Podpora za mobilnost umetnikov in/ali kulturnih delavcev

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop 
Leto
2019 
Oznaka
EAC/S06/2019 
Rok
petek, 27. september 2019 zaprt

Namen razpisa

Evropska komisija je junija 2019 v okviru medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen testiranju različnih oblik podpore mobilnosti umetnikov in kulturnih delavcev (EACEA/S06/2019). Rezultati podprtih aktivnosti v okviru tega razpisa, skupaj z rezultati pilotnega projekta i-Portunus (https://ced-slovenia.eu/i-portunus-nova-podpora-za-individualno-mobilnost/), bodo podlaga za pripravo nove sheme za mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev v finančni perspektivi 2021–2027.

Dva glavna cilja razpisa sta:
– preizkusiti izvedljivo in učinkovito shemo mobilnosti za umetnike in kulturne strokovnjake, ki bi delovala kot dopolnilo že obstoječim shemam mobilnosti, ki so na voljo na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni;
– oblikovati politična priporočila za Evropsko komisijo, Evropski parlament in države članice z namenom celovitega izvajanja tovrstnega sistema v naslednji generaciji programa EU Ustvarjalna Evropa (2021-2027).

Upravičeni prijavitelji

Predlog mora predložiti konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov, ki prihajajo iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa. Izjemoma lahko vlogo vloži en vlagatelj pod pogojem, da je sestavljen iz več pravnih oseb, ki izpolnjujejo merila upravičenosti.

Prijavitelj mora izkazati:
– najmanj 5 let izkušenj v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih;
– izkušnje pri organizaciji dejavnosti na področju mobilnosti za umetnike in/ali kulturne strokovnjake na evropski in mednarodni ravni;
– izkušnje z vodenjem vsaj dveh projektov na visoki ravni v zadnjih 5 letih na evropski in/ali mednarodni ravni;
– sposobnost tekočega sporazumevanja v vsaj dveh jezikih EU, vključno z angleščino (raven C1).

Pomembno: Upoštevajte, da morajo organizacije iz Združenega kraljestva merila o izpolnjevanju pogojev izpolnjevati celotno obdobje trajanja projekta.

Upravičeni projekti

Do podpore bodo upravičeni prijavitelji (upravičenci), ki bodo razvili kratkoročne ukrepe za individualno mobilnost (v trajanju od 7 do 60 dni) z zagotavljanjem finančne podpore umetnikom in/ali strokovnjakom na področju kulture ob upoštevanju rezultatov in priporočil projekta i-Portunus in uporabe elektronskega portala i-Portunus ter drugih orodij ter skladno s členom 204 finančne uredbe EU.

Taka finančna podpora se lahko zagotovi v okviru ene od naslednjih shem, odvisno od tega, ali postopek izbora posameznega umetnika ali kulturnega strokovnjaka izvaja neposredno upravičenec ali pa je le-ta prenesen na gostiteljsko organizacijo:

a) Enostopenjska shema, pri kateri upravičenec posreduje finančno podporo neposredno posameznim umetnikom in kulturnim delavcem;
b) Dvostopenjska shema, v okviru katere upravičenec zagotavlja finančno podporo izbrani instituciji gostiteljici, ki bo delovala kot posrednik in prerazporedila sredstva posameznim umetnikom in kulturnim delavcem.

Predlogi morajo prispevati k naslednjim ciljem:
– obveščanje o možnostih financiranja mobilnosti umetnikov in/ali kulturnih delavcev;
– izvajanje (financiranje) sheme mobilnosti umetnikov in/ali kulturnih delavcev;
– analiza in priporočila o možnostih financiranja mobilnosti umetnikov in/ali kulturnih delavcev.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost in evropska dodana vrednost (20): Ocenjuje se ustreznost predloga glede na cilje razpisa, vključno z njegovo evropsko razsežnostjo, inovativnostjo in medsektorsko dimenzijo.
Kakovost vsebine in dejavnosti (40): Ocenjujejo se jasnost pri opisu dejavnosti, učinkovitost in utemeljitev predlagane metodologije in organizacije, vključno s kakovostjo delovnega načrta in njegovim spremljanjem, stroškovna učinkovitost ter doseg in povezanost z ustvarjalnimi sektorji.
Razširjanje rezultatov projekta (30): Ocenjujejo se primernost predlagane strategije razširjanja rezultatov ter učinek in doseg pričakovanih rezultatov.
Organizacija projektne ekipe (10): Ocenjuje se jasna in primerna razdelitev nalog med člani ekipe, učinkovitost organizacije za pripravo, izvedbo in nadzor različnih vidikov sheme mobilnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun razpisa znaša 1,5 milijona EUR.
Zaprositi je možno za največ 750.000 EUR in največ 80 % vseh upravičenih stroškov. Podporo bosta predvidoma prejela dva konzorcija.

Rok za prijavo in časovnica

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Začetek projekta
Junij 2019

27. 9. 2019

do 17.00

Okt./nov. 2019 Nov./dec. 2019 Januar 2020 Februar 2020

Projekt lahko traja največ 16 mesecev.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Evropske komisije:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/mobility-scheme-artists-cultural-professionals
Razpis EACEA/S06/2019 (ang). (https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/eac-s06-2019-call-proposals.pdf)Prijavni obrazec in vse priloge je treba poslati po pošti na naslov, naveden v razpisni dokumentaciji. Prijave poslane prek faksa ali elektronske pošte ne bodo upravičene.