Distribucija – selektivna podpora 2019

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA 28/2018 
Rok
torek, 8. januar 2019 rezultati
torek, 4. junij 2019 rezultati

Rezultati za rok 4. junij 2019

Na razpis (EACEA 28/2018) je v drugem roku prispelo osemindvajset prijav prodajnih agentov iz Avstrije, Nemčije, Francije, Poljske in Velike Britanije. Komisija bo sofinancirala devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov v skupnem znesku 5.8 milijona EUR. Med partnerji so vključeni tudi trije slovenski distributerji. Več.

Rezultati za rok 8. januar 2019

Razpis za podporo selektivni distribuciji za 2019 je uvedel korenite spremembe, tako na vsebinski kot postopkovni ravni. Distributerji niso več samostojni prejemniki podpore, temveč partnerji prodajnih zastopnikov. Podporo na prvem razpisnem roku je prejelo devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov, med partnerji pa so vključeni tudi štirje slovenski distributerji. Več.

Namen podpore

Podpora je namenjena nadnacionalni distribuciji nenacionalnih evropskih filmov v kinematografih in na vseh drugih platformah na različnih ozemljih. Namen je tudi spodbujanje naložb v mednarodne prodajne dejavnosti (zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del), s ciljem doseganja čim širšega občinstva.
V ospredju podpore je tudi spodbujanje povezovanja produkcijske in distribucijske verige s ciljem izboljševanja kompetitivnosti (nenacionalnih) evropskih filmov.

Upravičeni prijavitelji

Prodajni zastopniki za nenacionalne evropske filme, ki izvajajo oz. koordinirajo nadnacionalne promocijsko-distribucijske dejavnosti za prikazovanje filma v kinematografih na različnih ozemljih. Prodajni predstavniki morajo izvajati promocijske kampanje v sodelovanju z najmanj 7 različnimi distributerji, ki v primeru uspešne prijave podporo za dejavnosti na svojem ozemlju kot partnerji (t. i. third parties) dobijo neposredno od prodajnega zastopnika.Prodajni zastopnik mora v zadnjih treh letih zastopati VSAJ tri filme, ki so bili predvajani v VSAJ petih različnih državah. Poleg tega mora s producentom filma skleniti sporazum o mednarodni distribuciji, ki mu zagotavlja pravico do distribucije filma v vsaj 15 državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.Prijavitelji morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in biti neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav.

Upravičeni projekti

Nadnacionalne kampanje za distribucijo upravičenih evropskih filmov, predložene v imenu skupine vsaj sedmih distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma. V skupini morajo biti vsaj trije distributerji iz držav z visoko/srednjo AV zmogljivostjo in najmanj dva iz držav z nizko AV zmogljivostjo, ki bodo zagotavljali distribucijo na svojih ozemljih.
Upravičeni filmi
– Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut.
Avtorske pravice za film ne smejo biti prvič pridobljene pred letom 2018.
Proračun filmov ne sme presegati 15 milijonov EUR.
– Producentska ekipa filma mora v večini prihajati iz držav, članic podprograma MEDIA.
– Filmi morajo obvezno biti opremljeni z interoperabilnim standardnim identifikatorjem za zagotavljanje sledljivosti, tj. International Standard Audiovisual NumberISAN ali Entertainment Identifier RegistryEIDR.Ostali pogoji upravičenosti filmov so navedeni v Podrobnih smernicah za razpis Selektivna distribucija (točka 6. 2.).

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih kvalitativnih meril:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): Ustreznost vsebine aktivnosti, vključno z mednarodno / evropsko / regionalno razsežnostjo glede na cilje razpisa (poudarek bo predvsem na partnerstvu z distributerji, koordinacijsko strategijo na evropski ravni in sodelovanju s producenti).
Kakovost vsebine in dejavnosti (45 točk): Kakovost marketinško-distribucijskih strategij (vključno s pričakovanimi rezultati), potencial filma za doseganje evropskega občinstva, in ustrezne nacionalne promocijske strategije ter stroškovna učinkovitost projekta.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (15 točk): Opis promocijske strategije za razširjanje rezultatov projekta v smislu povečanja učnika in trajnosti projekta (strategija povezovanja z digitalnimi platformami in distribucija na drugih ozemljih)
Koordinacija (10 točk): Metodologija, ki jo prijavitelj načrtuje za razdelitev podpore distributerjem ter spremljanje rezultatov in poročanje.Ocenjevalni kriteriji so bolj podrobno razloženi v Podrobnih smernicah za razpis Selektivna distribucija (točka 9).

