Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem

Program
Sofinanciranje MJU 
Leto
2020 
Oznaka
 
Rok
ponedeljek, 17. avgust 2020 zaprt

Namen razpisa

S finančnim prispevkom za projekte NVO namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.Predmet javnega poziva (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) je je sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz:
– iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in
– s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2022.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske  organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem.Upravičen prijavitelj mora, na dan prijave na javni poziv, izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. da ima status nevladne organizacije, po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg)
  2. da je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem
  3. da je bil projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi prijavitelja projekta
  4. da se projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključi najkasneje do 31. 12. 2022, oziroma se je pričel izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) in se zaključi najkasneje do objave tega javnega poziva
  5. da projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, ni bil izbran na Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019),
  6. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v AJPES.
  7. da ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več
  8. da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije
  9. da zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje projekta, ne presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka
  10. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja)

Merila izbora

V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij preverila formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv. Strokovno komisijo je s pisno odločbo imenoval predstojnik ministrstva.Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje v enkratnem znesku.

Vrsta in obseg podpore

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2020 znaša 1.500.000 EUR.Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka za EU projekt ali projekt Urada za finančni mehanizem.Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).

(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež

Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 17.8.2020.Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro.O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, na predlog strokovne komisije, s sklepom odločil predstojnik ministrstva. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Rezultati poziva predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Navodila in obrazci za prijavo so dostopni prek spletne strani Ministrstva za javno upravo.

Svetovanje

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI POZIV ZA LETO 2020 ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA« (za Ludvik Štritof).Vprašanja je možno posredovati do vključno 10. avgusta 2020. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.