Modules for master degrees in art and science

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop 
Leto
2017 
Oznaka
EAC/S23/2017 
Rok
torek, 10. oktober 2017 rezultati

Rezultati za rok 10. oktober 2017

Med štirimi izbranimi projekti razpisa »Modules for master degrees in art and science« DG Connect je eden tudi iz Slovenije. Evropska komisija bo podprla magistrski program na področju umetnosti in znanosti, ki ga je zasnovala Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici – čestitamo! VEČ.

Namen podpore

Podpora je namenjena interdisciplinarnemu pristopu povezovanja učnih vsebin v kulturnih in umetniških magistrskih študijskih programih, s ciljem povezati ustvarjalnost s tehnološkimi in digitalnimi veščinami ter podjetniškimi spretnostnimi diplomantov kulturno-umetniških študijskih smeri.Ukrep se bo izvajal prek oblikovanja in izvajanja inovativnih učnih okolij na magistrskem študijskem programu, ki bo povezoval umetnost, kulturo, znanost, tehnologijo ipd. področja. Moduli morajo ponuditi inovativne pristope poučevanja in učenja umetnosti in kulture, vključujoč IKT in podjetniške veščine.

Upravičeni prijavitelji

Do podpore bodo upravičeni projekti, ki bodo vključevali vodjo projekta (visokošolska ustanova) in vsaj dva partnerja (visokošolski zavod; javna ali zasebna organizacija iz kulturnih, AV in ustvarjalnih sektorjev; majhno, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštitut; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; posrednik ali združenje, ki zastopa podjetja; akreditacijski, certifikacijski ali kvalifikacijski organ) s sedežem v vsaj treh različnih državah, članicah programa Ustvarjalna Evropa:
– države članice EU,
– države EGP/EFTA: Islandija in Norveška.Vsaj en partner mora biti kulturni ali avdiovizualni izvajalec, dejaven v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, kot je opredeljeno v členu 2 Uredbe št. 1295/2013 o programu Ustvarjalna Evropa.

Upravičene aktivnosti

Upravičene bodo naslednje aktivnosti:
– obdobje priprave programa: oblikovanje inovativnega multidisciplinarnega modula, ki bi ustrezal obstoječim magistrskim študijskim programom;
– obdobje izvajanja: izdelava prototipov, uvajanje, testiranje, potrjevanje in izboljšanje, vključno z vključevanjem v obstoječe glavne programe;
– konference, seminarji, dejavnosti vzajemnega učenja in usposabljanja;
– ukrepi za vzpostavitev omrežij;
– izmenjava metodologij in dobrih praks;
– študije, analize, načrtovanje projektov;
– ukrepi ozaveščanja in razširjanja.Projekt lahko traja največ 28 mesecev in se mora zaključiti do 31. julija 2020.

Merila izbora

Projekti bodo ocenjeni na podlagi meril, ki se nanašajo na:
– ustreznost vsebine projekta (25 točk);
– kakovost vsebine projekta, tj. zasnova in izvedba projekta (25 točk);
– kakovost partnerskega sodelovanja (25 točk);
– razširjanje in potencialni vpliv projekta (25 točk).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun razpisa znaša 1,5 milijona EUR, Komisija bo podprla največ štiri projekte.
Podpora za posamezni projekt bo znašala največ 500.000 EUR oz. do 80 % upravičenega proračuna projekta.
Na spletni strani DG CONNECT je objavljen razpis (EAC/S23/2017), kjer je dostopna tudi razpisna dokumentacija. Prijavni obrazci so dostopni prek https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-proposals/all, ki jih pošljete po pošti na naslov:European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology
Directorate I – Unit I3- Audiovisual Industry and Media Support Programmes
Office: BU25 05/130
1049 Brussels
BelgiumVloge, poslane po faksu ali elektronski pošti, ne bodo sprejete. Komisija vas kljub temu naproša, da ob oddaji vloge sporočite svojo kandidaturo na razpisu, in sicer na naslov CNECT-I3@ec.europa.eu.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo na razpis je 10. oktober 2017 do 23.59.
Natančnejšo časovnico preverite v razpisnem besedilu (01_Call for proposals, glej poglavje 3).

Svetovanje

Za dodatna vprašanja pišite do 30. septembra 2017 na CNECT-I3@ec.europa.eu.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo zbrani in objavljeni na spletnem mestu DG CONNECT tukaj.