Vrsta in obseg podpore

Razpoložljiv proračun razpisa EACEA 28/2018 (za oba roka) je 9.851,144 EUR.Sistem dodeljevanja finančne podpore temelji na proračunu projektnih aktivnosti prodajnega zastopnika filma (in ne več fiksnih zneskih), kjer velja, da podpora EU ne sme presegati 50 % predlaganih upravičenih stroškov promocijske kampanje prijavitelja.
Prispevek distributerjev, ki sestavljajo projektno skupino (angl. third parties), je treba oceniti v “prihodkovnem delu” proračuna. Tudi v primeru proračunov članov projektne skupine (distributerjev), vezanih za distribucijo filma na posameznih ozemljih, bo zgornja meja sofinanciranja 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji zneski podpor glede na velikost distribucijska ozemlja so:
150.000 EUR – velike države (Francija, Velika Britanija, Španija, Italija, Nemčija)
60.000 EUR – srednje države (Avstrija, Belgija, Nizozemska, Poljska)
30.000 EUR – majhne države (Češka, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Norveška, Portugalska)
10.000 EUR – zelo majhne države (vse ostale članice podprograma MEDIA, vključno s Slovenijo).
Največ 25 % celotnega proračuna bo dodeljenih filmom, ki imajo več kot 10 milijonov EUR produkcijskih stroškov.
Največ 10 % celotnega proračuna predlaganega projekta se lahko nameni ozemljem, za katere v času oddaje prijave še ni zagotovljena distribucija. Pozor: pogodbe bodo morale biti podpisane do konca izbirnega procesa.

Upravičeni stroški

Stroški distributerjev, vezani za distribucijo filma na posameznih ozemljih, sodijo v drugo poglavje excelovega obrazca za proračun projekta (Promocija in predvajanje evropskih nenacionalnih filmov).
Obdobje upravičenosti stroškov je 18 mesecev od začetka aktivnosti.
Več informacij o upravičenih stroških je na voljo v Podrobnih smernicah za razpis Selektivna distribucija (točka 11).
Prijava je elektronska (prijavitelj po pošti pošilja izključno priloge, ki jih ni možno oddati preko spleta).
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Participant Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec.
Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice obvezno preberite:
Splošne smernice
Podrobne smernice za razpis Selektivna distribucija.
Vodič z navodili za prijavitelje
Tehnični vodič za spletno prijavo
Celotna prijavna dokumentacija, vključno z navodili in prijavnimi obrazci, je na voljo na spletnih straneh EACEA 28/2018.

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo selektivni distribuciji ima dva roka za prijave, pred katerimi mora vsak prodajni agent imeti podpisane distribucijske pogodbe s posameznimi distributerji:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta (in obdobje upravičenosti) Obdobje začetka predvajanja filmov
8. jan. 2019 do 12:00 jan.–maj 2019 jun. 2019 jul. 2019

 

Po podpisu sporazuma/dnevu prijave (18 mesecev).

1. apr 2019–1. okt. 2020
4. jun. 2019 do 12:00 jul.–okt. 2019 nov. 2019 nov.–dec. 2019 1. okt. 2019–1. apr. 2021

Časovnica dodeljevanja podpore po podpisani pogodbi med prodajnim zastopnikom in EACEA:
Po podpisu pogodbe bo prodajnemu zastopniku dodeljeno 30 % podpore, največ 30 % nadaljnjih sredstev bo dodeljeno ob prvem oz. drugem poročilu na osnovi dejanskih stroškov ter najmanj 10 % po oddaji končnega poročila, prav tako na osnovi dejanskih stroškov.
Navedeni sistem bo prodajnim zastopnikom omogočil izplačevanje podpore tistim distributerjem, ki so že začeli z distribucijo filmov in dostavili poročila o rezultatih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z novostmi razpisa je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić, vodja za podprogram MEDIA.Informativni dan: Razpis bo podrobneje predstavljen v petek, 9. novembra dopoldan. Več informacij je na voljo na spletni strani CED Slovenija in MEDIA e-novicah.

Novo

Razpis za podporo selektivni distribuciji za 2019 uvaja korenite spremembe, tako na vsebinski kot postopkovni ravni (med drugim tudi zaradi obsežnega zmanjševanja birokratskih bremenitev Izvajalske agencije).
Po novem podpora NI več namenjena posameznim distributerjem kot samostojnim prejemnikom fiksnih zneskov podpor za nacionalno distribucijo filma. Le-ti bodo v prijavo nadnacionalne promocijsko-distribucijske kampanje filma vključeni kot ključni partnerji prijaviteljaprodajnega zastopnika na posameznih distribucijskih ozemljih. Prodajni zastopnik bo namreč koordiniral in nadzoroval širšo evropsko kampanjo distribucije filma na več ozemljih.Osnova za vključevanje posameznega distributerja v prijavno grupacijo najmanj 7 distributerjev bo podpisana distribucijska kampanja med distributerjem in prodajnim zastopnikom. V primeru uspešne prijave bo prodajni zastopnik članom grupacije nakazoval sredstva po principu kaskadnega sistema podpor na osnovi vmesnih poročil o rezultatih.