Razvoj projektov – “i2i Audiovisual” 2004-2013

Program
MEDIA (2007-2013) 
Leto
2005 - 2012 
Oznaka
EACEA 34/2012 
Rok
ponedeljek, 7. januar 2013 zaprt
petek, 7. junij 2013 zaprt

Upravičene družbe

Podpora “i2i Audiovisual” je namenjena dostopu neodvisnih evropskih produkcijskih družb do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij.

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

“Neodvisne” pomeni, da so neodvisne od izdajateljev televizijskega programa, tj. največ 25 % delniškega kapitala produkcijske hiše je v lasti enega izdajatelja televizijskega programa (50 % kadar je vpletenih več izdajateljev televizijskega programa) ali kadar se v triletnem obdobju manj kot 90 % prihodkov produkcijske hiše ustvari s prodajo enemu izdajatelju televizijskega programa.

Produkcijske družbe pomeni družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del.

Upravičeni projekti

  • igrani filmi, dolgi najmanj 50 minut
  • animirani filmi, dolgi najmanj 24 minut
  • kreativni dokumentarni filmi, dolgi najmanj 25 minut

Upravičeni projekti so lahko namenjeni predvajanju na televiziji ali v kinematografih, lahko pa so tudi enkratni (one-off) projekti ali serije.

Dostop do sredstev programa MEDIA omogočajo evropski filmi.

EVROPSKI FILM

Film je evropski, kadar so ga v večini producirale družbe s sedežem v eni ali več državah, ki sodelujejo v programu MEDIA, in kadar je znaten delež sodelujočih strokovnjakov državljanov ali prebivalcev držav, ki sodelujejo v programu MEDIA.

O znatnem deležu govorimo, kadar je vsaj 10 od 19 točk, navedenih v nadaljevanju, evropskih.

Režiser 3 točke
Scenarist 3 točke
Skladatelj 1 točka
Igralec 1 2 točki
Igralec 2 2 točki
Igralec 3 2 točki
Oblikovanje produkcije 1 točka
Direktor fotografije 1 točka
Montažer 1 točka
Zvok 1 točka
Lokacija snemanja 1 točka
Laboratorij 1 točka
Skupaj: 19 točk

Vrsta podpore

Dostop do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij omogočajo trije moduli:

  • Modul 1 – podpora za stroške “zavarovanja”
  • Modul 2 – podpora za stroške “jamstva za dokončanje”
  • Modul 3 – podpora za “finančne stroške”

MODUL 1: PODPORA ZA STROŠKE “ZAVAROVANJA”

Posebne filmske in avdiovizualne zavarovalne police so dodatno jamstvo za banke in finančne institucije glede tveganj, povezanih z avdiovizualno produkcijo.

Namen tega modula je sofinancirati stroške teh zavarovalnih polic s subvencioniranjem nekaterih od obveznih premij in tako olajšati dostop do financiranja s strani bank in finančnih institucij. MEDIAkrije največ 50% stroškov zavarovanja (60% za države z nizko produkcijsko zmogljivostjo), vendar ne več kot 50.000 evrov na projekt.

MODUL 2: PODPORA ZA STROŠKE “JAMSTVA ZA DOKONČANJE PROJEKTA”

Pridobitev jamstva za dokončanje projekta je pogosto ključni element pri odločitvi banke ali finančne ustanove glede financiranja filma in/ali avdiovizualnega projekta. Ta jamstva zmanjšajo tveganje pri financiranju avdiovizualnega dela za banke, finančne institucije in investitorje. Posledica tega je lažji dostop do bančnega financiranja.

Cilj tega modula je sofinancirati stroške jamstva za dokončanje projekta in tako olajšati dostop do financiranja s strani bank in finančnih institucij. MEDIA krije največ 50% stroškov jamstva za dokončanje projekta (60% za države z nizko produkcijsko zmogljivostjo), vendar ne več kot 50.000 evrov na projekt.

MODUL 3: PODPORA ZA “FINANČNE STROŠKE”

Namen tega modula je znižati finančne stroške, povezane s financiranjem s strani bank in finančnih institucij. Znesek subvencije se izračuna v skladu s pogoji bančne pogodbe o financiranju in oceno upravičenih finančnih stroškov. MEDIA krije največ 50% upravičenih in dejansko plačanih finančnih stroškov (60% za države z nizko produkcijsko zmogljivostjo), vendar ne več kot 50.000 evrov na projekt.

Merila za izbor projektov

ZA MODUL 1: STROŠKI ZAVAROVANJA

Prosilci iz držav z nizko avdiovizualno zmogljivostjo morajo predložiti podpisano zavarovalno pogodbo, ki krije faze predprodukcije, produkcije in postprodukcije projekta, za najmanj 5.000 evrov.

Prosilci iz Francije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije morajo predložiti tudi kreditno pogodbo.

ZA MODUL 2: JAMSTVO ZA DOKONČANJE PROJEKTA

Prosilec mora predložiti podpisano jamstvo za dokončanje projekta.

ZA MODUL 3: FINANČNI STROŠKI

Prosilec mora imeti kreditno pogodbo za financiranje projekta.

Za namen tega razpisa za zbiranje predlogov “kreditna pogodba” pomeni kakršno koli pogodbo o financiranju, sklenjeno z banko ali finančno institucijo (na primer diskontiranje, financiranje primanjkljaja itd.)

Ta razpis zadeva projekte s produkcijskimi proračuni, ki se vsaj v 50 % financirajo iz evropskih virov.

