Podpora za posamezne projekte 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 17/2019 
Rok
sreda, 13. november 2019 rezultati
torek, 12. maj 2020 rezultati

Rezultati za rok 12. maj 2020

Sredstva za razvoj posameznih filmskih projektov so na spomladanskem roku razpisa prejele slovenske produkcijske hiše Temporama (30.000 EUR), Zavod December (30.000 EUR) in Petra Pan Films (25.000 EUR) – skupaj 85.000 EUR! Več informacij tukaj. Iskrene čestitke!

Rezultati za rok 13. november 2019

Izvajalska agencija je 11. maja 2020 objavila rezultate novembrskega roka razpisa za podporo ev. filmskim festivalom. Med 64 podprtimi projekti,  ni projektov  iz Slovenije. Več informacij: EACEA

Namen podpore

Cilj podpore je večati zmogljivost evropskih neodvisnih AV producentov in spodbujati mednarodne koprodukcije. Sredstva so namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih del, ki so namenjena mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu (komercialnemu) prikazovanju.Projekt mora imeti visok ustvarjalni potencial, ki zrcali kulturno raznolikost ter razviden evropski in mednarodni distribucijski potencial. Nastajati mora v sodelovanju ustvarjalcev iz več držav, članic podprograma MEDIA, ter že od razvojne faze zastaviti premišljeno in trajnostno naravnano trženjsko in distribucijsko strategijo.Podprto bo približno 135 projektov iz vse Evrope (v okviru obeh rokov za prijave).

Upravičeni prijavitelji

Izkušene neodvisne evropske produkcijske hiše, katerih glavna dejavnost je produkcija AV del in so registrirane vsaj 12 mesecev v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA. Seznam držav upravičenk je na voljo tukaj.
Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke* na področju AV produkcije vsaj enega upravičenega AV dela (ki ustreza pogojem prijave) v zadnjih petih letih in njegove nedavne mednarodne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (oziroma od 1. 1. 2017 do dneva prijave) v vsaj eni tuji državi.Upravičeni načini nedavne distribucije in pripadajoča dokazila so izključno:
– prikazovanje v kinematografih in/ali na TV (dokazilo o datumu začetka kinematografske/TV distribucije; pogodbe NE pridejo v poštev);
– komercialna spletna/multiplatformska distribucija (dokazilo o prihodkih v omenjenem referenčnem obdobju).Prijavitelj mora ob prijavi dokazati, da ima večinske avtorske pravice za predlagani projekt ter finančno in operativno zmožnost njegove izvedbe. V primeru koprodukcij je upravičena delitev pravic v razmerju 50–50.

*COVID-19 ukrep: V primeru, da je bila mednarodna komercialna distribucija vašega predhodnega (referenčnega) AV dela načrtovana v času izbruha koronavirusa in je zaradi trenutne situacije preklicana/prestavljena, za to pa imate ustrezna dokazila, jih priložite prijavi. Ocenjevalna komisija bo dokazila preverila in ocenila njihovo usklajenost z merili za upravičeno prijavo.

Neupravičeni prijavitelji

Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV postajami (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj) se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave.
Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

Upravičeni projekti

Upravičene so razvojne dejavnosti za AV dela, ki so namenjena:
a) prikazovanju v kinematografih: igrani filmi, animirani filmi in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo vsaj 60 minut;
b) televizijskem prikazovanju in razširjanju na digitalnih platformah:
igrani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 90 minut;
ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 50 minut (v primeru nanizank je trajanje posamezne epizode vsaj 25 minut);
animirani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 24 minut;V primeru nelinearnih del, namenjenih digitalnemu predvajanju (npr. VR ali AR) mora biti zgoraj navedeno trajanje posameznih del vezano na uporabniško izkušnjo.Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).Če ima projekt v razvoju že ustvarjen interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number ISAN ali (b) Entertainment Identifier Registry EIDR, ga je treba v prijavi tudi navesti. V vsakem primeru, če bo projektu dodeljeno sofinanciranje, mora biti tak identifikator ustvarjen pred koncem projekta (oz. oddajo končnega poročila). Če je registracija ISAN / EIDR številke narejena v času trajanja projekta (med dnevom prijave in oddajo končnega poročila), velja za upravičeni strošek. Namen navedbe identifikatorja je omogočanje sledljivosti projekta.

Merila za dodelitev podpore

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatne avtomatične točke:
Pomen in evropska dodana vrednost (55 točk): kakovost projekta in potencial za evropsko distribucijo.
Kakovost vsebine in dejavnosti (10 točk): kakovost razvojne strategije.
Razširjanje rezultatov projekta (25 točk): kakovost evropske in mednarodne distribucijske in tržne strategije.
Učinek in trajnost (10 točk): kakovost finančne strategije in potencialna izvedljivost projekta.Dodatnih 5 točk se lahko dodeli projektom, ki so namenjeni zlasti mlademu občinstvu (do 16. leta starosti). Slednje se dokazuje s primerno vsebino in strategijo trženja. Velja samo za igrane in dokumentarne projekte.Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti Smernice za prijavo projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Vrsta in obseg podpore

Za razvoj vsebine posameznega projekta se dodeli pavšal oz. fiksni znesek (lump sum), ki je nespremenljiv in je vezan na opredeljeni žanr in način distribucije AV dela:
– v primeru animiranih filmov 60.000 EUR;
– v primeru igranih filmov: 50.000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije enak/večji od 1,5 milijona EUR ali 30.000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije manjši od 1,5 milijona EUR;
– v primeru ustvarjalnih dokumentarnih filmov 25.000 EUR.Proračun razpisa EACEA 17/2019 je 5,4 milijona EUR.

