LETO IZMENJAV MED LJUDMI V EU IN NA JAPONSKEM

Program
 
Leto
2005 
Oznaka
 
Rok
torek, 30. november 2004 zaprt

Ta razpis za sodelovanje v programu Kultura 2000 poteka v okviru Akcije 3, ki predvideva podporo posebnim kulturnim dogodkom z evropsko ali mednarodno dimenzijo. (Akcija 3 ni predmet splošnega razpisa, za katerega skrbi Kulturna stična točka Sloveniji.)


Akcija 3 programa Kultura 2000 omogoča, da Skupnost podpre “posebne kulturne prireditve, ki imajo evropske ali mednarodne razsežnosti” (2. člen odločbe št. 508/2000/ES). Priloga te odločbe določa, da bi morale “te prireditve, ki so vsebinsko in oblikovno obsežnejše, pri evropskem občinstvu vzbuditi precejšnje zanimanje in prispevati k povečanju občutka pripadnosti isti skupnosti, hkrati pa ga ozaveščati o kulturni raznolikosti držav članic, ter spodbuditi medkulturni in mednarodni dialog”.


Ti dogodki naj bi potekali po logiki množičnih dogodkov, namenjeni morajo biti širši javnosti, tako da se dajo prestaviti v več držav članic, če že ne v vse, in imeti morajo lahko prepoznavno evropsko dimenzijo. To so lahko skupne prireditve, ki temeljijo na tematskih, izobraževalnih in simboličnih dejavnostih, ki kažejo na primer kulturne težnje, ki so povezovale evropske države skozi stoletja evropskega znanja in izkušenj na področjih, kot je ohranjanje dediščine.


Na 11. vrhu EU-Japonska leta 2002 sta se EU in Japonska dogovorili, da leto 2005 določita za leto izmenjav med ljudmi v EU in na Japonskem. Splošen cilj leta 2005 je razvoj izmenjav, stikov in razumevanja med ljudmi na Japonskem in v Evropski uniji. Spodbudilo in pospeševalo bo neposredno izmenjavo in stike med ljudmi kot tudi prireditve in pobude za boljše vzajemno razumevanje evropske in japonske družbe ter kulture.


Leto 2005 organizirajo Evropska komisija, države članice EU in japonska vlada. V uradni program leta se lahko vključijo dejavnosti in programi dolgega niza področij, kot so izobraževanje, znanost in tehnologija, kultura, umetnost, ekonomija, politika in šport.


V zvezi s tem je julija 2004 Komisija prek svojega Generalnega direktorata za zunanje odnose objavila razpis za krepitev vezi med civilno družbo na Japonskem in v EU na splošno ter za pospešitev boljšega medsebojnega razumevanja državljanov Japonske in Evropske unije. Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji je zato odprl razpis za posebne akcije (Akcija 3 programa Kultura 2000), ki se nanašajo na kulturni dialog in kulturno sodelovanje.


SPLOŠNA PRAVILA RAZPISA
Skupni proračun projektov, ki bodo podprti s pomočjo tega omejenega razpisa ponudb, je približno 600.000 evrov. Financiranje bo odobreno približno trem (3) projektom, ki se nanašajo na eno področje kulture ali združujejo več področij kulture in pospešujejo medsebojno razumevanje evropske in japonske kulture ter potekajo na Japonskem. Prireditve morajo obvezno imeti evropsko razsežnost.


Na operativni ravni so cilj projekti sodelovanja med ustanovami več držav, ki prevzamejo odgovornost za operativni del. Projekte slovenskih prijaviteljev (vodij projektov) mora Komisiji predložiti Ministrstvo za kulturo RS prek stalnega predstavništva pri Evropski uniji. Neposredne predložitve projektov bodo odklonjene. Nadaljnje podrobnosti o predložitvi vlog so navedene pod točko 12.3 v specifikacijah.


Poleg projektnega vodje morata pri zasnovi in izvedbi projektov dejavno sodelovati vsaj dva (2) ali več soorganizatorjev iz vsaj dveh drugih držav, udeleženih pri programu Kultura 2000.


Vključitev pridruženega partnerja iz Japonske bo obravnavana kot prednost. Projekt ne sme trajati dlje kot 12 mesecev in mora – vsaj v glavnini – potekati v letu 2005. Pri projektih morajo sodelovati zasebne ali javne organizacije za kulturo in ustanove, pooblaščene za področje projekta, kot so zavodi za kulturo.


Kakovost projektov bo ocenjena po dogovorjenih in standardnih merilih. Podpora vsakemu izbranemu projektu ne sme presegati 200.000 evrov in 60 % skupnega upravičenega projektnega proračuna.


Poseben obrazec za vlogo je na voljo na spletni strani Komisije:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html


Prosimo vas, da projekte Ministrstvu za kulturo RS predložite najkasneje do 20.novembra 2004.
Za nadaljnje informacije se obrnite na Vesno Jurca Tadel, tel.: (01) 369 59 52.