Za prijavo na rok 7. 1. 2013 se produkcija projekta ni smela začeti pred 1. 7. 2012 (od tega dne se začnejo upoštevati tudi stroški, povezani s pogodbami), vsaj ena pogodba pa mora biti podpisana med 1. 7. 2012 in 7. 1. 2013. Stroški zavarovanja, stroški jamstva za dokončanje in drugi finančni stroški za projekte, katerih produkcija se je začela po 1. 7. 2012, pogodbe pa so bile podpisane pred tem datumom, bodo upravičeni samo od 1. 7. 2012 naprej.

Za prijavo na rok 7. 6. 2013 se produkcija projekta ni smela začeti pred 1. 12. 2012 (od tega dne se začnejo upoštevati tudi stroški, povezani s pogodbami), vsaj ena pogodba pa mora biti podpisana med 1. 12. 2012 in 7. 6. 2013. Tehnično to pomeni, da se producent, ki podpiše pogodbo med 1. 12. 2012 in 7. 1. 2013, ima možnost prijaviti na januarski ali junijski rok. Stroški zavarovanja, stroški jamstva za dokončanje in drugi finančni stroški za projekte, katerih produkcija se je začela po 1. 12. 2012, pogodbe pa so bile podpisane pred tem datumom, bodo upravičeni samo od 1. 12. 2012 naprej.

V primeru koprodukcije mora biti družba prosilka glavni koproducent. Če družba prosilka ni glavni koproducent, mora biti ta družba tista, ki sklene zadevno pogodbo s finančno institucijo. V vseh primerih koprodukcije morajo drugi koproducenti pooblastiti družbo prosilko za sklepanje kakršnih koli morebitnih sporazumov z Evropsko komisijo. Projekti, ki so prejeli podporo na MEDIArazpisu “Podpora za TV oddajanje evropskih avdiovizualnih del” niso upravičeni do podpore na tem razpisu. Stroški tax-shelterja niso upravičeni do povrnitve.

Merila za dodelitev podpore

Upravičeni predlogi/projekti bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

Št. Pogoj Najvišje število točk
1. Projekti, pridobili podporo MEDIA za razvoj individualnih projektov za večje države in/ali skupine projektov za države s nizko avdiovizualno zmogljivostjo 25
2. Projekti, ki so upravičeni do kreditnega financiranja največ 25
2.1.Kreditna pogodba 20
2.2 Izdajatelj je kreditna in/ali finančna ustanova iz EU, ki ima sedež v drugi državi kot producentska družba prijaviteljica 5
3. Projekti iz držav s nizko avdiovizualno zmogljivostjo 25
4. Projekti iz držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004 ali pozneje (Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija), in iz Hrvaške 15
5. Projekti evropske razsežnosti: koprodukcija več kot ene države, ki sodeluje pri programu MEDIA največ 10
5.1 Koprodukcijska pogodba 5
5.2 Koproducent(-i) iz držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004 ali pozneje, in iz Hrvaške 2 točki na koproducenta
5.3 Koproducent(-i) iz držav z veliko avdiovizualno zmogljivostjo/držav z majhno avdiovizualno zmogljivostjo 1 točka na koproducenta
5.4 Koproducent(-i) iz držav, ki ne sodelujejo v programu MEDIA 0,5 točke na koproducenta
Skupaj 100

V okviru razpoložljivega proračuna bo finančna pomoč dodeljena projektom, ki bodo na podlagi zgornjih meril zbrali največ točk.

Če bo v skladu z zgornjim postopkom več projektov zbralo isto število točk, bo samo za te projekte uporabljeno še naslednje merilo:

Mednarodni distribucijski potencial Najvišje število točk
Svetovna distribucija, vključena v pogodbo(-e) 10
Distribucija v tujih državah, vključena v pogodbo(-e) 5

Projekti s pogodbo o svetovni distribuciji bodo prejeli največ 10 točk.

Obseg podpore

Finančni prispevek Komisije ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov, 60 % za države z nizko produkcijsko zmogljivostjo.

Družba lahko zaprosi za podporo med 5.000 in 50.000 evrov na projekt oz. 100.000 evrov na družbo. Isto podjetje se lahko na tem razpisu prijavi z največ dvema projektoma.

Prijava projekta za i2i Audiovisual podporo je možna samo enkrat (ponovna prijava ni možna v nobenem primeru, tj. ne glede na rok, razpis ali leto razpisa).

Proračun za razpis EACEA 34/2012: 1,5 milijone evrov.

Navodila in obrazci

Razpis trenutno ni odprt.

Rezultati prejšnjih razpisov

Št. razpisa Rezultati
34 / 2012 za rok 07. 01. 2013
17 Kb – za rok 07. 06. 2013
24 / 2011 162 Kb – za rok 06. 01. 2012
za rok 06. 06. 2012
27 / 2010 13 Kb – za rok 10. 01. 2011
194 Kb – za rok 06. 06. 2011
17 / 2009 60 Kb – za rok 05. 02. 2010
110 Kb – za rok 07. 07. 2010
28 / 2008 48 Kb – za rok 02. 02. 2009
64 Kb – za rok 07. 07. 2009
29 / 2007 47 Kb – za rok 14. 01. 2008
24 Kb – za rok 07. 07. 2008
11 / 2007 12 Kb – za rok 06. 07. 2007
13 / 2006 11 Kb – za rok 02. 02. 2006
03 / 2006 14 Kb – za rok 10. 07. 2006
03 / 2005 12 Kb – za rok 15. 07. 2005
16 Kb – za rok 16. 01. 2006