POMEMBNO: Minimalno 27 % zgoraj navedenega proračuna celotnega razpisa je vnaprej rezerviranega za projekte prijaviteljev iz držav z nizko AV zmogljivostjo, a le v primeru, da ti dosežejo najmanj 75 od 100 točk.

Upravičeni stroški

Ob prijavi se stroški razvoja posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:
– ustvarjalni razvoj projekta;
– produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta;
– osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve.

POMEMBNO – ZAČETEK PROJEKTA: Aktivnosti v okviru projekta se lahko začnejo po podpisu pogodbe oz. po prejemu obvestila o uspešni prijavi s strani EACEA. Trajajo lahko največ 30 mesecev. Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek razvojnih aktivnosti (oz. če razvojni proces projekta že poteka in ga ni mogoče ustaviti v času trajanja postopka izbire), kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge.

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Participant Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite:– SMERNICE ZA PRIJAVO 2020, in sicer A del – Splošne smernice in B del – Podrobne smernice za razpis EACEA 17/2019
VODIČ Z NAVODILI ZA PRIJAVITELJE (vsebuje tudi odgovore na pogosta vprašanja).Priporočljivo je prebrati tudi:
Navodila za ocenjevanje projektov
Model odločbe o sofinanciranju
Model končnega poročila

KORAKI
A. vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (skupaj do max. 10 MB).

POZOR: Podatki, ki jih je potrebno navesti v prilogah, NE smejo biti v obliki prenosljivih podatkov (npr. povezave na Wetransfer ali Dropbox). Upravičene so samo povezave do materialov, kot so slike z visoko ločljivostjo ali avdiovizualnih predstavitvenih materialov (trailerji, showreels …).

Seznam obveznih prilog:
Vsi spodaj navedeni uradni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA:

Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu) naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment do 10 strani, sinopsis, režijsko eksplikacijo, opis vizualnih elementov, zgodboris ipd.). Podrobnejša navodila za strukturiranje opisa projekta glede na žanr so navedena v Vodiču z navodili za prijavitelje (str. 25–26).

1. Proračun in finančni načrt projekta (obrazec)
2. Častna izjava prijavitelja (obrazec)
3. Predhodne izkušnje prijavitelja(obrazec)
4. Finančna in koprodukcijska dokazila za projekt in predhodna referenčna dela (v word ali pdf formatu – glej predlog strukture dokumenta)

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
13. nov. 2019 do 17.00 dec.–apr. 2020 maj 2020 jun.–jul. 2020 Po podpisu sporazuma ali obvestilu o prejeti podpori ali* dnevu prijave
12. maj 2020 do 17.00 maj–okt. 2020 nov. 2020 nov.–dec. 2020

*Izključno v primerih, ko narava projekta zahteva prejšnji začetek projekta – in je razlog ustrezno utemeljen v prijavi – kot začetek obdobja upravičenosti stroškov velja datum oddaje prijavne vloge (gl. točko 3. (Timetable) Podrobnih smernic za prijavo).

Po sklenitvi sporazuma Izvajalska agencija EACEA na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:
– 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma;
– preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec tehničnega končnega poročila je del Odločbe o sofinanciranju).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić in Ines Kežman.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

POZOR: Po novem je treba namesto celotnega scenarija oddati le njegov vzorec, ki naj skupaj z dialoškimi deli obsega največ 20 strani. Omejitve obsega (števila strani) ustvarjalnega gradiva, ki ga predstavljate v Prilogah 1 in 5, so sedaj namreč strogo določene. Treba se jih je nujno držati, saj ocenjevalci niso obvezni pregledati in upoštevati gradiva, ki presega zadane omejitve. Za več informacij dobro preberite Navodila za prijavitelje (predvsem str. 25-26).

Projekt je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 13. novembra 2019 oz. 12. maja 2020.

COVID-19 ukrep, ki se nanaša na dokazilo o predhodnih dosežkih na področju AV produkcije: V primeru, da je bila mednarodna komercialna distribucija vašega predhodnega (referenčnega) AV dela načrtovana v času izbruha koronavirusa in je zaradi trenutne situacije preklicana/prestavljena, za to pa imate ustrezna dokazila, jih priložite prijavi. Ocenjevalna komisija bo dokazila preverila in ocenila njihovo usklajenost z merili za upravičeno prijavo (glej tudi zavihek “Upravičeni prijavitelji”.