Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop 
Leto
2020 
Oznaka
CNECT/i.3/2020/2738010 
Rok
petek, 21. avgust 2020 rezultati

Rezultati za rok 21. avgust 2020

Art kino mreža Slovenije kot partner sodeluje pri projektu Cinnovate.

Namen podpore

Pilotni pripravljalni ukrep je namenjen podpori kinematografom kot inovativnim kulturnim središčem v lokalnih skupnostih. V ospredju letošnjega razpisa so kulturne ustanove v krajih, ki so infrastrukturno slabše razviti glede na ponudbo filmske kulture ter hkrati trpijo za poledicami pandemije COVID-19.Lokalni kinematografi namreč delujejo kot stične točke oz. centri kulturnega življenja lokalnih skupnosti. Imajo pomembno vlogo v kontekstu družbenega življenja; zagotavljajo možnosti izobraževanja in prispevajo k lokalnem gospodarstvu in s tem k razvoju na sploh. Kulturni, družbeni in gospodarski pomen prikazovalcev za lokalno okolje je treba v kontekstu posledic pandemije COVID-19 dodatno podpreti s spodbujanjem razvoja novih poslovnih modelov in interakcije z občinstvi ter pestro ponudbo najboljših evropskih avdiovizualnih in kulturnih vsebin.Pričakovani rezultati:
– oblikovanje inovativnih kulturnih središč, ki temeljijo na sodelovanju kinematografov in drugih organizacij za spodbujanje filmske kulture, vključno s spletnimi platformami;
– novi poslovni modeli za povezovanje z obstoječimi in doseganje novih občinstev (predvsem mladih) prek ponudbe kakovostnih in raznolikih evropskih AV in kulturnih ter vzgojnih vsebin;
– novi pristopi k kino izkušnji, kot osnova za nove modele kulturnega udejstvovanja predvsem v krajih, kjer kinodvoran in ostale kulturne infrastrukture primanjkuje ali pa le-ta trpi za posledicami pandemije COVID-19;
– podpora družbenemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti prek inovativnih projektov, ki upoštevajo učinke pandemije in kino-izkušnjo ponovno gradijo tako v njeni realni kot tudi virtualni dimenziji
– spodbujanje čezmejnega sodelovanja med kinematografi, spletnimi platformami in drugimi akterji v kulturi vključno in predvsem v krajih, kjer le-teh primanjkuje oz. v katerih je pandemija COVID-19 pustila globje posledice

Upravičeni prijavitelji

Prijavni konzorcij mora biti sestavljen iz vsaj treh organizacij iz treh različnih držav članic Evropske unije.
Člani konzorcija so lahko kinematografi ali druge kulturne organizacije, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, nepridobitne in pridobitne.
Fizične osebe niso upravičene do prijave.

Upravičeni projekti

Pripravljalni ukrep je namenjen testiranju novih kino-izkušenj, ki temeljijo na potrebah lokalnih občinstev in v ospredje dajejo:
1. Nove pristope k izkušnji obiskovanja kina
ter oblikovanje inovativnih kulturnih središč v kontekstu premagovanja posledic pandemije COVID-19 predvsem prek sodelovanja med kinematografi in platformami videa na zahtevo;
2. Razvoj občinstev in oblikovanje novih skupnosti
prek interaktivnih izkušenj (ki jih občinstva imajo priložnost dobiti prek številnih in raznolikih kulturnih in izobraževalnih dejavnostih).
Projektne aktivnosti lahko trajajo največ 18 mesecev in se morajo začeti med novembrom 2020 in marcem 2021.
Primeri nekaterih upravičenih dejavnosti:
– mednarodno sodelovanje med kino operaterji, kinodvoranami, platformami videa na zahtevo ali drugimi kulturnimi organizacijami;
– kurirana ponudba evropskih AV vsebin (vsaj 60 % del večinoma iz držav EU), različnih žanrov in formatov, ki kažejo kulturno raznolikost (npr. celovečerni filmi, TV serije, filmska dediščina, inovativni formati ipd.);
– izobraževalne dejavnosti (vključno s pogovori in ustvarjalnimi delavnicami v spletnem okolju) o temah, kot so kino, nove avdiovizualne tehnologije (VR itd.) in druge kulturne dejavnosti ali uprizoritvene umetnosti;
– inovativni pristopi, ki z namenom premagovanja posledic pandemije oživljajo kino-izkušnjo tako v realni kot virtualni dimenziji (npr. sodelovanje s platformami videa na zahtevo);
– promocijske in komunikacijske dejavnosti, vezane za dejavnosti projekta;
– dejavnosti, katerih namen je ustvariti in izboljšati sodelovanje in izmenjati dobre prakse;
– finančna podpora tretjim osebam.

Vrsta in obseg podpore

Finančna sredstva, ki so v okviru pripravljalnih ukrepov na voljo za uvajanje in preizkušanje novih pobud, bo Evropska komisija podeljevala največ tri leta. Pričujoči razpis je drug po vrsti razpis pripravljalnega ukrepa Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih in je za 2020 predvidenih skupaj 1,5 milijonov evrov (lani 2 mio eur). Podprtih bo približno 4–5 projektov.Najvišja podpora Evropske komisije posameznemu projektu letos znaša največ 70 % skupnih upravičenih stroškov projekta (za razliko od lani, ko je bila višina sofinanciranja 80 %) oz. največ 500.000 EUR.

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Pomen in evropska dodana vrednost (40 točk) 
Kakovost dejavnosti (40 točk) 
Kakovost in organizacija projektne ekipe in konzorcija  (20 točk)
Najvišje možno število točk: 100
Točkovni prag: 60 
Podroben opis razpisnih kriterijev je na voljo na str. 10 razpisnega besedila.
Celotna razpisna dokumentacija (razpisno besedilo, prijavnica in priloge ter primer pogodbe o sofinanciranju) je na voljo na spletni strani Evropske komisije.V imenu partnerskega konzorcija prijavo v pisni IN elektronski obliki odda vodja najkasneje do 7. avgusta 2020 do polnoči.Prijava mora biti pripravljena v angleškem ali francoskem jeziku.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati in podpis sporazuma
7. avgust 2020 september 2020 oktober 2020

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom sta kontaktni osebi na CED Slovenija Sabina Briški Karlić in Ines Kežman.

Novo

– Proračun pripravljalnega ukrepa je letos 1,5 mio EUR, kar je za 25 % manj kot lani. Gre za pomembno informacijo v kontekstu pričakovanega števila 4–5 podprtih uspešnih projektov.
– Za razliko od prve pripravljalne akcije (2019), letos stroški opreme niso več upravičeni, ampak je poudarek na eksperimentiranju in prilagajanjih kinematografov na posledice pandemije COVID-19.
– Dodatno je poudarjen nivo čezmejnega sodelovanja s pogojem oblikovanja konzorcijev, ki ga sestavljajo tri organizacije iz treh različnih držav.