programu) 20 %
Kakovost in inovativnost programa (razpon, vsebina in izvirnost programa v primerjavi z drugimi evropskimi festivali, struktura programa, različnost predstavljenih žanrov, izvirnost festivalskih akcij) 10 %
Vpliv na občinstvo (razpon občinstva, akcije za promocijo evropskega avdiovizualnega programa občinstvu, akcije za promocijo medijske pismenosti posebej na področju filmske vzgoje) 30 %
Vpliv na promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih del (prodajna uspešnost, mehanizmi za pospeševanje dostopnosti do trga mladim filmskim ustvarjalcem in spodbujanje promocije in distribucije evropskih celovečercev, akcije za promocijo programa izven festivala in sodelovanje z drugimi evropskimi festivali) 15 %
Udeležba strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije (število in raznolikost prisotnih strokovnjakov) 10 %

Obseg in vrsta podpore

Podpora Komisije obsega do 50 % vseh upravičenih stroškov. Projekti, ki krepijo evropsko jezikovno in kulturno raznolikost, so upravičeni do podpore 60 % vseh stroškov.

Najvišja podpora znaša 75.000 evrov na festival, najnižja podpora znaša 10.000 evrov.

UPRAVIČENI STROŠKI:

  • kopije evropskih filmov in z njimi povezani stroški(prevoz, podnasljavljanje, prevajanje, odstop pravice za predvajanje – an. screening fee)
  • gostje, ki predstavljajo evropske filme in z njimi povezani stroški (potni stroški, stroški bivanja v okvirih pogojev Evropske komisije – http://ec.europa.eu/ …)
  • stroški festivalskega kataloga in programskega lista(stroški, povezani s pripravo, prevodom in tiskanjem uradnega kataloga).

MEDIA s tem razpisom sofinancira samo stroške v zvezi z evropskimi filmi, morate pa v prijavnih obrazcih za proračun specificirati tudi ostale stroške (stroški osebja, potovanj, posredni stroški, stroški najema prostorov in opreme, stroški promocije, stroški v zvezi s kopijami neevropskih filmov).

DRŽAVE, UPRAVIČENE DO PODPORE

Do podpore so upravičeni festivali iz obstoječih držav članic programa MEDIA.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Za upravičene stroške se na prošnjo prijavitelja upoštevajo stroški, ki so nastali od dneva vložitve aplikacije in največ dva meseca po koncu festivala.

Navodila in obrazci

Razpis trenutno ni odprt.